Användningsområde

advertisement
År: 2013
Uppdaterad 2014,2015
Kemikalielista för: Förskolan Annandagsgatan Avd. Myran
Inga utfasningsämnen
Produktnamn
Tillverkare/Leverantör Miljömärke Användning
Årsförbrukning
Användnings
-område
De ingående ämnenas riskfraser
Svanen
Bra Miljöval
EU-blomman
Regelbundet (R)
Ska utgå (U)
Ska ersättas (E)
Sällan (S)
Poänggivande i checklistan, ej
obligatoriskt.
Skriv ut riskfrasernas innebörd t.ex.
R45 Kan ge cancer
Svanen
R
Händer
Inga riskfraser
Dax Mildtvål
Opus Health Care AB
Universal hobbylim
Art Collection
U
Limma
R11 Mycket brandfarligt.
R23 Giftigt vid inandning.
R24 Giftigt vid hudkontakt.
R25 Giftigt vid förtäring.
R36 Irriterar ögonen.
R39/23 Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående
hälsoskador vid inandning.
R39/24 Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående
hälsoskador vid hudkontakt.
R39/25 Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående
hälsoskador vid förtäring.
R66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller
hudsprickor.
R67 Ångor kan göra att man blir dåsig och
omtöcknad.
Allroundlim
Briola
R
Limma
Produkten ej märkningspliktig??????
Grönsåpa Nordex
Nilfisk Advance
S
Rengöring
Ej hälso- eller miljöfarlig vara
Decoupagelim
Schjerning
S
Limma
????????
Fingerpaint
Skrivab
S
Måla
Textilfärg
Lilli
S
Måla??????
Inga riskfraser
Tipex
Rapid
S
Korrektur
Allotol Nordex
Nilfisk Advance
S
Rengöring
R 11 : Mycket brandfarligt
R 51/53 : Giftigt för vattenorganismer, kan orsaka
skadliga långtidseffekter
i vattenmiljön
R 22 Farligt vid förtäring.
R 41 Risk för allvarliga ögonskador.
R 36/38 Irriterar ögonen och huden.
Flik 7
2012-01-15
Svanen
1
Glasrelief
Schjerning
S
Glasmålning
Glitter Ultra
Jonestone com
S
Måla
Allround glue
Brio
S
Limma
Handcreme
PLS produkter AB
U
Händer
Dax Hand- o hudcreme
Opus Healt care AB
R
Händer
Flik 7
2012-01-15
Produkten ej märkningspliktig
Inga riskfraser
2
Download