Bättre liv för sjuka äldre - strategi 2015-2018

advertisement
Strategi 2015-2018
Strategi 2015-2018
Innehåll på rubriknivå
•
Bakgrund
•
Äldre befolkning i Norrbotten
•
Målgrupp för satsningen
•
Vision
•
Syfte
•
Mål
•
Inriktningsområden
•
Uppföljning och analys
Vision
Trygga äldre i Norrbotten – ett gemensamt ansvar
Syfte
Syftet är att genom samverkan på flera nivåer, även mellan huvudmännen,
stärka och stimulera en mer sammanhållen vård och omsorg för de sjuka
äldre inom hälso- och sjukvård och socialtjänst i Norrbottens län.
Mål
Den äldres behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården
och omsorgen tillgodoses. Den äldre erbjuds behovsanpassade insatser, ges
möjlighet att leva självständigt under trygga förhållanden och blir bemött med
respekt för sitt självbestämmande och sin integritet.
Inriktningsområden 2015-2018
Individens och anhörigas resurser och synpunkter
Samverkan och samordning
Sammanhållen vård och omsorg
Förstärkt utskrivning, Trygg hemma, Utskrivningsklara
Kunskap, kvalitet och kompetens
Kompetensförsörjning, webbutbildning, e-learning och eHälsa, äldres
behov i centrum
God hälsa, vård, omsorg och rehabilitering
Preventivt arbetssätt , God vård och omsorg i livets slutskede, God vård
och omsorg vid demenssjukdom God vård vid psykisk ohälsa, Akut
omhändertagande, God och säker läkemedelsanvändning,
Kvalitetsregister, Rehabilitering
Förslag 1
Strategi övergripande 2015-2018
Fyraårig länsgemensam handlingsplan med mål och mått
Ettåriga lokala handlingsplaner
NO Luleå/Boden
Kommun Luleå, Boden
NO Kiruna
Kommun Kiruna
NO Gällivare
Kommun Gällivare,
Pajala, Jokkmokk
NO Piteå
Kommun Piteå, Älvsbyn,
Arjeplog, Arvidsjaur
NO Kalix
Kommun Kalix, Haparanda,
Överkalix,
Övertorneå
Beslutsprocess
• Politiska samverkansberedningen 5 februari
• Landstingsstyrelsen 4 mars
• Kommunförbundets styrelse 5 mars
Prestationsersättning till Norrbotten 2014 - blad 1 (totalt resultat se blad 2)
Svenska palliativregistret
Senior alert
God vård i livets slut, förbättring
minst 5% eller minst 10%
God vård i livets slut, förbättring
minst 5%
PRESTATIONSERSÄTTNING
förbättring 5-9,99%
PRESTATIONSERSÄTTNING
förbättring minst 10%
Antal platser i säbo och korttids
Täckningsgrad i %
PRESTATIONSERSÄTTNING 90%
riskbedömda på säbo
Antal godkända riskbedömningar
(med åtgärd och uppföljning)
PRESTATIONSERSÄTTNING - antal
godkända riskbedömningar
Antal munhälsobedömn
PRESTATIONSERSÄTTNING - antal
munhälsobedömn
64,29
-0,23
0
0
76
45
0
2
4 949
39
3 844 Arjeplog
Arvidsjaur
1756
58,77
7,10
0
0
115
99
152 479
4
9 897
287
28 289 Arvidsjaur
Boden
6350
54,15
2,52
0
0
363
96
481 305
0
0
394
38 835 Boden
Gällivare
4361
59,6
2,97
0
0
330
53
0
0
0
286
28 190 Gällivare
Haparanda
2459
64,15
11,64
0
0
139
83
0
6
14 846
247
24 346 Haparanda
Jokkmokk
1341
71,6
-9,47
0
0
80
99
106 073
74
183 104
180
17 742 Jokkmokk
Kalix
4370
74,16
9,60
242 453
0
264
76
0
12
29 692
432
42 581 Kalix
Kiruna
4683
54,72
14,15
0
0
304
87
0
0
0
422
Luleå
14436
53,41
0,33
0
0
843
95
1 117 741
174
430 541
1 257
123 898 Luleå
Pajala
1998
59,43
-5,07
0
0
172
57
0
0
0
112
11 039 Pajala
Piteå
8989
71,87
0,18
0
0
555
0
0
0
0
0
0 Piteå
Älvsbyn
2053
64,1
1,09
0
0
121
0
0
0
0
0
0 Älvsbyn
Överkalix
1110
70,97
12,68
61 584
53 278
115
90
152 479
0
0
223
21 980 Överkalix
Övertorneå
1353
89,29
-3,40
0
0
110
100
145 850
8
19 795
225
22 177 Övertorneå
56 074
67,41
3,15
304 037
53 278
3587
70
2 155 927
280
692 824
4 104
404 516
130 302
22 833
7 002
695 508
7 765
277 127 NLL
434 339
76 111
7 282
1 388 332
11 869
Arjeplog
Tot kommun
NLL
41 595 Kiruna
Totalt för
Norrbotten
54 842
2 155 927
KOMMUN
(=
Täckningsgrad
grundkrav 70%)
815
KOMMUN
Befolkning < 65 år
Resultat på de olika indikatorerna
681 643
Prestationsersättning till Norrbotten 2014 - blad 2 med totalt resultat
Demensregister
Samman- hållen vård och
omsorg
Läkemedels-indikatorer
Resultatet beräknas totalt för hela länet
Prestationsersättning
Antiinflammatoriska läkemedel
Återinläggning inom 30 dagar
33 121
261118
336 153Arjeplog
0
73 242
562604
899 753Arvidsjaur
Boden
6170
5
10 183
234 665
0
234 665
2034474
3 034 127Boden
Gällivare
4325
36
73 320
174 398
0
174 398
1397219
1 847 525Gällivare
Haparanda
2376
79
160 896
85 620
0
85 620
787838
Jokkmokk
1321
10
20 367
53 864
0
53 864
429642
Kalix
4278
70
142 566
167 398
0
167 398
1400103
Kiruna
4589
189
384 929
182 422
0
182 422
1500384
Luleå
14046
145
303 462
537 279
0
537 279
4625144
Pajala
1973
7
14 275
81 010
0
81 010
640138
Piteå
8723
0
0
325 236
0
325 236
2879982
Älvsbyn
2052
33
67 210
84 254
0
84 254
657760
Överkalix
1105
10
20 367
43 706
0
43 706
355632
752 732Överkalix
Övertorneå
1337
1
2 037
51 901
0
51 901
433487
727 148Övertorneå
585
1 199 612
2 128 116
0
2 128 116
17965525
912 050
0
912 050
7699511
3 040 166
0
3 040 166
25 665 036
Tot kommun
54 842
NLL
4
12
21725
52466
Totalt för
Norrbotten
KOMMUN
Total summa per
kommun
Prestationsersättning Läkemedel mot
psykos
0
73 242
Unvikbar slutenvård
Prestationsersättning Olämpliga
läkemedel
33 121
0
1 159 166Haparanda
864 656Jokkmokk
Ej uppnått mål
Antal uppföljningar
0
0
Antal registrerade nyinsjuknade
0
1734
Arjeplog
Befolkning < 64 år
813
Arvidsjaur
KOMMUN
PRESTATIONSERSÄTTNING antal
registreringar i BPSD
BPSD-registret (kommun)
Antal registreringar i BPSD-registret och
på papper
SveDem (primärvård)
Norrbotten har klarat två av tre indikatorer,
fördelning till länet.
2 192 191Kalix
2 291 752Kiruna
7 675 344Luleå
827 454Pajala
3 530 454Piteå
893 478Älvsbyn
27 031 933Tot kommun
10 723 572Totalt NLL
Totalt för
54 842
1 199 612
37 755 505Norrbotten
Kommun
Prestationsers kr/inv >65 år
Överkalix
678
Jokkmokk
645
Övertorneå
537
Luleå
532
Arvidsjaur
512
Kalix
502
Kiruna
489
Boden
478
Haparanda
471
Älvsbyn
435
Gällivare
424
Pajala
414
Arjeplog
412
Piteå
393
Lägesbild införande Trygg hemma
Ej påbörjat införande
Påbörjat införande
Införandet klart
Pajala vill med!
Lägesbild Förstärkt utskrivning
Ej påbörjat införande
Påbörjat införande
Införandet klart
Har fått introduktion
men inte kommit
igång
Stroke- geriatrikrehabavd Kiruna sjh
OBS-avd
Jokkmokk hc
Avd 5 MR Rehab- och
strokeenhet
Gve sjh
OBS-avd
Pajala hc
OBS-avd
OBS-avd Övertorneå hc
Överkalix hc
Arvidsjaur hc
Strokeenheten
Avd 42
Sunderby sjh
Strokeenheten
2A, Päs
Rehabstrokeenh
Kx sjh
Download