Kalix, Övertorneå, Överkalix, Haparanda kommun.

advertisement
Vad ska vi göra /vilka aktiviteter ska vi göra
här och nu för att förbättra strokevården och
rehabiliteringen ?
Kalix, Övertorneå, Överkalix, Haparanda kommun.
 ADL-bedömning från sjukhus – personalen vill utföra – tid finns ej –
personalen tar över, EN BRIST!
 Mer resurser och tid. För att kunna behålla vårdlagens färdigheter samt
fler platser på Dag rehab
 Förbättra informationen mellan olika professioner
 Anhörigstöd, psykolog, logoped. Förebyggande arbete information,
upplysning, bättre stöd till tex strokeföreningar
 Bättre samarbete landsting – kommuner
 Vårdplanering. Enkelt att nå ”rätt person”
 Uppföljande kontakt
 Attitydförändringar !!
 Bättre stöd, information, utbildning för närstående / patient även fler
besök i hemmet (skriftlig information)
 Handledning till hemtjänst / närstående/ SÄBO, bättre stöd!
 Utbildning av personal – Strokebevis !
 Tid och resurser för att hinna med vardagsrehabilitering inom SÄBO.
 Utmattade anhöriga – onödiga inläggningar på korttidsboende och
sjukhus
 Behov av ergonomiskt stöd i hemmet till hemtjänstpersonal
 Bättre kommunikation till hemtjänstpersonal
 Mer stimulans till de boende tex musik, läsning
 Bättre informationsflöde mellan sköterska och rehabiliteringspersonal
 Starta uppföljning för korttids till hemtjänst
 Bra rutiner för vårdplanering och rapportering.En vård och rehab ska
följa den boende
 Informationsbrist mellan alla berörda, teamarbete
 Mer tid från arbetsterapeuter och sjukgymnaster för att stärka
vardagsrehabiliteringen
 Snabbare tillgång till hjälpmedel
 Utarbeta ett gemensamt förhållningssätt / riktlinjer inom kommunal
verksamhet
 Bli bättre på att fråga efter mål som landstinget satt upp tillsammans med
patient och närstående
 Ovisshet – hemrehabilitering
 Utbildning / samarbete kontinuitet – bemötande
 Vårdplan – genomförande plan – vardagsrehab – handledning
 Språket (finska), kuratorns betydelse, ensamhet – personer utan socialt
nätverk
 Man vet ej vilka resurser som finns inom Haparanda
Kalix, Övertorneå, Överkalix, Haparanda primärvård
 Fråga patienten vilken rehabilitering de vill ha
 Bättre kommunikation genom hela vårdkedjan
 Tydligare målsättning. Realistiska mål – patientens, inte makas/makes
ansvar
 Tillgänglighet av ambulanser / vårdcentral 24 h om dygnet med
kompetens säkrad utrustning och personal, manifesterande
 Utbildning
 Överrapportering till hem vårdcentralen, centrala – lokala hembesök för
bedömning och vidare rehabiliteringsplanering
 Vidare rehabilitering och Re – aktivering
- dagtidsaktiviering
- studieföreningar, organisationer
- arbetsförmedlingskontakt
 Förbättring och säkring av rutiner kring uppföljning av stroke och
”varning” till stroke ”TIA”
 Erfarenhetsgrupper!! Finns idag med arbetsterapeuter och kurator
Kalix sluten vården
 Enhetlig organisation för öppenvårdsrehab i samverkan med primärvård
och kommun
- Dagrehab på hemort
- Öppenvårdsrehab
 Rehabiliteringsansvarig / uppföljning genom hela vårdkedjan
 Strokekompetensbevis i hela vårdkedjan
 Hemrehabilitering – ambulerande, ett önskemål som gett bra resultat
 Ambulerande resurser
Download