Frågor till vårdkedjan och kritiska arbetsprocesser

advertisement
Bilaga 8
Frågor till vårdkedjan och kritiska arbetsprocesser
Intervju av personal
1.
Hur bemöts de viktigaste patientvärdena genom vårdkedjan?
2.
Hur fungerar kommunikation och informationsöverföring mellan olika personalgrupper och
enheter involverade i vårdkedjan och kritiska arbetsprocesser?
inom enheten
till viktigaste samarbetande enheter
exempel på dokumentation



3.
Hur och när informeras patienten/anhörig och hur vet ni att patient/anhörig har förstått, tagit
till sig informationen (broschyr ?)
4.
Finns det aktiviteter/processer som inte skapar värde som kan tas bort?
5.
Finns det aktiviteter/processer som skapar värde men som man inte har tid med?
6.
Kan aktiviteter och arbetsprocesser organiseras på ett effektivare sätt än i dag?
7.
Kan den totala ledtiden reduceras och ev hur?
8.



Kompetens
har personalen den kompetens som behövs för att genomföra sitt arbete effektivt?
vet varje personalgrupp när de tar över ansvaret för patienten
har personalen den information som behövs för att genomföra arbete med bra kvalitet
9.
Hur hanteras läkemedel genom vårdkedjan (vem i processen är involverad och hur)?
Download