Vårdprogram för att förebygga fall och fallolyckor

advertisement
Kom ihåg!
kortversion
Det är den äldres behov som är avgörande för vilka insatser som
ska göras och av vem. I olika kommuner, primärvård och på
sjukhus kan det skilja på vem som är ansvarig för vad.
Grundtanken är att den äldre har samma behov oavsett var man
befinner sig i vårdkedjan. Att tillgodose de äldres behov är ett
gemensamt ansvar för landsting och kommun.
Vårdprogram
för att förebygga
fall och fallolyckor
Mer utförlig information finns i det kompletta
vårdprogrammet för fallprevention.
Länsgruppen för fallprevention
Samarbete mellan Landstinget och kommunerna i Jönköpings län
Uppdrag: färre fall - en möjlig utmaning!
Äldre som faller
Äldre med fallrisk
Äldre
Befolkningen
A
B
C
D
Hälsofrämjande åtgärder
v Bedömning av fallrisk - Downton
Fall Index.
v Läkemedelsöversyn vid mer än tre
läkemedel.
Förebygga risker för fall
v Fallrapport skrivs vid samtliga fall.
Förebygga fall
v Utredning av lämpliga åtgärder för
individen.
v Se över personlig utrustning och
hjälpmedel.
Förhindra skador vid fall
Åtgärdsnivå A
v Skapa förutsättningar för ökad
fysisk aktivitet.
v Tillgång till natur- och kulturupplevelser.
Åtgärdsnivå C
Åtgärdsnivåer
v Främja näringsriktig kost.
v Aktivitet efter förmåga.
v Anpassad miljö.
v Individuell träning av styrka, balans
och rörelse.
v Arbetet sker i vårdteam som träffas
regelbundet.
v Ge den äldre kunskap hur fallrisk
minskas.
v En ansvarig i teamet utses och
resultatet av åtgärderna följs upp i
teamet.
v Ge den äldre kunskap om sjukdom
och behandling.
v Diagnostisering och behandling av
sjukdom.
v Dokumentation om fallrisk samt
planerade och vidtagna åtgärder ska
följa den äldre genom vårdkedjan.
v Rökstopp och måttlig alkoholkonsumtion.
v Samverkan kring miljö- och
boendefrågor.
Foldern ”Goda vanor för att
förebygga fallskador” innehåller
konkreta och bra tips för att
undvika fall.
Åtgärdsnivå B
v Hjälpmedel för syn-, hörselproblem och andra funktionsnedsättningar.
v Hjälpmedel för att undvika fallolyckor.
v Minska risker i miljön.
v Fysisk aktivitet och träning.
v Gruppverksamhet som innehåller
social gemenskap, aktivitet och
motion.
v Sittplatser för vila i offentlig miljö.
v Samtal om boende och boendemiljö.
Åtgärdsnivå D
v Identifiera risk- och underaktivitet.
v Individuell bedömning av grindar,
sänkt säng, larm och/eller larmmatta
eller detektor vid sängen.
v Vid behov rekommenderas
höftbyxa.
v Identifiera orsak till oro som kan
vara: törst, hunger, urinvägsinfektion.
v Förebyggande tillsyn.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards