Intervjuguide 060319

advertisement
HÄLSOHÖGSKOLAN JÖNKÖPING
Avdelningen för rehabilitering
Arbetsterapi, Magisterkurs, 20 p. Delkurs 3, Genomförande av intervju.
Marlene Björklund
Genomförande av intervju
Inledning
Intervjun börjar med en inledande förklaring om vad lärande är i förhållande till vårdkedja:
”Du har gått igenom en höftplastikoperation med allt vad det innebär av olika kontakter med
vården. Vi ska titta på just din väg genom vårdkedjan, men först ska jag förklara lite mer vad
intervjun kommer att handla om.
Att vara patient innebär bl.a. att man får lära sig olika saker. Man får information, instruktion,
undervisning om olika saker av den personal man träffar i olika sammanhang. Man får
skriftlig information vid olika tillfällen. Om någon har försökt att motivera dig att t.ex. träna
eller följa några råd är det också en slags undervisning eller pedagogisk metod som använts.
Det läggs idag ett stort ansvar på patienten att klara av sin egen vård och rehabilitering med
hjälp av det man fått lära sig. Det förväntas att man som patient ska följa vissa restriktioner
och vissa ordinationer. Saker du inte får göra och saker du förväntas göra och lära dig att klara
av själv. Allt detta sker för att du som patient ska kunna hantera din livssituation på bästa sätt.
Att lära sig något kan leda till att man får mer kunskap och större förståelse för något. Det kan
handla om att lära sig metoder för att lösa olika problem. Att lära sig något kan även förändra
den inställning man har till någonting, eller hur man ser på någonting. Kanske påverkar den
kunskap man har även hur man känner sig i en viss situation. Människor lär sig inte bara teori
utan även olika praktiska färdigheter. Att lära sig något kan förändra en människas beteende
både när en viss konkret del av beteendet förändras, t.ex. att utföra en specifik aktivitet, men
även att hela beteendet genomgår en övergripande förändring p.g.a. att man lärt sig något
nytt.”
Översikt över vårdkedjan i samband med höftplastikoperation (Bilaga 1) visas för patienten.
Med stöd i översikten får patienten fritt identifiera och berätta om sin unika väg genom
vårdkedjan. Den används även som stöd för de följande frågorna.
Intervjuguide
1. Kan du berätta om din väg genom vårdkedjan och de tillfällen du lärt dig något?
2. Har något av de olika sätt som du fått lära dig något på varit bättre eller sämre?
3. Vilken nytta har du haft av det du lärt dig?
4. Hur har du förändrats genom det du lärt dig?
Följdfrågor: Kan du ge exempel?, När hände det? (översikten kan användas), Vad?, Varför?,
Varför inte?, Hur?, Kan du berätta mer om det?, Vad ledde det till? Hur kändes det?
Alternativt ställs fråga 2-4 efterhand då patienten berättat fritt utifrån fråga 1.
Download