Förmedlat lärande

advertisement
Förmedlat lärande
En israelisk forskare, Pnina Klein, beskriver en metod som hon kallar förmedlat
lärande, där den vuxne fungerar som en bro mellan barnet och dess upplevelser.
”När det gäller barns lärande är vår viktigaste uppgift att öppna barns
ögon och lära dem att vilja lära sig, att bli nyfikna.”
1. Avsiktligt lärande
För att kunna förmedla något till barnet måste du först väcka barnets
nyfikenhet och intresse. Ni måste samspela om samma sak.
2. Innebörd
Barn lär sig sådant som de uppfattar som meningsfullt. Vi måste benämna, sätta
in i sammanhang, visa på meningen med det vi gör.
3. Utvidga upplevelsen
Gå utanför här och nu, ställ frågor så att barnet får möjlighet att reflektera,
tänka, minnas och börja se sammanhang.
4. Duglighetskänsla
Genom att se och bekräfta barnet samt skapa situationer där barn kan lyckas,
ger du barnet en känsla av att vara duglig och kompetent. Vuxnas intresse höjer
statusen och uppfattas som belöning.
5. Styra och reglera beteendet
Hjälp barnet att anpassa beteendet efter situationens krav. Ställ frågor, ge
ledtrådar. Barnet ska bli medvetet om att det är möjligt att reglera sitt
beteende. Förstå vad det var som gjorde att man lyckades med t.ex.
klossbygget.
De här punkterna är inte knutna till speciella aktiviteter utan kan användas i
vardagens alla situationer. Det är samspelet, förhållningssättet som är viktigt.
Barn lär i samspel med andra!
Download