Extravak arbetsuppgifter

advertisement
Bilaga till:
Vårdprogram vid Problemskapande
beteende med agitation
Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken
Stockholm
2015-12-02
Hjärnskaderehabilitering slutenvård
Kontakt:
Överläkare Catharina Nygren deBoussard
Överläkare Alison Godbolt
Extravak arbetsuppgifter
Som extravak för patienter med problemskapandebeteende tänk på att
•
du ska finnas som ett aktivt stöd för patienten, inte bara vara observatör.
Ibland kan det i vissa situationer vara bra att hålla en viss distans.
•
observera patienten samt dokumentera förändringar/förbättringar
(färgschema/ABS).
•
följ instruktioner enligt ”Instruktion om bemötande - Förhållningssätt”.
•
Anpassa miljön enligt vägledning i ”Vårdprogrammet för problemskapandebeteende” baserat på patientens aktuella RLAS-nivå (fråga ssk om du inte
känner till detta) .
För att bemöta agiterade patienter på rätt sätt är det viktigt att fundera över beteendets
orsak och vad det innebär för patienten. Det finns oftast en logik i beteendet, även om
den kan vara svår att se. Beteendet har en orsak och en konsekvens, som gör det lättare
att förstå vad som händer hos patienten och hur du som yrkesperson kan bemöta det,
och i många fall förebygga det.
•
En lugn, på stimuli avskalad miljö, med återkommande rutiner, aktiv vila m.m.
är en bra yttre struktur för den desorienterade patienten.
•
Viktigt att omgående försöka att etablera en för patienten (och för dig själv)
trygg kontakt..
•
Det personliga bemötandet skall präglas av lugn, tydlighet och helst korta, ej
befallande meningar. Uppfostra/mästra inte patienten. Säg inte; ”Du får inte göra
så!” ”Sluta med det där!” utan; ”Jag vill inte bli slagen/kränkt/hotad” ”Jag tycker
att det är bra om du äter, sätter dej osv..”
•
Var tydlig med att presentera dig som "namn, yrke" som vill se "hur det står
till", "om patienten har ont" etc.
•
De flesta lyssnar bäst till sitt förnamn, inte efternamnet (som kan kännas
avståndstagande). Att fråga "Hur mår du?" är en väg till öppning, och ger som
regel möjlighet till lämpliga följdfrågor.
•
Ge inte upp, ofta får du komma tillbaka flera gånger för delmoment i t ex
personlig vård. Det kan ibland ta någon dag att genomföra personlig vård.
•
Var mentalt beredd att våld kan förekomma. Minska patientens upplevelse av att
vara trängd/hotad. Ge honom/henne utrymme, se till att både du och patienten
har möjligheter till reträttväg (bakåt, framåt)Närma dig alltid framifrån. Ta av ev
glasögon! Om patienten sitter eller ligger, kom ned till samma nivå innan du
1(2)
2 (2)
närmar dig. Sträck fram din hand eller tag försiktigt patientens hand som om du
vill hälsa eller bara söka kontakt.
•
Se till att hålla ditt ansikte/huvud utanför patientens "slagradie". Agera hela
tiden så att patienten ser vad du gör. Om den aggressive försöker krama/vrida
din hand för att göra dig illa, försök (om du inte är i ett uppenbart underläge) att
hålla kvar din hand och tala lugnande, patienten slappnar för det mesta av efter
en kort stund.
•
Du befinner dig i en sjukhusmiljö. Patienten kanske inte har det klart för sig, så
påminn henne/honom om det.
Download