Rödlistan 2010 Rödlistan 2015 Signalarter Skogsstyrelsen Typiska

advertisement
Rödlistan
2010
Rödlistan
Signalarter
2015
Skogsstyrelsen
Typiska
Fridlysning
arter
enl 6, 8, 9
Natura
§§
2000
Information
Kärlväxter
Blåsippa
Hepatica nobilis
x
x
x
Blåsippa är ganska vanlig i frodiga löv- och
barrskogar. Arten är kalkgynnad. Blåsippa är
en skoglig signalart och fridlyst enligt 9 § i
hela landet. Näringsrik granskog (9050)
Skalbaggar
Granbarkgnagare
Microbregma emarginata
x
x
Nära hotad
(NT)
Nära
hotad
(NT)
x
x
Stor aspticka
Phellinus populicola
Nära hotad
(NT)
Nära
hotad
(NT)
x
x
Tallticka
Phellinus pini
Nära hotad
(NT)
Nära
hotad
(NT)
x
Reliktbock
Nothorhina punctata
Granbarkgnagare är en skoglig signalart.
Granbarkgnagaren lägger ägg i granens
ytterbark och föredrar grövre granar för
detta. Taiga (9010)
Reliktbock är sällsynt och lever i
innerbarken på solbelysta, levande tallar.
Taiga (9010)
Svampar
x
Taiga (9010)
Tallticka visar på skyddsvärda tallbestånd
med höga naturvärden. Där den växer
förekommer ofta flera andra ovanliga och
rödlistade arter. Taiga (9010)
Download