Förslag på frågeställningar att diskutera i arbetsgruppen

advertisement
Förslag på frågeställningar att diskutera i arbetsgruppen
 Vilken typ av beteenden upplever arbetsgruppen som
problemskapande/utmanande beteende för oss?
 Vad väcker beteendena för känslor hos oss som personal?
 Ser vi det utmanande beteendet som ett gemensamt problem med
brukaren/för vem är beteendet ett direkt problem?
 Går det att omformulera det problemskapande beteendet utifrån
stress & belastning alt andra svårigheter/Går beteendet att beskriva
på andra sätt/Hur skulle klienten själv beskriva beteendet och dess
bakgrund?
 Vilka känslor hos klienten kan ligga till grund för det
Problemskapande beteendet? (ex. att känna sig dålig, kontrollförlust,
att kunna härbärgera impulsivitet trot ADHD, att ta ett nej,
affektsmitta mm)
 Innebär personalen en stress/press/belastning som påverkar
brukarens beteende?
 Diskutera vilka stressbeteenden vi är bra resp. sämre på att
identifiera och härbärgera?
 Gå igenom en brukare som ”case” enligt särskild mall för
diskussionsupplägg.
 Gör en gemensam praktisk genomgång av ”stress och
belastningsmodellen”. Exemplifiera tillsammans…..
Download