Agitated Behavior Scale

advertisement
Bilaga till:
Vårdprogram vid Problemskapande
beteende med agitation
Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken
Stockholm
2015-12-02
Hjärnskaderehabilitering slutenvård
Kontakt:
Överläkare Catharina Nygren deBoussard
Överläkare Alison Godbolt
Agitated Behavior Scale
(J. Bogner m fl Ohio State University)
Personnummer
Patient namn:
Observationsperiod*:
Datum....................
Från kl….......... till kl…….......
Observationsmiljö (t ex på avd, på sjukgymnastsalen, osv)…………………………….
Personal – underskrift/profession……………………………………………….............
I slutet av observationsperiod – ange om beteendet, som beskrivs för varje uppgift
nedan förekom, och i så fall i vilken grad: mild, måttlig eller extrem. Använd följande
siffror och kriterier för dina skattningar.
1= saknas: beteendet förekommer ej
2= förekommer i mild grad: beteendet förekommer men förhindrar inte andra i
sammanhanget lämpliga beteenden. (Personen kan själv avbryta spontant, eller fortsätta
med det agiterade beteendet utan att det stör lämpligt beteende.)
3= förekommer i måttlig grad: patienten behöver omdirigering från ett agiterat beteende
till ett lämpligt beteende, men har nytta av sådan ledning.
4= förekommer i extrem grad: patienten kan inte engagera sig i lämpligt beteende på
grund av störning av det agiterade beteendet, även när extern ledning eller omdirigering
ges.
Besvara samtliga frågor
Poäng (1-4)
1. Kort uppmärksamhetsomfång, lätt distraherad, oförmåga att koncentrera sig
2. Impulsiv, otålig, låg tolerans för smärta eller frustration
3. Samarbetar ej, motsätter sig vårdinsatser, krävande
4. Våldsam och/eller hotfull mot personer eller föremål
5. Explosiv och/eller oförutsägbar vrede
6. Gungande, gnuggande, stönande eller andra självstimulerande beteenden
7. Drar i slangar, grindar osv
8. Avviker från avdelningen
9. Rastlöshet, går fram och tillbaka, överdriven rörelse
10. Repetitiva beteenden, motoriskt och/eller verbalt
11. Snabbt, starkt eller excessivt prat
12. Plötsliga svängningar i humör
13. Lätt initierad eller excessiv gråt och/eller skratt
14. Självskadebeteende, fysiskt och/eller verbalt
Total poäng (14–56) ______________
1(2)
2 (2)
Poäng
<=21
>21
22 - 28
29 -35
>35
Tolkning (Se http://www.tbims.org/combi/abs/absprop.html)
normal
beteende störning:
lätt
måttlig
svår
* Skalan är validerad för en tidsperiod mellan 10 minuter och 8 timmar. Samma tidsperiod används vid
uppföljning.
Bogner, J. (2000). The Agitated Behavior Scale. The Center for Outcome Measurement in Brain Injury.
http://www.tbims.org/combi/abs (accessed January 29, 2009).
Svensk översättning med tillåtelse av författaren, 2009 02 01 Alison Godbolt, Staffan Stenson, Jörgen
Borg, Akademiska Sjukhuset Uppsala och Danderyds Sjukhus AB, Stockholm
Download