behovsbedömning - Norrtälje kommun

advertisement
BEHOVSBEDÖMNING
tillhörande detaljplan för del av fastigheterna Tälje 5:1 och
5:46, Societetsparken, i Norrtälje stad - enligt ÄPBL
Dnr 10–2212.214
Ks 10-2110
Planområdet
BEHOVSBEDÖMNING
Enligt 6 kap §11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när en
detaljplan eller ett program ska upprättas eller ändras.
Miljöbedömningens första steg behovsbedömningen ska avgöra om
detaljplanen, programmets eller ändringens genomförande med för en
betydande miljöpåverkan. Avvägningar görs om påverkan är betydande eller
inte och bedömningar görs om planen får en betydande miljöpåverkan. Om så
är fallet ska en miljökonsekvensbeskrivning genomföras.
Bedömningarna är preliminära. Ny kunskap som tillförs planarbetet kan
innebära att bedömningarna i denna lista måste omvärderas.
PO ST ADRESS
BESÖKSADRESS
TELEFON
E-POST
PLUSGIRO
Box 800, 761 28 Norrtälje
Estunavägen 14
0176-710 00
[email protected]
3 20 65-5
ORG ANISAT IO NSNUMMER
TELEFAX
WEBB
BANKG IRO
212000-0217
0176-711 04
norrtalje.se
451-7694
norrtalje.se
KOMMUNSTYRELSEKONTORET
2 (8)
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Bygglov söktes och beviljades 2009-11-05 för uppförande av servicebyggnad
och pontonbrygga avsedd för gästhamn inom fastigheten Tälje 5:46. Då
verksamheten inte helt sammanfaller med anvisat område i detaljplanen
upphävdes beslutet av Länsstyrelsen 2010-06-16.
Detaljplanens syfte är att ta ett helhetsgrepp över parken och bekräfta de
befintliga verksamheterna bl a sjömacken men även att pröva möjligheten om
en ny byggrätt för hamnverksamhet i anslutning till befintlig sjömack med
servicebyggnad.
PLANDATA
Planområdet ansluter till Norrtälje stads stadskärna i den västra delen och
bostadsområdet Kvisthamra i den östra delen. I norr angränsar planområdet
mot vattnet i hamnen och i söder omges parkstråket av berg och högre upp
bebyggelse.
I gällande plan från 1914 är större delen av området allmän platsmark avsedd
för planteringar, en mindre yta är kvartersmark dit ett varmbadhus tidigare var
förlagt.
Planen omfattar cirka 6,2 hektar.
CHECKLISTA
Behovsbedömning
Ja/Nej
Beskrivning
Måluppfyllelse: Strider planen mot …?
Gällande planer och
program
Ja
Sjömackens verksamhet strider till viss del mot
gällande plan. Se ovan.
Miljömål (nationella och
lokala)
Nej
Parken är och fortsätter att vara allmänt tillgänglig.
– Riksintressen (se även
Naturvård, Kulturmiljö
och Friluftsliv)
Nej
Riksintresset för samlade natur- och kulturvärden
berörs, området ligger inom 4 kap miljöbalken.
Intentionen är att allmänhetens tillgång till platsen
inte ska hindras eller försvåras.
Planen bedöms inte påverka några särdrag i naturen
eller parkens karaktär. Friluftslivets intressen
påverkas inte, möjligheten att ströva och röra sig i
3 (8)
parken kommer att säkerställas med planen.
Utifrån de intentioner kommunen har med den nya
planen gör man bedömningen att riksintresset inte
påtagligt berörs.
Påverkas landskapsbild (stadsbild, landskapsbild)?
– In- och utblickar
Nej
– Historiska samband
Nej
Den nya byggrätten i form av hamnverksamhet
kopplad till den befintliga servicebyggnaden innebär
att siktlinje och in/utblickar kommer att förändras.
Under detaljplaneprocessen får placering och
utformning av byggrätten studeras närmare och
gestaltas på ett sådant sätt att vattenkontakten
bibehålls för allmänheten och att siktlinjer bevaras.
Påverkas naturmiljö/naturvård (inkl biologisk mångfald)?
– Riksintresse för
naturvård
Nej
– Natura 2000-område
Nej
Se riksintressen ovan
Naturreservat/Naturskydd Nej
– Strandskydd
Ja
Området omfattas av 100m strandskydd som sedan
tidigare är upphävt, denna återinträder i samband
med att en ny detaljplan upprättas för området.
Strandskyddet föreslås upphävas dör vattenområden
samt för ny byggrätt.
Bryggområden bekräftas som vattenområden i
planen
Bryggor kan leda till olika former av påverkan på
bottenfaunan. Skuggning av botten medför att
fotosyntesen hos växter hämmas vilket i ett senare
led innebär att fiskar påverkas.
Vid anläggning av flytbryggor innebär
ankarkättingar ett slitage på botten vilket påverkar
sedimenten och river loss eventuell växtlighet. På
bryggornas undersida har växter och djurarter
möjlighet att fästa, när de sedan dör och faller ned på
4 (8)
botten innebär detta en ökad belastning av organiskt
material på botten i bryggans närhet. Båttrafik
innebär störning på grund av propelleraktivitet, svall,
ökad grumlighet i vattnet samt utsläpp av olja och
bensin.
Strandskyddets andra intention att trygga
förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv bedöms
påverkas måttligt då byggnad ska uppföras i
strandlinjen.
– Rödlistade arter
Nej
– Annan värdefull natur
Nej
Inga kända
Påverkas rekreation och friluftsliv?
– Riksintresse för
friluftsliv
Nej
Nej, se riksintressen ovan
En passage ska säkras för de som nyttjar
promenadstråket.
– Befolkning
Nej
– Grönstruktur
Nej
Grönstrukturen i parken förväntas bibehålla sin
karaktär och ingen exploatering sker på ett sätt som
förändrar parken som helhet.
Påverkas kulturmiljö/kulturarv?
– Riksintresse för
kulturmiljö
Nej
– Kulturreservat
Nej
– Fornminne
Nej
– Byggnadsminne
Nej
– Kulturminnesvård
Nej
–Annan värdefull
kulturmiljö
Nej
Nej, se riksintressen ovan.
Påverkas omgivande miljö?
Mark
Ja
Parkeringsplatser innebär nya hårdgjorda ytor till en
viss del. att mark som tidigare har varit
planterade/gräsytor kommer att försvinna.
5 (8)
Luft
Nej
Vatten
Ja
Klimat
Nej
Motverkar planen
hushållning av
naturresurser och andra
resurser?
Nej
Sjömacken genererar båttrafik och rörelser. Båttrafik
innebär störning på grund av propelleraktivitet, svall,
ökad grumlighet i vattnet samt utsläpp av olja och
bensin.
Nya parkeringsplatser innebär att dagvattnet behöver
omhändertas, infiltreras och fördröjas för att undvika
påfrestningar på Norrtäljeviken.
– Mark, vatten, materiella
resurser m m
Nej
– Transporter,
Nej
kommunikationer, energi
mm
Transporter sker genom parken, då dessa är
begränsade och anvisas till tidpunkt med lägre
besöksfrekvens i parken anses inte dessa innebära
någon påverkan i större utsträckning.
Bränsletransporter sker idag på anvisade tider genom
parkområdet på gång- och cykelväg.
Finns risker för hälsa och säkerhet, uppstår störningar från omgivningen eller
ger planen upphov till störningar?
– Buller/vibrationer
Ja
Sjömackens verksamhet innebär att en ökad mängd
trafik kör genom parken. Denna trafik sker på tider
då parken är mindre frekventerad och bedöms inte
utgöra någon större påverkan.
Den nya båttrafiken som sjömacken innebär
genererar buller. Norrtäljeviken är idag trafikerad av
båtar och intill sjömacken finns det ett antal
bryggplatser.
– Föroreningar (mark,
luft, vatten)
Ja
Parken består av fyllnadsmassor, fyllnadsmassornas
föroreningsinnehåll bör utredas om man leder
dagvatten ut på grönytor för infiltration så att
föroreningar inte lakas ur till Norrtäljeviken.
Inför utförande av nya parkeringsplatser och
schaktning av massor bör provtagning ske för att
säkerställa hur massorna ska hanteras.
För sjömacken finns det följande risker för utsläpp.
Brand och explosionsrisk vid utsläpp av bensin,
6 (8)
Utsläpp av drivmedel i havet. Läckage från
drivmedelpumpar . Regler och instruktioner för drift
och skötsel samt för olika tillbud ska efterlevas.
– Överskrids
miljökvalitetsnormer?
Nej
Den framtagna dagvattenutredningen visar att
avrinningen mot Norrtäljeviken inte kommer att
påverkas i större utsträckning vid genomförandet av
planen. Parken generar generellt inte dagvatten som
behöver renas innan den når Norrtäljeviken. Nya
parkeringsytor ska förses med oljeavskiljare.
– Översvämning
Nej
Planen innebär inte en ökad risk för översvämning,
placering av byggnad i förhållande till
havsvattennivå utreds under detaljplaneprocessen.
Placering av oljeavskiljare bör höjdsättas så att man
klarar högvattenstånd.
– Erosion
Nej
Finns det risker för…?
Slutsats om fortsatt utredningsbehov
En markundersökning behöver tas fram under planprocessen.
Samlad bedömning
En dagvattenutredning har tagits fram. Slutsatsen av denna är att parken
generellt inte avbördar dagvatten som kräver rening innan den når
Norrtäljeviken. Om oljeavskiljare placeras vid parkeringsytorna kommer
detaljplanen sammantaget innebära en förbättring av dagvattensituationen.
Ytterligare tankar kring möjligheten om att leda dagvatten ned från
kringliggande bostadsområden i parken för fördröjning och rening har tidigare
funnits på kommunen. Om en sådan lösning är aktuell är det viktigt att utreda
fyllnadsmassornas föroreningsinnehåll så att inte föroreningar lakas ur i
Norrtäljeviken.
Planen innebär att dispens från strandskyddsbestämmelserna delvis måste
medges inom de områden där byggnader och brygganläggningar ligger. Att
byggnader tidigare har uppförts kan ha medfört konsekvenser för syftet med
7 (8)
strandskyddet vilket är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv
och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtliv.
Riksintresset för samlade natur- och kulturvärden berörs, området ligger inom
4 kap miljöbalken. Intentionen är att allmänhetens tillgång till platsen inte ska
hindras eller försvåras.
Planen bedöms inte påverka några särdrag i naturen eller parkens karaktär.
Friluftslivets intressen påverkas inte, möjligheten att ströva och röra sig i
parken kommer att säkerställas med planen.
Utifrån de intentioner kommunen har med den nya planen gör man
bedömningen att riksintresset inte påtagligt berörs.
En riskanalys och instruktioner för sjöbensinstation daterad 2005 är tidigare
framtagen för att klargöra risker som är vanligt förekommande vilka kan
medföra skada på personer, utrustning och miljö i samband med aktivitet på
marin drivmedelstation. I riskanalysen beskrivs drift och skötselinstruktioner
Kommer planen att leda till betydande miljöpåverkan?
Den föreslagna planändringen bedöms inte innebära en sådan betydande
miljöpåverkan som avses i 6 kap 11§ miljöbalken. En miljöbedömning med
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning bedöms inte behöva upprättas enligt
kraven i PBL 5 kap 18§.
Motiverat ställningstagande
Vattenverksamhet enligt 11 kap MB. Vattendjup är avgörande för hur stor
påverkan bryggorna utgör.
Strandskyddet bedöms kunna upphävas med hänvisning till följande paragraf i
miljöbalken 7 kap 18c§1 och 3. Området har redan tagits i anspråk på ett sätt
som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften samt att området
behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och
behovet kan inte tillgodoses utanför området.
En ny byggrätt för hamnverksamt och Sjömack med servicebyggnas är
verksamheter vilka inte kan fungera på annat ställe än invid vatten.
Tillkommande byggnad innebär en komplettering av befintliga verksamheter
och verksamheter som tidigare har varit kopplade till parken.
8 (8)
Transporter av varor och bränsle genom parken har styrts så att dessa sker då
parken är mindre välfrekventerad.
En större byggrätt för den befintliga scenen bedöms inte påverka parken
påtagligt då byggrätten bekräftar det område som används för scen idag.
I övrigt bekräftar planen hur området används idag.
Då en dagvattenutredning har genomförts och förslag på hur dagvattnet ska
omhändertas (infiltreras och fördröjas) har presenterats bedöms inte
Norrtäljeviken påverkas av en ökad trafik och av större hårdgjorda ytor. På
parkeringsytor ska oljeavskiljare placeras ut.
KOMMUNSTYRELSEKONTORET
Assienah Mooki Morosini
Planarkitekt
Kristina Nitsch
Landskapsarkitekt LAR/MSA
Sweco Architects AB
Download