Sammanfattning ”Kvinnor med funktionsnedsättningar och våra liv i

advertisement
KVINNOR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR OCH VÅRA LIV I
SVERIGE ÅR 2011
SAMMANFATTNING
FQ, Forum – Kvinnor och funktionshinder är en feministisk organisation
som särskilt fokuserar på intressefrågor för kvinnor med
funktionsnedsättningar. Detta dokument utgör en sammanfattning av vår
parallellrapport till Förenta Nationernas övervakningskommitté för
Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar.
Med denna rapport vill vi belysa könsperspektivet av
funktionshinderfrågor. Det perspektivet saknas ofta i funktionshinderpolitiken och inom den samlade funktionshinderrörelsen, vilket
återspeglas i att rörelsens gemensamma rapport till den ovan nämnda
övervakningskommittén inte ger en fullständig bild av funktionshindrade
kvinnors situation trots att konventionen erkänner att flickor och kvinnor
med funktionsnedsättningar utsätts för flerfaldig diskriminering. Det är
vår mening att jämställdhetsfrågor ständigt åsidosätts inom
funktionshinderdebatt och funktionshinderpolitik.
Centrala områden som behandlas i denna rapport är det våld som
kvinnor med funktionsnedsättningar utsätts för och det dåliga hälsoläget
hos kvinnor med funktionsnedsättningar. Rapporten betonar även hur
brist på forskning kring kön och funktionshinder försvårar situationen för
kvinnor med funktionsnedsättningar, då kunskapsläget kring frågor som
berör dem är svagt. I denna rapport vill vi därför belysa dessa frågor
genom att förmedla våra egna erfarenheter kring diskriminering som
grundas på kön och funktionshinder. Nedan presenteras de förslag till
förändringar av funktionshinderpolitiken som formulerats av FQ under de
artiklar vi funnit relevanta att kommentera.
1
ARTIKEL 5. JÄMLIKHET OCH ICKE-DISKRIMINERING
FQ:s förslag till förändringar
Regeringens strategi för funktionshinderpolitiken måste få genomslag på
alla nivåer, i stat, landsting och kommun. För att komma tillrätta med
orättvisor, diskriminering och otillgänglighet måste politiker i landet vara
beredda att ompröva delar av det kommunala självstyret.
Frågor som berör funktionshinder, kön och etnicitet bör synliggöras i allt
offentligt arbete.
Tydligare uppdrag bör ges till Diskrimineringsombudsmannen och
Handisam, regeringens myndighet för samordning av
funktionshinderpolitiken. Större fokus måste också läggas på
genomförandet av åtgärder i kommuner och landsting samt bland andra
utförare.
ARTIKEL 6. KVINNOR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR
FQ:s förslag till förändringar
Regeringen har i sin senaste rapport till övervakningskommittén för
Konventionen om avskaffandet av all slags diskriminering mot kvinnor
betonat den stora risk kvinnor med funktionsnedsättningar löper att
utsättas för våld samt angett att en utredare ska tillsättas för att närmare
undersöka frågan. Denna utredare har aldrig tillsatts, utan istället har
funktionshinderrörelsen fått bidrag från Arvsfonden för att själva göra en
kartläggning. Vi kräver att den planerade utredningen tillsätts.
Funktionshinderpolitiken måste klargöra hur kunskap som rör
funktionshinder, jämställdhet och likabehandling ska öka bland
allmänheten samt inom myndigheter och näringsliv. Innan ökade
kunskaper och medvetenhet har uppnåtts kommer vi inte att kunna se ett
samhälle som också inkluderar kvinnor med funktionsnedsättningar på
samma villkor som andra.
2
ARTIKEL 7. BARN MED FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR
FQ:s förslag till förändringar
Skollagen måste revideras så att en skola, i privat eller kommunal regi,
inte kan neka en elev med funktionsnedsättningar tillträde om just den
skolan utgör föräldrarnas och elevens eget val.
Det måste finnas tillräckliga resurser inom skolpengens ram för att elever
med funktionsnedsättningar ska få sina pedagogiska behov
tillgodosedda.
Förskolan, skolbarnsomsorgen och fritidsverksamheten för elever med
funktionsnedsättningar måste garanteras resurser för att möjliggöra för
flickor och pojkar att delta i de fritidsverksamheter som de själva väljer.
ARTIKEL 8. MEDVETANDEGÖRANDE OM SITUATIONEN
FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR
FQ:s förslag till förändringar
En bred utbildningsinsats riktad till skolor och utbildningsinstitutioner,
media och allmänheten måste omgående komma till stånd för att
förändra de fördomar och attityder till både kön och
funktionsnedsättningar som finns i samhället.
ARTIKEL 9. TILLGÄNGLIGHET
FQ:s förslag till förändringar
Det brådskar med att ta fram ett förslag till förändring av den befintliga
diskrimineringslagen. Till skillnad från den nuvarande lagen skulle en
sådan förändring medföra att bristande tillgänglighet betraktas som
diskriminering i lagens mening. En sådan ändring bör inkludera den
fysiska miljön såväl som information och informationsteknik.
Tillgänglighetsarbetet bör även förses med ett jämställdhetsperspektiv.
3
ARTIKEL 10. RÄTT TILL LIVET
FQ:s förslag till förändringar
Kommunerna måste bli betydligt bättre på att uppmärksamma vården
inom gruppboenden och äldreboenden och göra regelbundna och
oannonserade besök. Kommunerna måste även bli mer lyhörda i fall där
allmänheten kommer in med klagomål mot omvårdnaden av de boende.
Socialstyrelsen ska ta fram föreskrifter till kommunerna om hur en
effektiv och verkningsfull kontroll av gruppboenden och äldreboenden ur
ett köns- och funktionshinderperspektiv ska genomföras i praktiken.
En del landsting åsidosätter kvinnor med intellektuella och psykosociala
funktionsnedsättningar. Deras egen önskan efterfrågas inte fullt ut i fall
där de steriliseras eller aborter genomförs. Socialstyrelsen bör därför
utarbeta ett regelverk för hur kvinnor med funktionsnedsättningar ska
informeras om att en bedömning att hon inte borde föda barn på grund
av sin funktionsnedsättning gjorts.
ARTIKEL 11. SITUATIONER I RISK OCH HUMANITÄR NÖD
FQ:s förslag till förändringar
I nuläget är det svårt att avgöra i fall det finns några riktlinjer för hur
personer med funktionsnedsättningar ska undsättas i
katastrofsituationer. Kommuner, landsting och staten måste därför ta
fram beredskaps- och katastrofplaner som också inkluderar undsättning
av personer med funktionsnedsättningar i samband med olyckor såsom
bränder, skyfall, ras eller flyg-, tåg- och trafikolyckor.
ARTIKEL 12. LIKHET INFÖR LAGEN
FQ:s förslag till förändringar
Kvinnor och män med funktionsnedsättningar måste kunna utöva sin
rättskapacitet genom att själva utföra bankärenden, fylla i blanketter,
deklarera eller söka efter en viss information, samt självständigt kunna
rösta.
4
Om Sverige ska leva upp till kraven i funktionshinderkonventionen måste
Diskrimineringsombudsmannen förändras så att ärenden som gäller
medborgerliga och politiska rättigheter också kan drivas av dem. I
nuläget kan myndigheten endast driva fall som berör ekonomiska,
sociala och kulturella rättigheter.
Diskrimineringsombudsmannen måste också kunna driva fall som
bygger på den europeiska konventionen om mänskliga rättigheter och
grundläggande friheter till domstol. Detta är inte möjligt i nuläget.
ARTIKEL 13. TILLGÅNG TILL RÄTTSSYSTEMET
FQ:s förslag till förändringar
Det behövs en översyn och utveckling av rättshjälpen för att säkerställa
den faktiska tillgången till rättsprocessen utifrån svensk lag. Detta då
merkostnaderna för kvinnor och män med funktionsnedsättningar kan bli
högre vid användning av kunniga rättsteckentolkar, anpassad
information, ledsagning och assistans.
Det är svårt att få information på ett anpassat sätt inom rättsystemet,
även om man specifikt efterfrågar detta. Detta måste förändras om
Sverige ska kunna leva upp till Konventionen om rättigheter för personer
med funktionsnedsättning.
Lämpliga förhörsmetoder för kvinnor, män, flickor och pojkar med olika
former av kommunikationsfunktionsnedsättningar måste tas fram om
Sverige ska leva upp till begreppet ”säker rättsstat”.
Rikspolisstyrelsen bör få i uppdrag att redovisa hur flickor, pojkar,
kvinnor och män med funktionsnedsättningar tas om hand inom
rättsprocessen när det gäller hur, var och av vem man förhörs.
Rättsystemet borde utreda hur flickor, pojkar, kvinnor och män med olika
funktionsnedsättningar tas om hand under rättsprocessen när det gäller
bemötande inom försäkringsbranschen, domstol, polis och
åklagarväsende.
5
ARTIKEL 14. FRIHET OCH SÄKERHET FÖR DEN ENSKILDE
FQ:s förslag till förändringar
Det förekommer att män och kvinnor blandas på samma psykiatriska
avdelning, ibland på samma rum. Detta måste förbjudas då risk finns för
sexuella övergrepp.
Offentligt material från staten, regionen, landstinget eller kommunen
måste finnas på lättläst, i bildskrift, tal, punktskrift eller på teckenspråk.
Konventioner, avtal, nya lagar och förordningar måste publiceras på ett
tillgängligt sätt, liksom kommunala eller landstingskommunala
ordningsregler, skolreglementen, regler för hemtjänst, färdtjänst, lagen
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller
ledsagarservice. Detta är ofta inte fallet i nuläget.
ARTIKEL 15. RÄTT ATT INTE UTSÄTTAS FÖR TORTYR
ELLER GRYM, OMÄNSKLIG ELLER FÖRNEDRANDE
BEHANDLING ELLER BESTRAFFNING
FQ:s förslag på förändringar
I Norge finns en särskild lag som förbjuder diskriminering av personer
med funktionsnedsättningar. Denna lag borde vara en förebild för alla
medlemsländer i Europeiska Unionen.
ARTIKEL 16. RÄTT ATT INTE UTSÄTTAS FÖR
UTNYTTJANDE, VÅLD ELLER ÖVERGREPP
FQ:s förslag till förändringar
Socialtjänsten borde ha en särskild tillsynsmöjlighet för kvinnor med
funktionsnedsättningar som misstänks ha utsatts för våld. Detta är
särskilt viktigt i fall där kvinnorna inte själva kan kommunicera vad de
utsatts för.
Frågan om våld och övergrepp mot flickor och kvinnor med
funktionsnedsättningar anses kunna strida mot sekretesslagen. En
sådan överordning av sekretesslagen måste bekämpas och den
6
enskildas bästa måste sättas i främsta rummet.
Om Socialtjänstlagen (SoL) till vissa delar kunde utformas på ett
liknande sätt som “Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade” (LSS), så att kvinnor själva kan välja sina egna
assistenter, skulle kanske risken minska för att utsättas för våld.
Socialtjänsten måste arbeta mer metodiskt och parallellt med äldre- och
handikappomsorgsfrågorna för att uppmärksamma missförhållanden
som ligger inom socialtjänstens områden.
Lex Sarah borde kunna breddas för att inte bara omfatta personal inom
omsorgerna, utan också de boende. Personal inom äldre- eller omsorgsboenden anmäler sällan övergrepp, våldtäkter eller utpressningar mellan
de boende. En plikt att anmäla om missförhållanden misstänks borde
därför förstärkas i Lex Sarah.
ARTIKEL 18. RÄTT TILL FRI RÖRLIGHET OCH TILL ETT
MEDBORGARSKAP
FQ:s förslag till förändringar
Kommunen, landstinget, och i vissa fall migrationsdomstolen ska ta
hänsyn till hur etnicitet, kön och funktionsnedsättning kan verka i
kombination i sina bedömningar. Detta skulle säkerställa kvinnors
informations-, kunskaps- och samhällsgemenskap samt den individuella
kvinnans rätt att själv få bestämma över sitt eget liv.
Kvinnor med funktionsnedsättningar som även har invandrarbakgrund
bör få hjälp att göra sina egna val av boendeort. I vissa fall kontrolleras
detta i nuläget av kvinnans familj.
Rätten till att själv få välja bostadsort och boendeform bör stärkas, i
synnerhet för äldre kvinnor med funktionsnedsättningar. Dessa kan i
nuläget nekas att flytta till en kommun, då deras omsorgsbehov anses
för kostsamma.
7
ARTIKEL 21. YTTRANDEFRIHET OCH ÅSIKTSFRIHET
SAMT TILLGÅNG TILL INFORMATION
FQ:s förslag till förändringar
Offentliga myndigheter måste sluta hänvisa till ideella organisationer i fall
där någon efterfrågar anpassat material från myndigheten i fråga.
Kvinnor med kommunikationsfunktionsnedsättningar ska ges rätt till
offentlig information på anpassat sätt, bland annat information som rör
sexuell och reproduktiv hälsa.
ARTIKEL 23. RESPEKT FÖR HEM OCH FAMILJ
FQ:s förslag till förändringar
Kvinnor med funktionsnedsättningar ska själva få bestämma om, när,
med vem och på vilka villkor hon vill bilda familj. Socialtjänsten ska
säkerställa att anklagelser eller hot om minskad beviljning av hjälp inte
riktas mot dessa kvinnor om de skaffar barn.
Det ska inte förekomma att socialtjänsten hänvisar till äktenskapsbalkens
bestämmelser om makars skyldighet att hjälpa varandra för att
därigenom dra sig undan skyldigheten att förse individen med
ledsagning, läs- och skrivhjälp och assistans.
ARTIKEL 24. UTBILDNING
FQ:s förslag till förändringar
Tillgången till utbildningssystemet och stödet för kvinnor med
funktionsnedsättningar inom utbildningssystemet ska belysas utifrån
kommunernas besparingskrav.
8
ARTIKEL 25. HÄLSA
FQ:s förslag till förändringar
Utbildning inom hälso- och sjukvård gällande genus, jämställdhet och
funktionshinder är nödvändig för att komma till rätta med det faktum att
kvinnor med funktionsnedsättningar missgynnas inom hälso- och
sjukvården.
Tandvården har blivit betydligt dyrare de senaste sex åren, vilket lett till
att många kvinnor med funktionsnedsättningar avstått från nödvändiga
behandlingar. Pris och tillgänglighet till tandläkare måste åtgärdas.
Psykvården och möjligheterna till terapi måste utökas för att motsvara
den ökade ohälsan hos personer med psykiska funktionsnedsättningar.
Vi vill betona vikten av att kön och ålder betraktas ur ett rättighets- och
patientsäkerhetsperspektiv inom vården.
Folkhälsopolitiken bör jämställdhetsintegreras och ett
funktionshindersperspektiv bör inarbetas.
ARTIKEL 26. HABILITERING OCH REHABILITERING
FQ:s förslag till förändringar
Skrivningar måste inarbetas i regeringens nya strategi för
funktionshinderspolitiken 2012-2016 vad gäller området habilitering och
rehabilitering. Det är av stor betydelse att staten lägger vikt vid en god
rehabilitering och betonar dess betydelse för den enskilde.
ARTIKEL 27. ARBETE OCH SYSSELSÄTTNING
FQ:s förslag till förändringar
Åtgärder måste vidtas i enlighet med konventionens ambitioner för att
även kvinnor med funktionsnedsättningar ska kunna försörja sig själva.
De svenska sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarna måste anpassas så
att dessa realistiskt kan användas av personer med
9
funktionsnedsättningar. Det nuvarande regelverket som bland annat
kräver att en individ flyttar dit arbete erbjuds är mycket svårt att efterleva
för många personer med funktionsnedsättningar.
ARTIKEL 28. TILLFREDSSTÄLLANDE
LEVNADSSTANDARD OCH SOCIAL TRYGGHET
FQ:s förslag till förändringar
Rätten till fri rörlighet måste utredas i förhållande till fall där kommuner
vägrar att ta emot en inflyttande person om hon eller han har en
omfattande funktionsnedsättning som kräver resurser av kommunen.
Det är dags att ompröva ifall det är Pensionsmyndigheten eller
Försäkringskassan som ska ansvara för handikappersättningen. I
nuläget dras en persons handikappersättning oftast in vid 65 års ålder,
eftersom det inte anses möjligt att motta ersättning från två instanser
samtidigt (Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan).
Kvinnor med funktionsnedsättningar har en betydligt sämre ekonomi än
män i motsvarande situation samt även jämfört med kvinnor utan
funktionsnedsättningar. Deras ekonomiska situation måste
uppmärksammas.
ARTIKEL 29. DELTAGANDE I DET POLITISKA OCH
OFFENTLIGA LIVET
FQ:s förslag till förändringar
Försäkringskassans regler medför att den som är beviljad tre fjärdedels,
halv eller en fjärdedels sjukersättning, saknar rätt att engagera sig i
ideellt arbete och riskerar förlora sin försörjning. Dessa regler måste
ändras om Sverige ska kunna leva upp till artikel 29 med flera artiklar i
Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
Rätten att fritt rösta i hemliga val är en grundläggande demokratisk
rättighet. Det är ren diskriminering att somliga kvinnor och män med
funktionssnedsättningar inte kan utöva den möjligheten på samma sätt
som andra. Denna ojämlikhet måste snarast åtgärdas, i synnerhet då
utökad möjlighet till personval diskuteras.
10
En kraftfull attitydförändring måste ske hos allmänheten då det har
förekommit att politiska partier inte ansett att kvinnor och män med
funktionsnedsättningar har förmågan att framföra politiska budskap på
ett tillräckligt kraftfullt sätt.
ARTIKEL 30. DELTAGANDE I KULTURLIV, REKREATION,
FRITIDSVERKSAMHET OCH IDROTT
FQ:s förslag till förändringar
De regler som gäller för färdtjänst måste uppmärksammas och ses över,
då de försvårar tillgången till fritids- och kulturliv för individer med
funktionsnedsättning.
Kvinnliga idrottare med funktionshinder ges betydligt mindre stöd och
uppmärksamhet än manliga idrottare. Ett aktivt arbete för att förändra
synen på mäns och kvinnors kroppar måste startas. Detta för att öka
acceptansen för kvinnor med funktionsnedsättningar vars kroppar ibland
inte överensstämmer med gängse uppfattning om hur en stark, frisk, god
och vältränad kropp ska se ut.
ARTIKEL 31. INSAMLING AV STATISTIK OCH
INFORMATION
FQ:s förslag till förändringar
Det behövs mer forskning inom funktionshindersområdet och
funktionshinderspolitiken om hur olika beslut på olika nivåer, påverkar
kvinnor respektive män med funktionsnedsättningar och deras
livssituation.
Funktionshinderrörelsen måste kräva könsuppdelad statistik med ett
funktionshinderperspektiv från offentliga myndigheter som genomför
statistiska insamlingar. Frågor gällande funktionsnedsättningar bör dock
vara frivilliga att svara på.
Funktionshinderrörelsen måste själva ta initiativ till forskningsområden.
Det krävs dock att organisationerna blir bättre på att införa ett
genusperspektiv i forskningsförslagen.
11
ARTIKEL 32. INTERNATIONELLT SAMARBETE
FQ:s förslag till förändringar
Alla biståndsprojekt borde i grunden inkludera ett genusperspektiv,
åldersperspektiv och funktionshindersperspektiv. SIDA borde införa
sådana riktlinjer i sina direktiv.
Regeringen borde tillkännage SIDA att de diskrimineringsgrunder som
anges i den svenska diskrimineringslagen också skall beaktas i
myndighetens biståndsprojekt.
Parallellrapporten har tagits fram i ett projekt som bekostats av medel
från Ungdomsstyrelsen.
Rapporten kan beställas via mail: [email protected]
Den finns också på FQ:s hemsida www.kvinnor-funktionshinder.se
12
Download