Utrikesdepartementet - Regeringens webbplats om mänskliga

advertisement
Utrikesdepartementet
Denna rapport är en översiktlig sammanställning över
hur de mänskliga rättigheterna efterlevs, grundad på
den svenska ambassadens bedömningar.
Rapporten kan inte ge en fullständig bild. Information
bör sökas också från andra källor.
Mänskliga rättigheter i Dominica 2006
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Dominica är en parlamentarisk demokrati med ca 71 000 invånare.
Premiärministern Roosevelt Skerrit’s Dominica Labour Party (DLP) vann det
senaste valet i maj 2005.
Respekten för de mänskliga rättigheterna (MR) anses vara allmänt god även om
vissa problem kvarstår. Det gäller främst missförhållandena i landets fängelse
och våld mot kvinnor och barn. Levnadsvillkoren är svåra för den indianska
befolkningen, en minoritet om 3 500 personer, som lever i ett särskilt reservat.
Landet hör till de ekonomiskt mest eftersatta i gemenskapen av östkaribiska
stater.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer
 Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, International
Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)
 Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter,
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)
 Konventionen om avskaffande av alla slags former av diskriminering
mot kvinnor, Convention on the Elimination of all forms of Discrimination
Against Women (CEDAW)
 Konventionen om barnets rättigheter, Convention on the Rights of the Child
(CRC) samt de två tillhörande protokollen om barn i väpnade
konflikter och om handel med barn
2
 Flyktingkonventionen, Convention related to the Status of Refugees, samt det
tillhörande protokollet från 1967
 Romstadgan för internationella brottmålsdomstolen, International
Criminal Court (ICC)
 Den amerikanska konventionen om mänskliga rättigheter
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Jämfört med andra länder i Karibien är kriminaliteten låg. När det gäller
respekten för kroppslig integritet kan noteras att tortyr och annan grym eller
omänsklig behandling, godtycklig arrest eller frihetsberövande samt att
förvägras rättvis och offentlig rättegång förbjuds i grundlagen. Det rapporteras
dock om missförhållanden i landets fängelser.
4. Dödsstraff
Dödsstraff finns med i straffskalan, men har inte verkställts sedan år 1986 (för
högförräderi). En person, som dömts 1998, sitter för närvarande i dödscell.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Lagen förbjuder godtycklig arrestering och frihetsberövande.
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Dominicas konstitution antogs år 1978. Domstolsväsendet utgör en integrerad
del av det karibiska rättssystemet med Privy Council i London som högsta
rättsinstans. Landet har anslutit sig till, men ännu inte ratificerat, konventionen
om inrättandet av en karibisk högsta domstol.
7. Straffrihet
Inga kända fall av straffrihet har rapporterats.
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
En oberoende press, ett effektivt rättsväsende och ett fungerande demokratiskt
politiskt system har i regel garanterat yttrande- och tryckfriheten. Regeringen
respekterar generellt såväl mötes- och församlingsfriheten som den i lag befästa
religionsfriheten.
3
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Lagen ger medborgarna rätt att med fredliga medel ändra regering genom att
delta i periodiskt återkommande fria och rättvisa val och genom allmän
rösträtt.
Vid valet i maj 2005 vann det regerande partiet Dominica Labour Party (DLP)
12 av totalt 20 platser i parlamentet. Endast en kvinna ingår i regeringen medan
två kvinnor är ledamöter av parlamentet.
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Dominica är ett av Karibiens fattigaste länder och omkring 25 procent av
befolkningen beräknas sakna arbete. Dessutom är många invånare
undersysselsatta. Någon arbetslöshetsförsäkring finns inte.
Arbetstagarna utövar sin rätt att organisera sig och välja sina fackliga
representanter. Fackföreningarna representerar ungefär en tredjedel av den
totala arbetskraften och cirka hälften av de statsanställda. De fackliga
organisationerna har full frihet att förhandla kollektivt – en rättighet som
främst utnyttjas inom de icke-agrara sektorerna. Lagen tillåter strejkrätt vilken
utnyttjas. Banan-, kokosnöt- och citrusfruktindustrierna har liksom
hamnverksamheten beslutats vara samhällsviktiga verksamheter inom vilka
rätten att strejka är förbjuden. Internationella arbetsorganisationen (ILO) har
kritiserat denna breda definition av samhällsviktiga områden och uppmanat
regeringen att begränsa den.
Lagen förbjuder barn- och tvångsarbete. Minimiåldern för arbete har fastställts
till 15 år. Barn mellan 12 och 14 år tillåts emellertid arbeta i vissa familjeföretag
inom jordbruket. Omfattande övertidsarbete är förbjudet.
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Hälsovårdsmyndigheten genomför hälso- och säkerhetskontroller på
arbetsplatserna. Arbetsmarknadsministeriet beslutar om påföljd i fall en
arbetsplats inte lever upp till gällande krav. Arbetstagare äger rätt att avbryta
arbete som kan innebära fara för liv och hälsa utan att riskera förlora sin
anställning. Myndigheterna övervakar att detta effektivt efterlevs.
Socialförsäkringssystemet med pensioner och sjukpeng omfattar bara dem som
har formell anställning. I landet finns fyra mindre sjukhus och ett dussin
vårdcentraler. Landets sjukvård lider dock brist på modern utrustning.
4
12. Rätten till utbildning
Grundutbildningen är obligatorisk och kostnadsfri till 16 års ålder. Ca 90
procent av barn i skolålder deltar i undervisningen. I september 2005 beslöt
regeringen att också sekundärundervisningen skall vara allmän.
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Dominica hör till de mest omoderna och fattiga länderna i Karibien med en
BNP per capita på ca 5 500 US-dollar. Lander hamnar på 70:e plats av totalt
177 länder i FN:s välfärdsindex (HDI).
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Våld mot kvinnor i hemmet är vanligt förekommande. Våldtäkt och sexuella
övergrepp lagförs. Maximistraffet för våldtäkt är 25 års fängelse, men normalt
utdöms straff på 5 till7 års fängelse utom i fall av mord i samband med
våldtäkt. Det statliga välfärdsministeriet följer utvecklingen och anmäler
rapporterade övergrepp till polisen. Den katolska kyrkan verkar aktivt för att
motverka våld mot kvinnor i hemmet.
Prostitution är förbjuden i lag men förekommer och utgör ett allvarligt
problem. Ett stort antal kvinnor från Dominikanska Republiken uppges arbeta
som prostituerade i landet. Lagen förbjuder inte sexuellt ofredande på
arbetsplatser vilket utgör ett problem.
15. Barnets rättigheter
Övergrepp mot barn fortsätter att vara ett problem. År 2005 anmäldes 152 fall
av övergrepp mot barn inklusive sexuella övergrepp och incest. Skyddet för
barns rättigheter är svagt eftersom de barnavårdande myndigheterna är
underbemannade.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Lagen förbjuder specifikt diskriminering som grundas på ras, kön, nationalitet,
hudfärg och religion.
Levnadsvillkoren är svåra för den indianska befolkningen, en minoritet om 3
500 personer, som lever i ett särskilt reservat.
5
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Lagen föreskriver förbud mot diskriminering som grundas på könsidentitet..
18 Flyktingars rättigheter
Regeringen har inte beslutat om en politik för skydd av flyktingar och
asylsökanden. I praktiken ger dock regeringen skydd för personer som vid
återsändande till hemlandet löper risk att utsättas för fara, men beviljar inte
rutinmässigt flyktingstatus eller asyl.
19. Funktionshindrades rättigheter
Lagen förbjuder inte specifikt diskriminering mot personer med
funktionshinder och diskriminering förekommer bland annat genom att
arbetsgivare har rätt att ersätta person med funktionshinder med lägre lön än
vad som fastställts som minimilön.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Det finns för närvarande ingen lokal människorättsorganisation verksam i
landet. Däremot har ett antal frivilliga grupper bildats för att främja
funktionshindrades, kvinnors och barns rättigheter. Ingen regional eller
internationell människorättsorganisation har under året begärt att få undersöka
något enskilt fall eller huruvida respekten för de mänskliga rättigheterna
respekteras generellt.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga
rättigheter
Information saknas om internationella insatser.
Download