Utrikesdepartementet - Mänskliga rättigheter

advertisement
Denna rapport är en sammanställning grundad
på Utrikesdepartementets bedömningar.
Rapporten kan inte ge en fullständig bild
av läget för de mänskliga rättigheterna i
landet. Information bör sökas också från
andra källor.
Utrikesdepartementet
Mänskliga rättigheter i Dominica 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Dominica är en parlamentarisk demokrati med cirka 70 000 invånare. Vid det
senaste parlamentsvalet i maj 2005 omvaldes premiärministern Roosevelt
Skerrit’s Dominica Labour Party (DLP) genom att besegra oppositionspartiet
United Worker’s Party (UWP). Landet är generellt känt för att hålla fria och
rättvisa val men vid det senaste valet överklagade UWP resultaten i fem
valdistrikt hos Östkaribiska domstolen men den avfärdade klagomålen i brist
på bevis.
Problem vad gäller mänskliga rättigheter ( MR) gäller framförallt
missförhållanden i landets fängelse och diskriminering av kvinnor och
minoriteter. Levnadsvillkoren är svåra för urbefolkningen, en minoritet om ca
4 000 personer, som lever i ett särskilt reservat. Landet hör till de ekonomiskt
mest eftersatta i gemenskapen av östkaribiska stater.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer
Dominica har ratificerat följande konventioner avseende mänskliga
rättigheter:
 Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, International
Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), men varken
tilläggsprotokollet om enskild klagorätt eller om avskaffande av
dödsstraffet, vilka heller inte har undertecknats
 Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter,
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)
2
 Konventionen om avskaffande av alla slags former av diskriminering
mot kvinnor, Convention on the Elimination of all forms of Discrimination
Against Women (CEDAW), men inte tilläggsprotokollet om enskild
klagorätt som heller inte har undertecknatsKonventionen om barnets
rättigheter, Convention on the Rights of the Child (CRC) samt de två
tillhörande protokollen om barn i väpnade konflikter och om handel
med barn, barnprostitution och barnpornografi
 Flyktingkonventionen, Convention related to the Status of Refugees, samt det
tillhörande protokollet från 1967
 Romstadgan för internationella brottmålsdomstolen, International
Criminal Court (ICC)
 Den amerikanska konventionen om mänskliga rättigheter.
Tilläggsprotokollet om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter
har varken undertecknats eller ratificerats.
Dominica har varken signerat eller ratificerat konventionen mot tortyr,
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or
Punishment (CAT). Inte heller tilläggsprotokollet om förebyggande av tortyr
har undertecknats eller ratificerats. Konventionen om avskaffandet av alla
former av rasdiskriminering, Convention on the Elimination of all forms of Racial
Discrimination (CERD) har varken undertecknats eller ratificerats.
Konventionen om rättigheter för personer med funktionshinder, Convention
on the Rights of Persons with Disabilities, har undertecknats men inte ratificerats.
Konventionen mot påtvingade försvinnanden, Convention for the Protection of
All Persons from Enforced Disappearances, har varken undertecknats eller
ratificerats.
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
I förhållande till andra karibiska länder är kriminaliteten låg. När det gäller
respekten för kroppslig integritet kan noteras att tortyr och annan grym eller
omänsklig behandling, godtycklig arrest eller frihetsberövande samt att
förvägras rättvis och offentlig rättegång förbjuds i grundlagen. Det rapporteras
dock om missförhållanden i landets enda fängelse.
4. Dödsstraff
Dödsstraff finns med i straffskalan, men har inte verkställts sedan i maj 1986
(för högförräderi). Tre dömda personer sitter för närvarande i dödscell.
3
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Lagen förbjuder godtycklig arrestering och frihetsberövande och regeringen
bedöms allmänt ha respekterat dessa förbud.
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Dominicas konstitution antogs år 1978. Domstolsväsendet utgör en integrerad
del av det karibiska rättssystemet med Privy Council i London som högsta
instans för överklaganden. Landet har anslutit sig till, men ännu inte ratificerat,
konventionen om inrättandet av en karibisk högsta domstol. Det bedöms bero
på osäkerhet huruvida förslaget kan vinna två tredjedelars majoritet i
parlamentet.
7. Straffrihet
Ingen information om straffrihet föreligger
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
En oberoende press, ett effektivt rättsväsende och ett fungerande demokratiskt
politiskt system har i regel garanterat yttrande- och tryckfriheten. Regeringen
respekterar generellt såväl mötes- och församlingsfriheten som den i lag befästa
religionsfriheten.
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Lagen ger medborgarna rätt att med fredliga medel välja regering genom att
delta i periodiskt återkommande fria och rättvisa val och genom allmän
rösträtt.
Vid valet i maj 2005 vann det regerande partiet Dominica Labour Party (DLP)
12 av totalt 20 platser i parlamentet. Premiärministern ombildade regeringen, i
vilken endast en kvinna ingår, den 22 oktober 2007 medan två kvinnor är
ledamöter av parlamentet.
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Dominica är ett av Karibiens fattigaste länder med en hög arbetslöshet och
omfattande undersysselsättning. Någon arbetslöshetsförsäkring finns inte.
4
Arbetstagarna utövar sin rätt att organisera sig och välja sina fackliga
representanter. Fackföreningarna representerar ungefär en tredjedel av den
totala arbetskraften och cirka hälften av de statsanställda. De fackliga
organisationerna har frihet att förhandla kollektivt – en rättighet som främst
utnyttjas inom de icke-agrara sektorerna. Lagen tillåter i regel strejkrätt vilken
utnyttjas. Banan-, kokosnöt- och citrusfruktindustrierna har liksom
hamnverksamheten beslutats vara samhällsviktiga verksamheter inom vilka
rätten att strejka är förbjuden. Internationella arbetsorganisationen (ILO) har
kritiserat denna breda definition av samhällsviktiga områden och uppmanat
regeringen att begränsa den.
Lagen förbjuder barn- och tvångsarbete. Minimiåldern för arbete har fastställts
till 15 år. Barn mellan 12 och 14 år tillåts emellertid arbeta i vissa familjeföretag
inom jordbruket. Omfattande övertidsarbete är förbjudet.
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Hälsovårdsmyndigheten genomför hälso- och säkerhetskontroller på
arbetsplatserna. Arbetsmarknadsministeriet beslutar om påföljd i fall en
arbetsplats inte lever upp till gällande krav. Arbetstagare äger rätt att avbryta
arbete som kan innebära fara för liv och hälsa utan att riskera förlora sin
anställning. Myndigheterna övervakar att detta efterlevs.
Socialförsäkringssystemet med pensioner och sjukpenning omfattar endast
dem som har formell anställning. I landet finns fyra mindre sjukhus och ett
dussin vårdcentraler. Landets sjukvård lider allvarlig brist på modern
utrustning.
12. Rätten till utbildning
Grundutbildningen är obligatorisk och kostnadsfri till 16 års ålder. Cirka 90
procent av barn i skolålder deltar i undervisningen. I september 2005 beslöt
regeringen att också sekundärundervisningen ska vara allmän.
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Dominica är ett av de fattigaste länderna i Karibien. Landet hamnar på 68:e
plats av totalt 177 länder i FN:s välfärdsindex (HDI).
5
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Våld mot kvinnor i hemmet är vanligt förekommande. Våldtäkt och sexuella
övergrepp lagförs. Maximistraffet för våldtäkt är 25 års fängelse, men normalt
utdöms straff på 5 till 7 års fängelse utom i fall av mord i samband med
våldtäkt då straffet är högre. Ministeriet för välfärdsfrågor följer utvecklingen
och anmäler rapporterade övergrepp till polisen. Den katolska kyrkan verkar
aktivt för att motverka våld mot kvinnor i hemmet.
Prostitution är förbjuden i lag men förekommer och utgör ett allvarligt socialt
problem. Ett stort antal kvinnor från Dominikanska Republiken uppges arbeta
som prostituerade i landet. Lagen förbjuder inte sexuellt ofredande på
arbetsplatser vilket utgör ett problem.
15. Barnets rättigheter
Övergrepp mot barn fortsätter att vara ett problem såväl i hemmen som i
skolan. År 2006 anmäldes 143 fall av övergrepp mot barn, främst sexuella
övergrepp och incest. Skyddet för barns rättigheter är svagt, bland annat på
grund av att de barnavårdande myndigheternas tillsyn är begränsad på grund av
resursbrist.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Lagen förbjuder specifikt diskriminering som grundas på ras, nationalitet,
hudfärg och religion. I praktiken är dock levnadsvillkoren särskilt svåra för
urbefolkningen, en minoritet om cirka 4 000 personer, som lever i ett särskilt
reservat.
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Sexuellt umgängen mellan personer av samma kön är olagligt.Rapporter
förekommer om diskriminering av HBT-personer (homo-, bi och transsexuella
personer) .
18. Flyktingars rättigheter
Regeringen har ratificerat flyktingkonventionen, samt det tillhörande
protokollet. Regeringen har dock inte beslutat om en nationell politik för
skydd av flyktingar och asylsökanden. I praktiken ges skydd för personer
6
som vid återsändande till hemlandet löper risk att utsättas för fara.
Myndigheterna beviljar dock inte rutinmässigt flyktingstatus eller asyl.
19. Funktionshindrades rättigheter
Lagen förbjuder inte specifikt diskriminering mot personer med
funktionshinder och diskriminering förekommer bland annat genom att
arbetsgivare har rätt att ersätta person med funktionshinder med lägre lön än
vad som fastställts som minimilön.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Det finns för närvarande ingen lokal människorättsorganisation verksam i
landet. Däremot har ett antal frivilliga grupper bildats för att främja
funktionshindrades, kvinnors och barnets rättigheter. Ingen regional eller
internationell människorättsorganisation har under året begärt att få undersöka
något enskilt fall eller huruvida respekten för de mänskliga rättigheterna
respekteras generellt.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga
rättigheter
Information saknas om internationella insatser för att främja respekten för
mänskliga rättigheter.
Download