Grenada_MR-rapport 2012 - doc

advertisement
Denna rapport är en sammanställning grundad
på Utrikesdepartementets bedömningar.
Rapporten kan inte ge en fullständig bild
av läget för de mänskliga rättigheterna i
landet. Information bör också sökas från
andra källor.
Utrikesdepartementet
Mänskliga rättigheter i Grenada 2012
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna och
trendanalys
Respekten för personlig frihet iakttas generellt och förekomst av politiska
fångar har inte rapporterats. Massmedia uppvisar åsiktsmässig mångfald.
Förhållandena på arbetsmarknaden är relativt goda även om diskriminering
mot kvinnor förekommer. De civila myndigheterna utövar en effektiv kontroll
över säkerhetsstyrkorna.
Problem vad gäller mänskliga rättigheter rör bland annat anklagelser om
korruption, våld mot kvinnor och barn och undermåliga förhållanden i landets
fängelser.
Landets första ombudsman upprättades 2009 med rätt att undersöka
medborgares klagomål mot myndigheter samt myndigheternas åtgärder.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer
Grenada har ratificerat följande centrala konventioner om mänskliga
rättigheter:
 Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, International
Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) ratificerades 1991. Landet
2




har inte ratificerat tilläggsprotokollet om enskild klagorätt eller det andra
tilläggsprotokollet om avskaffande av dödstraff.
Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter,
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)
ratificerades 1991. Landet har inte ratificerat tilläggsprotokollet om
enskild klagorätt.
Konventionen om avskaffandet av alla former av diskriminering mot
kvinnor, Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against
Women (CEDAW) ratificerades 1990. Grenada har inte ratificerat
tilläggsprotokollet om enskild klagorätt.
Konventionen om barnets rättigheter, Convention on the Rights of the Child
(CRC) ratificerades 1990. Landet har ratificerat tilläggsprotokollet om
handel med barn och barnpornografi samt tilläggsprotokollet om barn i
väpnade konflikter 2012, men inte tilläggsprotokollet om enskild
klagorätt.
Den interamerikanska konventionen om mänskliga rättigheter, samt
dess tilläggsprotokoll.
Romstadgan för internationella brottmålsdomstolen, International
Criminal Court (ICC).
Grenada har inte ratificerat följande internationella konventioner avseende
mänskliga rättigheter:
- Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering,
Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination (CERD).
Konventionen undertecknades 1981 men har ännu ej ratificerats.
- Konventionen mot tortyr, Convention against Torture and Other Cruel,
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT).
- Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning,
Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). Konventionen
är undertecknad 2010, men inte ratificerad.
- Konventionen om migrantarbetares rättigheter, Convention on the
Proteccion of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families
(CMW).
 Konventionen om påtvingade försvinnanden, Convention on the Protection
of All Enforced Disapperances (CED). Konventionen undertecknades
2007, men har inte ratificerats.
Stora brister finns i fråga om den periodiska rapporteringen under de
konventioner som landet ratificerat. Fem periodiska rapporter saknas till
exempel i fråga om ICCPR. Den periodiska rapporteringen under CEDAW
har präglats av förseningar. År 2010 lämnades en första rapport som avsåg
perioden 1991-2007 och ersatte de första fem rapporterna. Den sjätte
rapporten saknas.
3
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Tortyr och annan grym eller omänsklig behandling, godtycklig arrest eller
frihetsberövande är förbjudet enligt grundlagen. Kroppsbestraffning föreskrivs
dock i vissa fall för sexualbrott. För anhållande och häktning tillämpas strikta
tidsgränser.
Överbeläggning är ett stort problem i landets enda fängelse. Där har funnits så
många som 440 intagna i en anläggning dimensionerad för knappt 100. För
kvinnor finns separata lokaler, men inte för ungdomar. Myndigheterna tillåter
besök från oberoende organisationer som bevakar att mänskliga rättigheter
respekteras.
4. Dödsstraff
Dödsstraff kan utdömas för mord men Grenada tillhör den kategori länder
som anses ha ett de facto moratorium mot dödsstraffet, då inga avrättningar
har ägt rum sedan 1978. Grenada har dock röstat emot förslaget till en FNresolution om ett moratorium rörande dödsstraffet.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Lagen föreskriver förbud mot godtycklig arrestering och frihetsberövande, en
föreskrift som regeringen generellt respekterar. Polisen anklagas dock för
korruption och maktmissbruk. Fall av sexuella övergrepp har också
rapporterats vid frihetsberövanden. Yngre frihetsberövade har klagat på hård
behandling av polisen, men det är inte känt att någon gått vidare med formella
anmälningar. Spöstraff för sexualbrott förekommer.
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Domstolsväsendet utgör en integrerad del av det karibiska rättssystemet med
Privy Council i London som högsta rättsinstans. Grenada har anslutit sig till,
men ännu inte ratificerat, konventionen om en karibisk högsta domstol.
Farhågor finns att denna domstol skulle kunna användas för att återuppta
avrättningar.
Grundlagen föreskriver varje medborgares rätt till en rättvis offentlig rättegång,
vilket i allmänt iakttas. Rättssystemet uppvisar emellertid stora brister i
effektivitet.
4
7. Straffrihet
Rapporter om straffrihet för poliser inblandade i korruption eller andra brott
har förekommit.
8. Yttrande-, press- och informationsfrihet, inklusive på internet
Grundlagen garanterar yttrande-, press- och informationsfrihet, vilket
respekteras av regeringen. Presskritik förekommer frekvent mot regeringen och
dess utövare. Journalister har dock uppgett att ett visst mått av självcensur
förekommer. Det finns inga rapporter om restriktioner på internet, inte heller
förekommer övervakning av e-post eller andra typer av sociala medier..
9. Mötes- och föreningsfrihet
Lagen stipulerar mötes och föreningsfrihet vilket respekteras av regeringen.
Civilsamhället liksom frivillorganisationer tillåts operera fritt samt delta i det
politiska livet.
10. Religions- och övertygelsefrihet
Religions- och övertygelsefrihet garanteras av konstitutionen. Inga kända
överträdelser har rapporterats.
11. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Grenada är en parlamentarisk demokrati med två kamrar. Landet omfattar
även de två mindre öarna Carriacou och Petite Martinique.
Lagen ger medborgarna rätt att med fredliga medel byta regering genom att
delta i periodiskt återkommande fria och rättvisa val, med allmän rösträtt. Vid
valet år 2008 besegrades dåvarande premiärministern Keith Mitchells parti New
National Party (NNP) av National Democratic Congress, (NDC), som vann elva av
femton platser i parlamentet. Ny premiärminister blev Tillman Thomas. Valet
har betecknats vara fritt och rättvist av den regionala samarbetsorganisationen,
OAS. Två ledamöter i representanthuset är kvinnor, samt fyra av de tretton
utnämnda senatorerna, inklusive senatens president. Det finns tre kvinnliga
ministrar i regeringen.
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
12. Rätten till arbete och relaterade frågor
Arbetsmarknadsministeriet föreskriver minimilön. Den uppges dock inte vara
tillräckligt hög för att ensamstående och familjer ska kunna leva på den.
5
Arbetstagare har rätt att bilda och ansluta sig till fackföreningar och lite drygt
hälften av arbetstagarna är fackligt anslutna. Samtliga större fackföreningar har
anslutit sig till en federation, Grenada Trades Union Council, som ekonomiskt
stöds av regeringen. Arbetstagare har strejkrätt och utövar denna rättighet
regelbundet. Barn- och tvångsarbete är förbjudet vilket tycks respekteras.
13. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Grenada ratificerade ILO konventionen 155 om Arbetsskydd och arbetsmiljö den
26 juni 2012. I praktiken har en arbetstagare rätt att avbryta arbetet om det
råder fara för liv eller hälsa utan att riskera uppsägning.
14. Rätten till utbildning
Grundutbildningen är obligatorisk och kostnadsfri till 16 års ålder.
15. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Hösten 2004 drabbades Grenada av orkanen Ivan, den värsta orkanen i landets
historia. Skadeverkningarna blev katastrofala. Landets ekonomi drabbades
mycket hårt och återhämtningen har gått långsamt. BNP per capita uppgick
2010 till cirka 7 400 USD. FN:s globala utvecklingsprogram (UNDP) uppgav
2008 att 37,7 procent av landets befolkning lever i extrem fattigdom, vilket är
den högsta förekomsten av extrem fattigdom i östra Karibien. Detta till trots
har Grenada lyckats förbättra sin position i FN:s index för mänsklig utveckling
(HDI) och placerade sig 2012 på plats 63 av totalt 187 länder.
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
16. Kvinnors åtnjutande av mänskliga rättigheter
Våld mot kvinnor fortsätter att utgöra ett allvarligt problem. Trots att
kvinnomisshandel inom familjen är olagligt, är det ovanligt med
polisingripanden. Våld i hemmet anmäls i låg utsträckning då många kvinnor är
ekonomiskt beroende av sina partners. Ett hem för misshandlade kvinnor finns
i landets norra delar. Prostitution är olagligt men förekommer frekvent. Lagen
förbjuder sexuellt ofredande men den drabbade tvingas själv driva talan i
civilmål mot gärningsmannen. Kvinnor diskrimineras på arbetsmarknaden
genom sämre lön än männen för lika arbete.
17. Barnets rättigheter
Grenada har ratificerat ILO konventionerna 182 Mot de värsta formerna av
barnarbete och 138 Minimiålder för arbete i maj 2003.
6
Det finns uppgifter om ökade antal övergrepp mot barn. En striktare
lagstiftning har införts, som exempelvis inte erkänner ”samtycke” som någon
förmildrande omständighet vid sexuella övergrepp. Socialministeriet har infört
en motsvarighet till svenska BRIS - barnens hjälptelefon. Media används också
för att öka medvetenheten bland allmänheten om misshandel och övergrepp
mot barn.
18. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Lagen förbjuder diskriminering av minoritetsgrupper. Drygt åtta procent av
landets invånare är ättlingar till personer från Indien vilka kom till landet som
kontraktsanställda arbetare. Det har förekommit klagomål om diskriminering
på grundval av härkomst från den här gruppen men inget känt fall av
överträdelse har rapporterats.
19. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Det råder hög intolerans mot hbt-personer. Sexuella relationer mellan män är
straffbart med upp till tio års fängelse. Däremot är sexuella relationer mellan
kvinnor inte förbjudna enligt lag. I praktiken är det dock svårt att leva som
öppet homo- eller bisexuell även för kvinnor. Polisen har genomgått viss
utbildning i hbt- och diskrimineringsfrågor och regeringen har inlett en dialog
om hbt-personers åtnjutande av de mänskliga rättigheterna.
20. Flyktingars rättigheter
Det finns inget system för skydd av flyktingar eller asylsökanden. I praktiken
ger dock regeringen skydd för personer som löper risk att bli förföljda i sitt
hemland.
21. Rättigheter för personer med funktionsnedsättning
Lagen skyddar inte arbetssökande personer med funktionsnedsättning mot
diskriminering. Regeringen tillhandahåller dock särskild yrkesutbildning för
personer med funktionsnedsättning för att underlätta anställning.
ÖVRIGT
22. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Inhemska och internationella grupper som arbetar med människorättsfrågor
tillåts verka fritt och utan begränsningar från regeringen.
7
23. Internationella och svenska insatser på området mänskliga rättigheter
Storbritannien har samarbetsprogram om mänskliga rättigheter i landet. EU har
också vissa program som berör detta område. Det finns inga kända svenska insatser.
Download