Rennäringens utmaningar
RAGNHILD NILSSON, SVEMIN 2014-11-27
Vårt liv
är som ett skidspår
på den vita vidden
som snöstormen sopar igen
redan i gryningens början
Paulus Utsi
Samerna som ett eget folk - folkrätten

Sveriges riksdag och regering uttalade
1977 i prop. 1976/77:80 : ”Samerna
utgör en ursprunglig befolkning i
Sverige, som är lika gammal eller äldre
än landets majoritetsbefolkning”

RF 1 kap 2 § Samiska folkets och
etniska, språkliga och religiösa
minoriteters möjligheter att behålla
och utveckla ett eget kultur- och
samfundsliv ska främjas. (2010:1408)
Mänskliga rättigheter, folkrätt

Konventionen om Medborgerliga och
Politiska Rättigheter (CCPR)

Konventionen om Ekonomiska, Sociala
och Kulturella Rättigheter (CESCR)

Europeiska konventionen om
mänskliga rättigheter (ECHR)

Internationella konventionen om
utrotande av rasdiskriminering (CERD)

ILO 169

Nordisk samekonvention

Urfolksdeklarationen

m.fl.
Spelar detta någon roll?