Synpunkter på det framtida arbetet med mänskliga

Lika Unika
Federationen mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning
Handläggare:
Lotta Sondell federationssekreterare
E-post: [email protected]
Hemsida: www.likaunika.org
2011-09-23
Arbetsmarknadsdepartementet/
Integrations- och jämställdhetsdepartementet
103 33 Stockholm
[email protected]
Lika Unikas synpunkter om det framtida arbetet för mänskliga rättigheter
i Sverige (märkt A2011/2469/DISK)
Lika Unika – federationen mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning
avger härmed sina synpunkter ang. de frågeställningar som diskuterades den 23 maj
2011.
Mänskliga rättigheter och kommunalt självstyrelse
I Sverige förverkligas FN-konventionen om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning framförallt på regional och lokal nivå. Det kan därför ifrågasättas
om de politiska, sociala och ekonomiska åtgärder som Sverige i konventionen förpliktar
sig att genomföra, är förenliga med den vidsträckta kommunala självstyrelse som nu
tillämpas.
Följden av detta självbestämmande är att det offentliga stöd som ges till personer med
funktionsnedsättning starkt skiftar mellan olika delar av landet. Men mänskliga rättigheter
är universella och odelbara. De är inte mer eller mindre giltiga beroende på bostadsort.
För att ge personer med funktionsnedsättning möjligheter att delta i samhällslivet och
leva det oberoende liv som konventionen förutsätter måste lagstiftningen skärpas. Det
stora utrymme som berörda lagar ger landsting och kommuner för deras egna tolkningar
av konventionen måste krympa. Respekt för personers med funktionsnedsättning
mänskliga rättigheter kan inte säkerställas utan otvetydig styrning av regering och
riksdag.
Det finns några grundförutsättningar för att personer med funktionsnedsättningar ska
kunna leva och delta i samhället på samma sätt som alla andra. Att ha möjligheten och
rätten att bidra till samhället, att inte hamna i ett ofrivilligt utanförskap osv. Det är att
samhället är tillgängligt och att du har möjlighet att efter individuella behov få hjälpmedel,
tolkning, ledsagning, möjlighet till information i rätt format osv. Idag ser det väldigt olika
ut i landet. Det finns inget skydd i svensk diskrimineringslagstiftning mot bristande
tillgänglighet idag, vilket betyder att det inte finns några sanktionsmöjligheter att ta till
trots att det är en diskriminering av så många.
1 (2)
Ca en miljon svenskar upplever idag att de har en funktionsnedsättning. Om man sedan
lägger till att det som ofta är bra och tillgängligt för den här gruppen även är till stor nytta
för äldre personer och deras anhöriga, småbarnsföräldrar m.fl. Då berör det väldigt
många personer.
Genom de olika funktionshinderorganisationerna finns ett stort kontaktnät och en arena
där man med lätthet når berörd målgrupp för fortsatt dialog. Lika Unika vill vara med i det
fortsatta arbetet.
Lika Unika förutsätter att personer med funktionsnedsättning uppmärksammas och att
våra rättigheter enligt FN:s konvention för rättigheter för personer med funktionsnedsättning synliggörs i en ny strategi för mänskliga rättigheter i Sverige. Det berör allt
för många människor för att det inte ska vara det.
Med vänlig hälsning
Lika Unika
Jan-Peter Strömgren
Federationsordförande
2 (2)