Lika Unika om Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter

advertisement
Lika Unika
Federationen mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning
Handläggare:
Lotta Sondell federationssekreterare
E-post: [email protected]
Hemsida: www.likaunika.org
Dnr: /11
2011-03-08
Arbetsmarknadsdepartementet/
Integrations- och jämställdhetsdepartementet
103 33 Stockholm
Remissvar – Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter (SOU 2010:70)
Lika Unika, Federationen mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning är en
samarbetsorganisation inom funktionshinderrörelsen. Våra medlemsförbund är Förbundet för
Sveriges Dövblinda (FSDB), Hörselskadades Riksförbund (HRF), Riksförbundet för
Rörelsehindrade Barn och Ungdom (RBU), Neurologiskt Handikappades Riksförbund (NHR)
och Synskadades Riksförbund (SRF).
LIKA UNIKA ställer sig bakom Delegationen för mänskliga rättigheters förslag om en ny
struktur för skydd av mänskliga rättigheter i Sverige men vill framföra vissa övergripande
synpunkter på betänkandet:
1. Mänskliga rättigheter är odelbara
Det är viktigt att det framgår att de mänskliga rättigheterna är odelbara (hänvisning avsnitt
6.3), d.v.s. att alla rättigheter är lika värda och ska förverkligas. De ekonomiska, sociala och
kulturella rättigheternas progressiva art ger fattiga länder en möjlighet att i takt med den
ekonomiska utvecklingen förbättra mänskliga rättigheter på dessa områden. Däremot, i ett så
1
rikt land som Sverige, bör vi kunna uppfylla de mänskliga rättigheterna i samma utsträckning
på de ekonomiska, sociala och kulturella områdena som på de medborgerliga och politiska.
2. Det kommunala självstyret
De mänskliga rättigheterna ska gälla i lika hög grad för alla landets invånare, i enlighet med
principen om icke-diskriminering (hänvisning till avsnitt 6:3 om kommunernas och
landstingens ansvar). Emellertid är olikheterna inom landet på en rad områden oacceptabelt
stora, med allvarliga konsekvenser för personer med funktionsnedsättning. Det gäller t.ex.
hälso- och sjukvård men även den service som kommunerna erbjuder för att underlätta
personer med funktionsnedsättnings dagliga livsföring. Det rimmar inte alls med devisen om
likabehandling som alla FN-konventioner slår fast.
LIKA UNIKA menar att lagstiftningen bör skärpas för att kunna garantera en mer likvärdig
och skälig nivå på mänskliga rättigheter över landet. En institution som ska se till att
rättigheterna uppfylls måste få befogenhet att agera även inom kommunernas och
regionernas/landstingens ansvarsområden.
3. Organisationernas roll i övervakningssystemet
I FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning tydliggörs rätten för
funktionshinderorganisationer att vara delaktiga i och att kunna påverka samhällsutvecklingen. LIKA UNIKA saknar en tydlig skrivning om hur denna samverkan ska fungera,
hur organisationerna ska ges möjlighet att vara med och kunna påverka i hela processen,
redan från början. För att en sådan samverkan ska fungera är det viktigt att ha en
fungerande struktur med tillgängliga former där berörda organisationer ges förutsättningar att
vara delaktiga.
Avslutning
Sammanfattningsvis välkomnar och stödjer LIKA UNIKA delegationens förslag, i synnerhet
när det gäller inrättandet av Kommissionen för mänskliga rättigheter. Det är vår förväntan att
den nya strukturen ska kunna säkerställa att även konventionen om rättigheter för personer
med funktionsnedsättning förverkligas fullt ut.
Med vänliga hälsningar
Jan-Peter Strömgren
Ordförande
2
Download