LPP, normkritik och HBTQ
Syfte

Reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt
och beslutsprocesser.

Uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och
argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv.

Söka information om samhället från medier, internet och andra källor och värdera
deras relevans och trovärdighet.
Centralt innehåll

Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.

Informationsspridning, reklam och opinionsbildning, avsändare och syfte i olika
medier med ett källkritiskt förhållningssätt.

De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse.

Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller,
jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkningar.
Kunskapskrav
Du kan undersöka och
beskriva på ett enkelt sätt
hur sociala, mediala,
rättsliga, ekonomiska och
politiska strukturer i
samhället är uppbyggda och
fungerar.
Du kan undersöka och
beskriva på ett utvecklat sätt
hur sociala, mediala,
rättsliga, ekonomiska och
politiska strukturer i
samhället är uppbyggda och
fungerar.
Du kan undersöka och
beskriva på ett väl utvecklat
sätt hur sociala, mediala,
rättsliga, ekonomiska och
politiska strukturer i
samhället är uppbyggda och
fungerar.
Du kan beskriva de
mänskliga rättigheterna
Du kan diskutera på ett
enkelt sätt vad som är rätt
och fel i vardagen och vad
det kan betyda att göra bra
saker för andra.
Du använder några etiska
begrepp på ett ganska bra
sätt.
Du kan använda olika källor
på ett ganska bra sätt för att
söka information om
samhället. Du diskuterar på
ett enkelt sätt hur
informationen och källorna
kan användas.
Du kan beskriva de
mänskliga rättigheterna
Du kan diskutera på ett
utvecklat sätt vad som är
rätt och fel i vardagen och
vad det kan betyda att göra
bra saker för andra.
Du använder några etiska
begrepp på ett bra sätt.
Du kan beskriva de
mänskliga rättigheterna
Du kan diskutera på ett väl
utvecklat sätt vad som är
rätt och fel i vardagen och
vad det kan betyda att göra
bra saker för andra.
Du använder några etiska
begrepp på ett mycket bra
sätt.
Du kan använda olika källor
på ett mycket bra sätt för att
söka information om
samhället. Du diskuterar på
ett väl utvecklat sätt hur
informationen och källorna
kan användas.
Du kan använda olika källor
på ett bra sätt för att söka
information om samhället.
Du diskuterar på ett
utvecklat sätt hur
informationen och källorna
kan användas.