Mänskliga rättigheter i EU

advertisement
Mänskliga rättigheter i EU
Vad är mänskliga rättigheter?
-
Mänskliga rättigheterna (MR) är en del av folkrätten och övrig internationell rätt. Rättigheterna reglerar
relationen mellan statsmakten och individen samt fastställer skyldigheter som staten har gentemot individen.
-
MR har sin grund i den franska Deklarationen om människans och medborgarens rättigheter (1789) och den
amerikanska självständighetsförklaringen (1776).
-
MR anses vara universella och gäller för varje människa. Mänskliga rättigheterna preciseras i olika
internationella överenskommelser. Den mest kända deklarationen är FN:s Universella Deklaration om de
Mänskliga Rättigheterna.
-
MR har flera kategorier som t.ex. barnets rättigheter, kvinnors rättigheter, likhet inför lagen, kulturella
rättigheter osv.
EU och mänskliga rättigheter
● EU lägger stor vikt på att mänskliga rättigheter
skall uppehållas
● För att ett land ska få bli medlem i EU måste de
uppfylla vissa krav om mänskliga rättigheter
EU och mänskliga rättigheter
● Stadgan om grundläggande rättigheter antogs 2000 och
blev rättsligt bindande i och med Lissabonfördraget
2009
● Dock har bl.a. HRW påpekat att i och med de politiska
och ekonomiska kriser som pågår i EU har det blivit allt
svårare att prioritera de mänskliga rättigheterna
Uppfyller Finland alla kriterier?
● Det finns förbättringar som borde göras i Finland enligt
FN.
● År 2009 dömdes Finland 28 gånger i Europadomstolen.
Exempel:
● Värnplikten i Finland
● Samiska mark rättigheter
● Strafflagen om våldtäkt i Finland
Kritik mot EU länder
● Rumänien och Ungern kritiseras för hur
romer behandlas
● Medellivslängden för romer är 10 år kortare än
genomsnittet i EU
● Finland har kritiserats av bl.a. Amnesty för
att totalvägrare har tvingats i fängelse
Lagstiftning mot aga i EU
● Skolaga förbjudet i alla EU
länder
● Men 9 länder har inte stiftat
lagar mot aga i hemmen
● Frankrike har kritiserats mest,
eftersom “lätta smällar” mot
barn är tillåtet
All form av aga förbjudet
Skolaga förbjudet, barnaga tillåtet
Straff
*Det vanligaste formen av straff är böter
*En person bosatt i Finland är tvungen att betala böter som
hen har tilldömts till i ett annat EU-land
Källförtäckning
http://sv.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4nskliga_r%C3%A4ttigheter
https://www.amnesty.se/
http://europa.eu/pol/rights/index_sv.htm
Download