SKRlV FöR FRlHET

advertisement
Skriv för Frihet
skolornas brevmaraton
VAD ÄR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER?
FÖR VEM SKA VI SKRIVA 2016?
Mänskliga rättigheter är till exempel åsikts- och yttrandefrihet, förbud mot diskriminering, tortyr och godtyckliga anhållanden samt rätten till rättvis rättegång. Det handlar inte om obestämda begrepp eller önskemål, utan om rättigheter som
tryggas i internationella fördrag om mänskliga rättigheter. Människorättsfördragen är rättsligt förpliktande fördrag mellan
stater som också Finland har förbundit sig till. De mänskliga rättigheterna är en del av folkrätten. De utgår från Förenta
nationernas stadga och allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.
Det här året skriver vi brev till Malawi och Azerbajdzjan. Vi kräver att Malawis president ska skydda människor med
albinism som diskrimineras och rentav mördas på grund av felaktiga föreställningar och deras avvikande utseende. Vi
kräver att Azerbajdzjans president ska frigöra två studerande som har fängslats på grund av sina åsikter. De kampanjfall för vilka det appelleras är sådana som Amnesty har undersökt och konstaterat utgöra kränkningar av de mänskliga
rättigheterna. De brev och kort som eleverna skriver riktas till myndigheterna i det berörda landet och till de nödställda
människorna. Det är helt frivilligt att underteckna och sända brevet, eleven bestämmer själv.
De mänskliga rättigheterna är universella, obestridliga och grundläggande. De mänskliga rättigheternas universalitet avvisar åtskillnad på grund av kön, hudfärg, social ställning eller någon annan motsvarande omständighet. De
mänskliga rättigheterna är lika för människor i alla världsdelar, oavsett skillnader i kultur eller förmögenhet. Ingen kan
fråntas sina mänskliga rättigheter genom beslut av överheten eller ens med samtycke av den berörda personen.
Skolornas brevmaraton ordnas årligen världen över, alltid i november−december. Där ett brev inte leder till någon förändring, kan tusentals brev tillsammans göra det. Under kampanjen 2015 sändes det över 3,7 miljoner meddelanden.
Tillsammans är vi starka!
VAD ÄR AMNESTY INTERNATIONAL?
Amnesty är världens största människorättsorganisation. Det är Amnestys uppgift att göra de mänskliga rättigheterna kända, undersöka allvarliga kränkningar av rättigheterna och att föra kampanjer mot kränkningar överallt i världen.
Organisationen har spelat en viktig roll i förbudet mot tortyr världen över, i inrättandet av internationella brottmålsdomstolen och i det avsevärt minskade utövandet av dödsstraff.
VAD GÖR AMNESTY INTERNATIONAL?
Amnesty gör omfattande utredningar av människorättssituationen i olika länder. Utifrån den informationen framför
Amnesty sedan konkreta rekommendationer till de berörda ländernas regeringar och myndigheter för att
lösa problemen. I kampanjerna håller Amnesty exempelvis regelbunden kontakt med myndigheter och politiker, sprider
information, påverkar attityder och bedriver människorättsfostran. Samtidigt agerar Amnesty aktivt exempelvis genom
att skriva brev och appellera för att förbättra situationen för enskilda individer vilkas rättigheter allvarligt har kränkts.
SKOLORNAS BREVSKRIVARMARATON ÄR MÄNNISKORÄTTSFOSTRAN
Skolornas brevskrivarmaraton är en lektion där eleverna skriver ett brev eller ett solidaritetskort för en enskild individ eller en
grupp vars mänskliga rättigheter har kränkts. Under lektionen får eleverna mera information om de mänskliga rättigheterna
och vad rättigheterna grundar sig på. Eleverna får också lära sig om påverkande och formellt skrivande. Dessutom ger lektionen eleverna en möjlighet att konkret delta i arbetet för de mänskliga rättigheterna genom att påverka verkliga människors
liv. Kampanjen följer andan i de nya läroplansgrunderna som sporrar eleverna till ett världsmedborgarskap som respekterar
de mänskliga rättigheterna.
Med vänlig hälsning
Maarit Pihkala
Sakkunnig i människorättsfostran
Skolornas brevskrivarmaraton ingår i Amnestys globala kampanj
Skriv för frihet, där också du som vårdnadshavare
kan delta 8.11–10.12.2016
på adressen www.amnesty.fi/kirjeita-vapaudelle/henkilot.
Närmare information om skolornas brevskrivarmaraton:
www.amnesty.fi/sv/brevmaraton-for-skolor
Amnesty arbetar för personer och grupper som utsätts för brott mot de mänskliga rättigheterna.
Vi försvarar samvetsfångar, torterade och förföljda. Vi kräver att diskriminerade gruppers rättigheter
respekteras. Vi stöder människorättsförsvarare så att de kan fortsätta sitt viktiga arbete.
Vår målsättning är att alla människor ska få leva lika fria.
Ni kan hemifrån stöda vårt arbete för enskilda personer genom att donera på Amnestys konto
FI74 1263 3000 0856 82. Skriv ”Amnesty” och skolans namn i meddelandefältet.
Amnesty fungerar enbart med hjälp av privata bidrag. Vi tar inte emot stöd från staten, för vi vill försäkra
oss om vår obundenhet. Därför är ert stöd så viktigt!
Insamlingstillståndets nummer: POL-2014-5928, 1.1.2015–31.12.2016, hela landet förutom Åland.
Beviljat av Polisstyrelsen.
Ålands insamlingstillstånd: ÅLR 2016/834, 1.2.2016–31.1.2017 Beviljat av Ålands landskapsregering.
Bästa vårdnadshavare,
I ert barns skola ordnas människorättsorganisationen
Amnesty Internationals globala evenemang
Skolornas brevskrivarmaraton
.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards