Lika Unikas synpunkter på EUs direktiv om tillgängliga produkter

advertisement
Stockholm
2016-02-02
Till
EU-kommissionen
Lika Unikas synpunkter beträffande COM(2015)615/F1
Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om
tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar vad
gäller tillgänglighetskrav för produkter och tjänster.
1. Tillgänglighet, användbarhet och mänskliga rättigheter
Lika Unika välkomnar kommissionens initiativ om krav på tillgänglighet för
produkter och tjänster inom unionen. Vår utgångspunkt är FNs konvention
om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, CRPD, som EU som
organisation har ratificerat.
Precis som gäller för EU:s medlemsländer som ratificerat konventionen
handlar det om att vidta angelägna reformer på viktiga samhällsområden
som bidrar till tillgängliga och användbara samhällen för alla, som ökar
delaktigheten, avlägsnar hinder och som tillsammans ställer om våra samhällen så att alla medborgare har samma rättigheter och möjligheter att delta.
Det handlar om fysisk tillgänglighet. Det handlar om tillgång till kommunikation och information. Det handlar om möjligheten att använda och välja viktiga
verksamheter som exempelvis en utbildning man önskar gå. Det handlar
förstås också om varor och tjänster i övrigt som är tillgängliga och användbara för alla.
Lika Unika har förhoppningen att EU-direktivet kan bli en press på vår egen
regering och våra beslutsfattare att öka takten i tillgänglighetsarbetet. Rätt
utformat och tillräckligt skarpt kan EU därmed bidra till att det svenska
arbetet med tillgänglighet och användbarhet får en välbehövlig och rejäl
ambitionshöjning och på allvar tar sikte på att förverkliga FN-konventionens
ambitioner om ett universellt utformat samhälle som också i praktiken är
tillgängligt för alla.
Kommissionen understryker att förslaget tillkommer för att utveckla den inre
LIKA UNIKA Federationen mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning
St. Eriksgatan 44, 4 tr., Box 8117, 104 20 STOCKHOLM
Tel: 070-768 28 78 E-post: [email protected] Org nr 802452-1653
www.likaunika.org
marknaden. Därefter skriver Kommissionen om funktionshinderperspektiven.
Lika Unika menar att det dock måste vara de mänskliga rättigheterna som
politiska förslag utgår från, oavsett om det är på nationell nivå eller på EUnivå. I den delen bör förslaget omarbetas så att det med kraft lyfter fram
arbetet med mänskliga rättigheter och allas lika rättigheter i våra samhällen.
Utifrån detta tas sedan hänsyn till funktionshinderperspektivet.
2. Dagens brister i tillgänglighet
Dagens politik brister på många sätt, det går alltför långsamt och till och med
undantas viktiga samhällsområden från viktig lagstiftning. Redan idag finns
krav i svensk lagstiftning som reglerar exempelvis byggnation med
tillgänglighetskrav. Tyvärr brister det i efterlevnad av befintlig lagstiftning.
Som företrädare för personer med funktionsnedsättning borde vi kunna
förvänta oss att staten och dess egna myndigheter föregår med gått exempel
när det gäller tillgänglighet. Så är dessvärre inte fallet, även om man på
några områden kan se framsteg.
När Myndigheten för delaktighet år 2015 gjorde sin årliga kartläggning av hur
tillgängligheten ser ut hos myndigheterna i Sverige tvingades man i rapporten
skriva: ”Det är fortfarande endast nio av de 257 svarande myndigheterna
som uppfyller de 13 uppsatta kriterierna för grundläggande tillgänglighet,
vilket är samma resultat som vid förra årets undersökning.
Den svenska handlingsplanen för det som då kallades handikappolitik, ”Från
patient till medborgare”, antogs av den svenska riksdagen år 2000 där en del
av arbetet för tillgänglighet handlade om att avlägsna så kallade ”enkelt
avhjälpta hinder”. Enligt den dåvarande planen skulle dessa hinder vara
borta senast vid utgången av år 2010. Så har inte blivit fallet, även om man
på många håll ägnat kraft och tid åt att inventera och göra handlingsplaner
återstår fortfarande många av dessa enklare hinder.
Samtidigt skapas nya hinder då nybyggnation och ändring inte lever upp till
lagens minimikrav. Handlingsplanen framhöll dessutom att Design för alla
borde genomsyra statens arbete inom arkitektur, formgivning och design. En
satsning, som om den förverkligats, kunnat göra skillnad på riktigt. Trots att
den svenska inriktningen av politiken i praktiken har haft en avsevärt lägre
ambitionsnivå än FN-konventionens tal om ”skälig anpassning” och
”universellt utformat” samhälle så har inte ens den nivån nåtts. Resultatet är
LIKA UNIKA Federationen mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning
St. Eriksgatan 44, 4 tr., Box 8117, 104 20 STOCKHOLM
Tel: 070-768 28 78 E-post: [email protected] Org nr 802452-1653
www.likaunika.org
kvarvarande hinder och barriärer, och därmed utestängning av stora grupper
från att kunna delta i samhällslivet på samma villkor som andra.
3. En diskrimineringslag med stora hål
Ett viktigt verktyg blir, när politiken brister och lagar inte följs, att samhället i
diskrimineringslagen har angett bristande tillgänglighet som en form av
diskriminering (lagändring 1 januari 2015). Det är ett sätt att genom
diskrimineringsersättning ge viss ersättning till den som drabbats. Det är ett
sätt att sända signaler att samhället inte accepterar att människor stängs ute.
Att i lagstiftningen skriva in bristande tillgänglighet som diskriminering är inte
minst ett ställningstagande till värderingar som ytterst utgår från synen att
alla människor har lika värde.
I diskrimineringslagen gjordes dock olyckliga undantag. Företag med färre än
tio anställda berörs inte av lagstiftningen. På samma sätt som i EUkommissionens skrivningar om tillgänglighetsdirektivet gjordes näringsverksamhet till en högre prioritering än mänskliga rättigheter. Det är ovärdigt
ett modernt välfärdssamhälle att ställa det mot varandra. Rätt utformat och
tillämpat är bättre tillgänglighet och undanröjande av brister i tillgängligheten
något som hela samhället tjänar på.
Utformningen av den svenska diskrimineringslagen på området bristande
tillgänglighet kommenterades också av den FN-kommitté som granskade
Sveriges arbete med att implementera FN-konventionen (CRPD) och som
kom med sina rekommendationer våren 2014. Om undantagen i
diskrimineringslagen skrev FN-kommittén:
Kommittén yrkar på att konventionsstaten ser över lagförslaget så att det
överensstämmer till fullo med bestämmelserna i artikel 5 i konventionen.
Kommittén yrkar också på att konventionsstaten vidtar alla lämpliga åtgärder
för att säkerställa att skälig anpassning föreskrivs i hela samhället såväl i
offentliga som yrkesmässiga sammanhang, utan undantag och i
överensstämmelse medprincipen om lika möjligheter för alla.
En nytillträdd regering utlovade i sin första regeringsförklaring oktober 2014:
”Den nya lagen om otillgänglighet som diskrimineringsgrund ses över och
breddas. Hinder för människors delaktighet i samhället ska rivas. Det är en
fråga om jämlikhet och rättvisa.”
LIKA UNIKA Federationen mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning
St. Eriksgatan 44, 4 tr., Box 8117, 104 20 STOCKHOLM
Tel: 070-768 28 78 E-post: [email protected] Org nr 802452-1653
www.likaunika.org
Lika Unika noterar att något förslag om detta ännu inte har presenterats. Vi
vill samtidigt understryka det orimliga om arbetet med ett nytt EU-direktiv om
tillgänglighet inte tar stor hänsyn till FN:s uttalanden om vad som är
acceptabelt respektive inte acceptabelt utifrån konventionen. Att göra
undantag när det gäller tillgängligheten på samma sätt som i den svenska
diskrimineringslagen är inte möjligt, enligt vår tolkning.
4. Folkligt stöd för tillgänglighet och användbarhet
Att skapa tillgängliga och användbara samhällen har ett starkt stöd hos EU:s
befolkning. Eurobarometern 2012 visade att det bland EU-ländernas
befolkning finns ett starkt stöd för att varor och tjänster har samma
tillgängliga lösningar i alla medlemsländer. Barometern visade samtidigt en
stor medvetenhet om dagens problem, ett mycket brett stöd för ökad
tillgänglighet och också en villighet i befolkningen att stödja förbättrad
tillgänglighet, till och med om priser på varor och tjänster ökar.
5. Tillgänglighet lönar sig
Det är också samhällsekonomiskt smart med tillgänglighet. En viktig
utgångspunkt som vi har när vi argumenterar för ett tillgängligt och
användbart samhälle är att det är klokt att göra rätt från början. Med god
tillgänglighet som ledstjärna redan från början i processer blir lösningarna
också bättre för alla. Omvänt: Missar man tillgängligheten så ökar
kostnaderna samtidigt som man har bidragit till utestängning av människor.
Människor hamnar i utanförskap.
Den svenska branschorganisationen Svensk Handel har redovisat
betydelsen av tillgängliga affärer och butiker genom att beskriva den stora
ekonomiska kraft som ligger hos konsumenter med funktionsnedsättning.
Man uppskattar att den breda gruppen årligen tillför uppemot 130 miljarder
kronor till svensk handel.
Den här faktorn menar vi är viktig att lyfta fram som en kommentar till EUkommissionens punkt 37 i förslaget. Där talas om hänsyn till administrativa
bördor, mjuka regler och innehåller också skrivningar som varnar för att
tillgänglighetskrav inte ”lägger en oproportionerligt stor börda på de små och
medelstora företagen”.
LIKA UNIKA Federationen mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning
St. Eriksgatan 44, 4 tr., Box 8117, 104 20 STOCKHOLM
Tel: 070-768 28 78 E-post: [email protected] Org nr 802452-1653
www.likaunika.org
6 Genomförandetiden
Kommissionen föreslår en genomförandetid där medlemsländerna ges två år
att införliva direktivet och att de reviderade lagarna tillämpas efter sex år. Mot
bakgrund av de allvarliga brister som idag finns på tillgänglighetsområdet
menar Lika Unika att det är angeläget att den tidshorisonten förkortas
avsevärt med ambition att halvera tiden för genomförande.
Maria Johansson
Ordförande för Lika Unika
Lika Unika
Federationen mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning
Medlemsorganisationer:
- Förbundet Sveriges Dövblinda
- Hörselskadades Riksförbund
- Neuroförbundet
- Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar
- Synskadades Riksförbund
- Sveriges Dövas Riksförbund
Kontaktuppgifter Lika Unika:
Handläggare: Peter Andersson Lika Unika
Telefon: 070-768 27 86, e-post: [email protected]
E-post: [email protected]
Ordförande: Maria Johansson
LIKA UNIKA Federationen mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning
St. Eriksgatan 44, 4 tr., Box 8117, 104 20 STOCKHOLM
Tel: 070-768 28 78 E-post: [email protected] Org nr 802452-1653
www.likaunika.org
Download