Lika Unikas inspel till MR-nätverkets alternativrapport

advertisement
Stockholm
2016-02-01
Till
Civil Rights Defenders
att: [email protected]
Lika Unikas input till rapporten till MR-kommittén angående ICCPR
Hej Johanna,
tack för ert utkast till alternativrapport angående granskningen av hur Sverige lever
upp till de mänskliga rättigheterna. Vi tycker att rapporten är mycket bra och i stort
tar upp de perspektiv som är angelägna, detta också när det gäller våra så viktiga
funktionshinderperspektiv.
* Mycket angeläget och bra att rapporten tar upp skillnaderna mellan de svenska
kommunerna i att arbeta med MR-frågor. Vi, precis som ”vår” FN-kommitté, menar
att en förutsättning för att kunna stärka rättigheterna är att kommunerna som har så
stor del av ansvaret gör sin del. Så är inte fallet på många områden idag.
* Vi ställer helt och fullt upp på det första punkten om att Sveriges rapportering alltför
mycket kretsar kring vad man tänker och vill göra samt ibland vilka beslut som
fattas. Dock sällan tas det upp effekter/brist på effekter av beslut. Vår första
rapporteringsomgång med FN avslutades ju våren 2014 med FN-kommitténs
rekommendationer till Sverige. Fortfarande lär dessa ”beredas i regeringskansliet”.
Den så viktiga analysen, att-göra-listan, budgetpengar, samt tidsplan för att följa
FNs rekommendationer lyser fortfarande med sin frånvaro.
Möjliga övergripande tillägg:
* Kommunerna
Lika Unika har med anledning av den remissomgång som har genomförts om
förslaget till ny kommunallag ”En kommunallag för framtiden” (SOU 2015:24) avgett
remissvar där vi beklagar att förslaget saknar förslag på MR-området. Vi skriver:
LIKA UNIKA Federationen mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning
St. Eriksgatan 44, 4 tr., Box 8117, 104 20 STOCKHOLM
Tel: 070-768 28 78 E-post: [email protected] Org nr 802452-1653
www.likaunika.org
1
”Mänskliga rättigheter som ska garanteras var och en enligt de åtaganden Sverige
har gjort internationellt får inte förminskas eller urholkas med hänvisning till det
kommunala självstyret. Det innebär att Sveriges kommuner och landsting måste ta
det ansvar som krävs om, som i det här fallet, intentionerna i CRPD, ska kunna
förverkligas.
Förslaget till ny svensk kommunallag saknar tyvärr en sådan angelägen
styrningsmekanism och bör i tillämpliga delar skärpas för att internationella
konventioner och svenska åtaganden om att stärka mänskliga rättigheter ska kunna
säkras och förverkligas, oavsett i vilken kommun eller vilket landsting människor bor
i.”
* Det ser väldigt olika ut i landet idag om hur rättighetsbärare får sina rättigheter
tillgodosedda, vilket skapar en godtycklig och orättvis situation för t.ex. personer
med funktionsnedsättning. Politiken hänvisar till det kommunala självstyrets rätt att
göra egna prioriteringar. Anmärkningsvärt är dock att Sverige vid ratificeringen av
CRPD år 2008 inte gjort något undantag gällande landets kommuner val att följa
konventionen. Kraftig rekommendation behövs om att mänskliga rättigheter ska
gälla lika över landet.
* Riksdagens mål för mänskliga rättigheter
Riksdagen har i sitt budgetbeslut för 2016 för utgiftsområde 01, Rikets styre, den 2
december 2015 angett ett mål för politiken för mänskliga rättigheter nationellt. Enligt
detta ska politiken säkerställa ”full respekt för Sveriges internationella åtaganden om
mänskliga rättigheter". Genom beslutet har riksdagen markerat att det innefattar
”alla slags förpliktelser som de internationella åtagandena medför för Sverige som
konventionsstat”.
Det är angeläget att uppmärksamma detta, dels för MR-frågorna i stort men också
mot bakgrund av FN-konventionen rättigheter för personer med
funktionsnedsättning, som ju i dagsläget inte är föremål för någon utredning om att
skrivas in i svensk lagstiftning såsom gäller för Barnkonventionen.
- Vi är medvetna om att ett riksdagsmål inte alls är samma sak eller har samma
praktiska och juridiska betydelse men från vår horisont är dock varje liten signal
viktig att ta tillvara när det handlar om att leva upp till internationella konventioner.
LIKA UNIKA Federationen mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning
St. Eriksgatan 44, 4 tr., Box 8117, 104 20 STOCKHOLM
Tel: 070-768 28 78 E-post: [email protected] Org nr 802452-1653
www.likaunika.org
2
Några möjliga tilläggsförslag/kommentarer gällande några andra punkter:
Politiska val och demokrati
With respect to Art 25 of the ICCPR (on the right to political participation) Sweden
has no restrictions of the right to vote regarding persons with disabilities in its
legislation so there is universal suffrage for all persons with disabilities. Sweden's
has good practice of having no legislative restrictions on the right to vote. Det
hindrar dock inte att det finns problem kring tillgänglighet gällande att komma in i
vissa vallokaler, kunna ta del av partiinformation i alternativa format eller
teckenspråk, det går inte heller att personrösta med anonymitet om du är blind.
Det finns även svårigheter att engagera sig politiskt eller som nämndeman för vissa
personer med funktionsnedsättning. Detta pga. otillgängliga möteslokaler,
information och kommunikation i otillgängliga format, som nämndeman med t.ex.
rörelsehinder hindras du att ha med en assistent i sekretessbelagda ärenden. Det
stora problemet blir dock att personer med funktionsnedsättning genom detta inte
förväntas att engagera sig politiskt.
Punkt 4. Om indikatorer
Lika Unika tog upp frågan om indikatorer i vårt remissvar på Finansdepartementets
remiss av utredningen ”Får vi det bättre” som behandlar kompletterande mått till
BNP om hur det ser ut med livskvalitet i Sverige. Det kan användas som illustration
av ett område där Sverige har fått kritik från FN och som måste åtgärdas.
I den första granskningsprocessen av hur Sverige lever upp till konventionen CRPD
har FN-kommittén i Geneve i april 2014 lämnat sina rekommendationer till Sverige.
Här anför FN-kommittén som en av bristerna inom området ”Allmänna principer och
skyldigheter (art. 1–4):
”FN-kommittén uttrycker oro över att systemet med indikatorer för uppföljning av
konventionen som konventionsstaten inrättat endast är baserat på områden som
strikt relaterar till funktionshinderspolitiken och inte omfattar hela bredden av
konventionens alla rättighetsområden samt att det saknas indikatorer. Det är också
oroväckande att detta rapporteringssystem bygger på frivillighet på kommunal nivå,
trots att konventionsstaten inte gjort något sådant förbehåll när konventionen
ratificerades”.
Mot bakgrund av de brister som FN-kommittén har observerat, inte minst utifrån de
lokala/regionala skillnaderna, rekommenderar de Sverige:
”Att konventionsstaten ser över systemet med indikatorer för att säkerställa att det
LIKA UNIKA Federationen mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning
St. Eriksgatan 44, 4 tr., Box 8117, 104 20 STOCKHOLM
Tel: 070-768 28 78 E-post: [email protected] Org nr 802452-1653
www.likaunika.org
3
omfattar konventionens alla områden och utformar åtgärder för att förmå
kommunerna att följa upp dess genomförande”:
Eftersom Sverige har ratificerat FN-konventionen om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning CRPD (2008) och mot bakgrund av FN-kritiken gällande dess
implementering menar Lika Unika att det är av stort värde att arbetet med mått för
livskvalitet i det fortsatta följer FN-rekommendationerna, såväl dess generella delar
som det som berör olikheterna mellan de svenska kommunerna.”
Punkt 11; Diskrimineringslagen
I utkastet till rapport tas den så viktiga förändringen av diskrimineringslagen upp, när
det gäller bristande tillgänglighet och de undantag som finns i nuvarande
lagstiftning. I stycket på sidan 4 avlutas det med ett helt korrekt konstaterande: ”Still
no initiative has been taken”.
Det kan vara av värde att i rapporten ändå påminna om att beslutsfattarna själva har
gjort utfästelser. I den då nya regeringens första regeringsförklaring oktober 2014
hette det:
4
”Den nya lagen om otillgänglighet som diskrimineringsgrund ses över och breddas.
Hinder för människors delaktighet i samhället ska rivas. Det är en fråga om jämlikhet
och rättvisa.”
(Not: Trots att det är en ”form av diskriminering” använder regeringsförklaringen
begreppet ”diskrimineringsgrund”).
Punkt 12. MR-institution
En bra skrivning om den så efterlängtade oberoende MR-institutionen. Ett tillägg
som vi tror stärker argumentationen är att Sverige för många år sedan har åtagit sig
att inrätta MR-institutionen i enlighet med de krav som ställs i CRPD, artikel 33.
Sid 31, Svaren om MR-kommitténs List of Issue-fråga nr 25
Frågan nr 25 i List of Issues tar specifikt upp personer med funktionsnedsättning
och vi tycker att alternativrapporten har bra skrivningar om detta. Dock noterar vi att
kommittén i List of Issues tar upp frågan om arbete i en kommentar. Ser man
regeringens skrivningar i rapporten så handlar dessa om de vanliga svaren som inte
är tillfredsställande.
Arbetslösheten hos personer med funktionsnedsättning tenderar att ligga ganska
konstant oavsett konjunkturer och oavsett hur många lediga arbeten som finns. De
LIKA UNIKA Federationen mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning
St. Eriksgatan 44, 4 tr., Box 8117, 104 20 STOCKHOLM
Tel: 070-768 28 78 E-post: [email protected] Org nr 802452-1653
www.likaunika.org
svårigheter som våra medlemmar möter på arbetsmarknaden handlar således om
annat än ekonomisk konjunktur. En av de barriärer som
möter arbetssökanden med funktionsnedsättning handlar om ren diskriminering.
Andra hinder är också arbetsgivares rädsla för ökade kostnader, lägre produktivitet,
allmän osäkerhet om hur man agerar som arbetsgivare med anställda med
funktionsnedsättning (”informationsbarriär”), att det upplevs som besvärligt.
Vi menar att en del av de nu utestängande och förutfattade meningarna som
drabbar personer med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden lättare kan
åtgärdas om också samhället hjälper till i sin lagstiftning och i sina signaler. Vi
menar därför att det är djupt olyckligt att hela arbetsmarknadspolitiken på vårt
område byggs upp kring begreppet ”nedsatt arbetsförmåga”.
Där har också FN-kommittén i sina rekommendationer till Sverige en
rekommendation:
Kommittén rekommenderar konventionsstaten att bedöma effekten av att termen
”personer med nedsatt arbetsförmåga eller begränsningar” används på
arbetsmarknaden med hänvisning till personer med funktionsnedsättning och att
ändra denna i enlighet med principen om icke-diskriminering.
Det kan stärka svaret i alternativrapporten om detta omnämns.
För Lika Unika
Lotta Sondell
Federationssekreterare
Lika Unika
Federationen mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning
Medlemsorganisationer:
- Förbundet Sveriges Dövblinda
- Hörselskadades Riksförbund
- Neuroförbundet
- Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar
- Synskadades Riksförbund
- Sveriges Dövas Riksförbund
LIKA UNIKA Federationen mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning
St. Eriksgatan 44, 4 tr., Box 8117, 104 20 STOCKHOLM
Tel: 070-768 28 78 E-post: [email protected] Org nr 802452-1653
www.likaunika.org
5
Kontaktuppgifter Lika Unika:
Handläggare: Peter Andersson Lika Unika
Telefon: 070-768 27 86, e-post: [email protected]
E-post: [email protected]
Ordförande: Maria Johansson [email protected]
6
LIKA UNIKA Federationen mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning
St. Eriksgatan 44, 4 tr., Box 8117, 104 20 STOCKHOLM
Tel: 070-768 28 78 E-post: [email protected] Org nr 802452-1653
www.likaunika.org
Download