Utrikesdepartementet - Mänskliga rättigheter

Utrikesdepartementet
Mänskliga rättigheter i St Vincent och Grenadinerna
2005
1. Sammanfattning
Det finns problem rörande individers åtnjutande av de mänskliga rättigheterna
(MR) eftersom det förekommer polisvåld, undermåliga förhållanden i landets
fängelse, ett överbelastat rättssystem, våld mot kvinnor och övergrepp mot
barn.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna för
mänskliga rättigheter
St. Vincent och Grenadinerna är anslutet till Internationella konventionen om
medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR), Internationella konventionen
om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (ICESCR), Internationella
konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering (CERD),
FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor
(CEDAW), samt konventionen om barnets rättigheter (CRC).
3. Respekten för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Det förekommer polismisshandel mot misstänkta brottslingar. Förbud mot
tortyr och annan grym eller omänsklig behandling, godtycklig arrest eller
frihetsberövanden och förvägran av rättvis och offentlig rättegång är reglerat i
grundlag. Fängelserna är överbelagda, byggda för 75 fångar men med en
beläggning om 350. Organisationer för mänskliga rättigheter har av regeringen
tillåtits besöka fängelset.
4. Dödsstraffet
Den senaste avrättningen ägde rum år 1995 då tre personer dömda för mord
hängdes. Såväl regeringen som den allmänna opinionen är positiv till att
bibehålla dödsstraffet.
5. Rättssäkerhet
2
Domstolsväsendet har utgjort en integrerad del av det karibiska rättssystemet
med Privy Council i London som högsta instans. Landet har nu tillträtt och
ratificerat konventionen om en karibisk högsta domstol. Svagheter i form av
långa handläggningstider bör noteras samt att det förekommer att
brottsmisstänkta utsätts för misshandel av polisen.
6. Yttrande- och mediafrihet
Religionsfriheten samt rätten att bilda fackföreningar och att ingå kollektivavtal
regleras i grundlag. Landets enda TV-station opererar numera oberoende av
regeringen.
7. Kvinnors ställning
Våld mot kvinnor utgör ett problem som regeringen försöker bemästra genom
skärpt lagstiftning.
8. Barnets rättigheter
Bristen på respekt för barnets rättigheter är föremål för åtgärder genom skärpt
lagstiftning.
8. Oberoende organisationer för mänskliga rättigheter
Oberoende MR-organisationer utövar en ingående granskning av utvecklingen
inom polis- och fängelseväsende och vinner emellanåt gehör hos regeringen
för sina synpunkter.