Mänskliga rättigheter
FN – Mänskliga rättigheter
Kristian Svensson
Problemformulering
Det talas mycket om mänskliga rättigheter, trots det hör man på nyheterna varje vecka hur
människor lever i misär pga naturkatastrofer och hur krig förödmjukar drabbade människor.
FN som är ”grundare” till detta plakat gör ibland mer och ibland mindre. Min
problemformulering är således:
Vad är mänskliga rättigheter utifrån FN:s perspektiv?
Vad jag ska titta på är vad FN har för ambitioner, och var de lägger sin vikt för att
motverka mänskliga orättvisor.
Bakgrund
Den 10 december 1948 antogs den allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter. Detta var
ett initiativ av FN. Detta var en kort tid efter andra världskriget och man hade sett vad
människan var kapabel till när det inte fanns några direkta gränser.
Av denna lärdom ville man sätta upp internationella riktlinjer om människan lika värde och
rättigheter.
Elenor Roosevelt blev ordförande för den kommission som startade 1946 som skulle utreda
hur denna förklaring skulle skrivas och innefatta.
Mänskliga rättigheter är något som genomsyrar FN och det är alltså även andra organ som
arbetar med denna fråga.
Vad säger FN?
Granskningskommittéer
Den allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter
är inte något juridiskt bindande. Därför har det
formulerats 25 konventioner. Men 7 av dessa har
delat upp rättigheterna i granskningskommittéer.
Dessa kommittéer granskar länder om hur de
uppfyller var kategori. Länderna som ”signerar”
denna allmänna förklaring skriver under att de vill
sträva efter att uppfylla förklaringens punkter.
– Konventionen om ekonomiska, sociala
och kulturella rättigheter
- Konventionen om medborgerliga och
politiska rättigheter
- Konventionen om avskaffande av alla
former av rasdiskriminering
- Konventionen om avskaffande av all form
av diskriminering av kvinnor
- Konventionen mot tortyr och annan
grym, omänsklig eller förnedrande
behandling eller bestraffning
- Konventionen om barnets rättigheter
Det händer ofta att länder reserverar sig mot vissa
- Konventionen om avskaffande av alla
punkter i texterna vilket de också får göra. Flest
former av apartheid i idrott
reservationer sker i konventionen om avskaffandet av
all form av diskriminering av kvinnor.
Länder som bundit sig till en konvention måste lämna en skriftlig rapport om hur just det
landet har rättat sig efter de riktlinjer som är uppsatta.
1
Mänskliga rättigheter
Tematiska granskningar och brott mot mänskliga rättigheter
De kategorier som de såg på föregående sida är väldigt breda kategorier och det händer att
man gör granskningar om riktlinjerna följs fullt ut. Man kan läsa på FN:s hemsida
(http://www.sfn.se/page.asp?nodeId=191) kan man läsa att 2001 utfördes tematiska
granskningar av oberoende experter. Bland de punkter man granskade kunde punkter som:
Domares och advokaters oberoende, Yttrande- och åsiktsfrihet, Godtyckliga
frihetsberövanden, Godtagbar bostad, Rätten till utveckling förekomma.
Man ser att dessa punkter är en fördjupning i någon av de 7 granskningskommittéernas
kategorier.
Medlemsländerna möts 1 gång per år i 6 veckor och utreder vad man ska göra med de länder
som bryter mot de mänskliga rättigheterna. Man sätter då också ut rapportörer i de länder som
man tycker behöver detta, för att granska och dokumentera deras verksamhet som bryter mot
de mänskliga rättigheterna.
Kritik
Andreas Bryhn ger kritik i sitt debattinlägg
(http://www.yelah.net/articles/debatt021001), då
han påpekar att han är rädd för att man ska
räkna med en viss naturlig hemlöshet, på samma
sätt som man räknar med en kortsiktig naturlig
arbetslöshet. Han säger i debattinlägget att detta
är brott mot de mänskliga rättigheterna och bör
bekämpa dessa brott. Problemet är dock att om
man skulle ge alla arbete genom en statlig
finansierad kassa, så skulle det leda till inflation
och landets ekonomi skulle sättas i gungning.
Ändå är ”rätt till arbete” en punk i FN:s deklaration för mänskliga rättigheter.
Kanske lägger man inte någon större vikt på detta då man känner till följdproblemet. Det kan
också vara så att man tittar på ett större perspektiv, ett land som till varje pris ska bekämpa
arbetslösheten och gör det kommer som sagt i ett större problem, detta problem leder till att
ännu fler människor blir lidande, det kan starta konflikter och kanske tom krig. Och därför
lägger FN så stor vikt på denna typ av mänsklig orättvisa.
2
Mänskliga rättigheter
Sammanfattning
Accepterar länders politik
Att FN skulle välja att ignorera brott mot mänskliga rättigheter är nog för magstarkt att säga.
Men man kan nog våga säga att de tenderar till att vara tillmötesgående med vissa länder som
t.ex. lägger in reservationer för konventionernas riktlinjer.
Att man accepterar detta tror jag beror på att man anser att om landet ifråga bara är medgörlig
i de flesta punkterna så är det positivt för invånarna och mänskligheten. Man vill att länder
trots allt ska vara till mötes gående.
FN bör ju veta konsekvenserna av t.ex. obefintlig arbetslöshet, och som jag tidigare sa så är
det något man inte vill råka utför. En inflation kan drabba andra länder än bara det landet som
det startar i. På så sätt handlar det om politik och ekonomi, och man ska inte tro att de bara för
att det handlar om mänskliga rättigheter så åsidosätter man ekonomin och politiken. Det är
något som har inflytande i alla områden.
Men inte alla länders
Men man får inte heller tro att FN är ett organ som ligger på latsidan med alla områden.
Ständigt är de i krigshärjade länder och förmedlar och ser efter befolkningen. Och inte alltid
är de välkomna då det förekommer attentat mot FN stationer.
Jag känner att FN lägger större vikt på direkt lidande i krigshärjande länder än i länder med
fred. FN accepterar inte tortyr av krigsfångar eller andra brott mot mänskliga rättigheter och
många länder har speciella rapportörer stationerade hos sig. Man har så att säga extra koll på
vissa länder.
Man ska komma ihåg att FN är organisationen som har instiftat den allmänna förklaringen för
mänskliga rättigheter som i sin tur försöker få dom till att följas. Men som jag tidigare berättat
genomsyrar detta arbete hela FN och därför kan FN men stationerad personal arbeta för att
dessa punkter ska uppfyllas av de länder som signerat den allmänna förklaringen.
Kritik mot Sverige
Så även om det känns som att FN mesta dels bekämpar brotten i länder med krig så har de
koll på även andra länder. Sverige fick kritik av barnkommissionen för att de i sin rapport inte
angivit ålder för könsmognad, det kan leda till att barn blir utnyttjade i pornografi.
Dessutom kritiserades Sverige för att utländska barn kan fängslas enligt utlänningslagen.
Detta är exempel på att även länder med fred blir granskade, trots att vi har en hygglig
uppfattning om vad som är bra och dåligt för vår befolkning.
Diskussionsfrågor


Tycker du att FN lägger lika mycket vikt på alla mänskliga rättigheter?
Tycker du att där är mänskliga rättigheter som är viktigare än andra?
3
Mänskliga rättigheter
Källförteckning

FN:s Svenska hemsida (http://www.sfn.se/page.asp?nodeId=191)

Anders Bryhn, Textarkivet, 2002-10-01 (http://www.yelah.net/articles/debatt021001)
4