Mänskliga
rättigheter för ett
hållbart Göteborg
Anna-Carin Jansson
H ÅL L B AR S T AD – Ö P P E N F Ö R V ÄR L D E N
1
Vad har mänskliga
rättigheter med en stads
verksamheter att göra
?
H ÅL L B AR S T AD – Ö P P E N F Ö R V ÄR L D E N
2
Vad är normkritik
och hur hänger det ihop
med likvärdig service
?
H ÅL L B AR S T AD – Ö P P E N F Ö R V ÄR L D E N
3
”Alla människor
är födda fria och
lika i värde och
rättigheter”
Ur FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna från 1948
H ÅL L B AR S T AD – Ö P P E N F Ö R V ÄR L D E N
4
Vem är då
ALLA?
H ÅL L B AR S T AD – Ö P P E N F Ö R V ÄR L D E N
5
Först kort tillbaka till FN …
• Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter
• Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter
• Konventionen mot rasdiskriminering
• Konventionen mot diskriminering av kvinnor
• Konventionen om barnets rättigheter
• Konventionen om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning
H ÅL L B AR S T AD – Ö P P E N F Ö R V ÄR L D E N
6
Några utgångspunkter
• Staten har ansvaret för att respektera, skydda och främja alla invånares
mänskliga rättigheter
• Det är i de kommunala verksamheterna - som t ex äldreboenden,
förskolor, idrottshallar, skolor, bibliotek och socialkontor - som de
mänskiga rättigheterna förverkligas.
• Centralt för de mänskliga rättigheterna är att de gäller alla – det vill
säga alla människor har rätt till samtliga rättigheter utan någon
diskriminering
H ÅL L B AR S T AD – Ö P P E N F Ö R V ÄR L D E N
7
Mänskliga rättigheter
– grunden för stadens arbete
Kommunala styrdokument
Budget, likabehandlingsplaner,
jämställdhetspolicy osv …
Övrig nationell lagstiftning
Kommunal-, socialtjänst-, skol- och
diskrimineringslag osv….
Sveriges grundlag
Europakonventioner
FN:s konvention om mänskliga rättigheter
H ÅL L B AR S T AD – Ö P P E N F Ö R V ÄR L D E N
8
Göteborg – en stad för alla
” Vi som arbetar i Göteborgs Stad har ett gemensamt uppdrag, att
tillgodose göteborgarnas behov och rättigheter. Vårt arbete utgår från
de mänskliga rättigheterna och principen om alla människors lika
värde. Vi arbetar för att ge likvärdig service med hög kvalitet till alla
som bor, arbetar eller besöker vår stad. Våra verksamheter är olika
men vi representerar alla samma organisation, Göteborgs Stad".
Göteborgs Stads medarbetar- och arbetsmiljöpolicy
H ÅL L B AR S T AD – Ö P P E N F Ö R V ÄR L D E N
9
”Göteborg Stad ska bedriva sin verksamhet med respekt för den
enskildes mänskliga rättigheter enligt de internationella konventioner
som Sverige åtagit sig att följa.
Det är i verksamheterna många av rättigheterna ska förverkligas. De
mänskliga rättigheterna inbegriper bland annat rätten till social trygghet,
bostad, bästa möjliga hälsa, utbildning, arbete och lika lön för lika arbete
utan diskriminering. Det handlar också om att möjliggöra deltagande i de
politiska processerna i större utsträckning.”
Göteborgs Stads budget 2015
H ÅL L B AR S T AD – Ö P P E N F Ö R V ÄR L D E N
10
Hur ska Göteborg Stad uppnå
målet med
likvärdig service?
H ÅL L B AR S T AD – Ö P P E N F Ö R V ÄR L D E N
11
…och skapa öppna
och inkluderande
arbetsplatser??
H ÅL L B AR S T AD – Ö P P E N F Ö R V ÄR L D E N
12
Varför finns det inte en
FN-konvention om
”avskaffande av all slags
diskriminering av män”?
H ÅL L B AR S T AD – Ö P P E N F Ö R V ÄR L D E N
13
Vad är…
NORMKRITIK
H ÅL L B AR S T AD – Ö P P E N F Ö R V ÄR L D E N
14
Normkritik
Granskning av föreställningar om vad som anses normalt
i stället för att fokusera på det som ses som avvikande.
Finns det strukturer som riskerar att stänga ute - eller rent av att
diskriminera?
”Vi behandlar alla lika”
H ÅL L B AR S T AD – Ö P P E N F Ö R V ÄR L D E N
15
Länge talades det om fotboll
och damfotboll.
Vad är skillnaden?
H ÅL L B AR S T AD – Ö P P E N F Ö R V ÄR L D E N
16
Hur ofta tänker du på någon
som gående?
H ÅL L B AR S T AD – Ö P P E N F Ö R V ÄR L D E N
17
I regel finns det olika toaletter
för
damer och herrar.
Vilken bör en transperson gå
in på?
H ÅL L B AR S T AD – Ö P P E N F Ö R V ÄR L D E N
18
På asken står det att
plåstret är hudfärgat.
Vilken färg är det?
H ÅL L B AR S T AD – Ö P P E N F Ö R V ÄR L D E N
19
Diskrimineringsgrunderna
• Kön
• Etnisk tillhörighet
• Religion eller annan trosuppfattning
• Funktionshinder
• Sexuell läggning
• Könsöverskridande identitet eller uttryck
• Ålder
H ÅL L B AR S T AD – Ö P P E N F Ö R V ÄR L D E N
20
Aktuellt inom MR-området
- några exempel
• Skärpning av diskrimineringslagen
• SKL och regeringen genomför en treårig satsning för att stärka arbetet
med mänskliga rättigheter på kommunal och regional nivå.
• Program för strategiskt MR-arbete i staden
• Likabehandlingsplaner - 7 diskrimineringsgrunder
(personal/invånarperspektiv)
• Jämställdhetsintegrering (planering, budget och uppföljning)
• Handlingsplan jämställdhet (utifrån CEMR-deklarationen +
Länsstyrelsernas avsiktsförklaring och HÅJ)
• MR-dagarna - Nordens största forum för mänskliga rättigheter
(Svenska Mässan) 9-10 november
H ÅL L B AR S T AD – Ö P P E N F Ö R V ÄR L D E N
21
Aktuellt inom MR-området
- några exempel (fortsättning)
• Pilotkommun för romsk inkludering
• Romskt infocenter
• Handlingsplan nationella minoriteter
• Samordning West Pride
• Uppföljning HBTQ-rapport
• HBTQ-rådet
• Samråd med nationella minoriteter
• Romska rådet + Samråd med resandefolket
• Samråd med samer
• Sverige-finska rådet
• Finskt förvaltningsområde
H ÅL L B AR S T AD – Ö P P E N F Ö R V ÄR L D E N
22
TACK!
H ÅL L B AR S T AD – Ö P P E N F Ö R V ÄR L D E N
23
KONTAKT:
Mänskliga rättigheter
Stadsledningskontoret
Anna-Carin Jansson, planeringsledare
[email protected]