Kinas ratificering av Internationella konventionen om

advertisement
3
Bryssel den 12 mars 2001
6746/01 (Presse 87)
P 47/01
.LQDVUDWLILFHULQJDY,QWHUQDWLRQHOODNRQYHQWLRQHQRPHNRQRPLVND
VRFLDODRFKNXOWXUHOODUlWWLJKHWHU,&(6&5
Uttalande från ordförandeskapet på Europeiska unionens vägnar om Folkrepubliken Kinas
ratificering av Internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter:
"Europeiska unionen välkomnar Folkrepubliken Kinas beslut av den 28 februari att ratificera
Internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. EU ser detta som en
viktig utgångspunkt för ytterligare förbättringar av läget för ekonomiska, sociala och kulturella
rättigheter i Kina.
EU är dock orolig över Kinas beslut att göra ett uttalande med innebörden att kinesisk lagstiftning
har företräde framför artikel 8.1 a i konventionen, i vilken rätten att bilda och gå med i valfri
fackförening garanteras.
EU hoppas att Kina skall, som en prioriterad fråga, anpassa sin lagstiftning till bestämmelserna i
konventionen, inklusive artikel 8.1 a i denna."
De länder i Central- och Östeuropa som är associerade med Europeiska unionen, de associerade
länderna Cypern, Malta och Turkiet och de Eftaländer som är medlemmar i Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet ansluter sig till detta uttalande.
,QWHUQHWKWWSXHHXLQW1HZVURRP
(PDLOSUHVVRIILFH#FRQVLOLXPHXLQW
6746/01 (Presse 87 - G)
1
VY
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards