AKTIEÄGARNA I TORNARYD SAND GOLF CLUB AB, 556651

advertisement
AKTIEÄGARNA I TORNARYD SAND GOLF CLUB AB, 556651-2702
kallas härmed till årsstämma för att behandla sedvanligt förekommande ärenden samt
- rättighet för styrelsen att besluta om årsavgift för aktieägare
- reducerade antal år med fria spelrätter för nya aktieägare
- ändring av bolagsordningen.
Tid och plats
Måndagen den 24 april 2017 kl 18.00, Sand Golf Clubs klubbhus, Bankeryd.
Rätt att delta
För att få delta i bolagsstämman måste aktieägare vara registrerad i aktieboken senast
den 20 april 2017.
Anmälan
Anmälan om deltagande emotses till bolaget senast fredagen den 20 april 2017 klockan
16.00. Det går bra att ringa 036-308 308 alternativt maila till [email protected]
Förslag till dagordning
1.
Stämman öppnas
2.
Val av ordförande och sekreterare på stämman
3.
Upprättande och godkännande av röstlängd
4.
Godkännande av dagordningen
5.
Val av en justeringsman
6.
Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad
7.
Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för 2016
8
Beslut angående
- fastställande av resultaträkning och balansräkning
- dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställd
balansräkning
- ansvarsfrihet för styrelseledamöter
6068.1.0071
1(2)
9.
Beslut angående styrelsens förslag till ändring av §7 i Bolagsordningen enligt
följande:
”Styrelsen skall bestå av minst fem och högst sju ledamöter. Ledamöterna
skall väljas för lägst ett och högst två år.”
10
Val av styrelse och revisor
- val av Ordförande på ett år.
- val av styrelseledamöter på ett eller två år
11
Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisor
12.
Val av valberedning
13
Beslut om att nya aktieägare får två år med fria spelrätter från 1 maj 2017 samt
ett år från och med 1 januari 2018 med fri spelrätt. Därefter inga fria år med
spelrätter
14
Beslut om förslag att årsstämman bemyndigar styrelsen att få besluta om
årsavgift för säsongen 2018.
15
Övriga frågor
16
.
Stämman avslutas
Styrelsens förslag till Årsredovisning 2016 samt valberedningens förslag kommer att
sändas till aktieägare via e-post senast den 10 april 2017.
Jönköping den 24 mars 2017
På uppdrag av styrelsen i
TORNARYD SAND GOLF CLUB AB
Mats Wärnbring
Ordförande
6068.1.0071
2(2)
Download