Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen (punkt 19 på dagordningen)
Bolagsordning
för
DGC One AB
Org nr 556624-1732
§ 1 Firma
Bolagets firma är DGC One AB. Bolaget är publikt (publ).
§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Stockholm.
§ 3 Verksamhet
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att utveckla och sälja datakommunikations-, drift- och
telefonitjänster. Bolaget ska även bedriva konsultverksamhet avseende drift, support och underhåll av datorer
och nätverk samt sälja sådan utrustning samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska vidare äga och
förvalta hel- och delägda bolag med samma inriktning.
§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet utgör lägst 1.000.000 kronor och högst 4.000.000 kronor.
§ 5 Antal aktier
Antalet aktier skall vara lägst 6.250.000 st och högst 25.000.000 st.
§ 6 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av
finansiella instrument.
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på
avstämningskonto enligt 4 kap 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter
som följer av 4 kap 39 § aktiebolagslagen (2005:551).
§ 7 Styrelse och revisorer
Bolagets styrelse skall bestå av lägst tre och högst tio ledamöter med eller utan suppleanter.
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning skall utses lägst en och högst två revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller ett registrerat
revisionsbolag.
§ 8 Kallelse
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelsen skall information om att kallelse skett annonseras i Dagens Nyheter.
§ 9 Årsstämma
Årsstämma hålles årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma skall följande ärenden
förekomma till behandling:
1) Val av ordförande vid stämman
2) Val av en eller två protokolljusterare
3) Upprättande och godkännande av röstlängd
4) Godkännande av dagordning
5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och
koncernrevisionsberättelsen
7) Beslut om
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och
koncernbalansräkningen
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8) Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, av
antalet revisorer och revisorssuppleanter
9) Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
10) Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisorer och eventuella
revisorssuppleanter
11) I förekommande fall fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
12) Tillsättande av valberedning
13) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
§ 10 Deltagande i bolagsstämma
För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast kl 16.00 den dag som anges i
kallelsen till stämman, varvid antalet biträden skall uppges. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän
helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före
bolagsstämman.
§ 11 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderåret.
-----------------------------------------------------