Obligation Läkemedelsbolag Tillväxt

advertisement
Månadsrapport
Obligation Läkemedelsbolag Tillväxt
ISIN: SE0007278155
Värderingsdatum: 2017-06-30
Värdering per 2017-06-30
Marknadsvärde
105,94 %
Teoretiskt slutvärde
106,28 %
Produktinformation
Obligation Läkemedelsbolag Tillväxt 5 är en placering där avkastningen är kopplad till utvecklingen för en
aktiekorg bestående av tio läkemedelsbolags aktier. Placeringen är avsedd för dig som har en positiv syn
på kursutvecklingen för dessa bolag under de kommande åren.
Emittent
BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. med garanten BNP Paribas
Nominellt belopp
SEK 10 000
Emissionskurs
110 % av nominellt belopp
Kapitalskydd
100 % av nominellt belopp
Löptid
3 år
Deltagandegrad
100 %
Emissionsdag
2015-09-11
Värderingsdag för Startindex
2015-08-27
Värderingsdag för Slutindex
2018-08-28
Observationsdagar
Avläsning sker per den 28:e varje månad,
från 2017-08-28 till 2018-08-28. Totalt 13 avläsningar.
Återbetalningsdag
2018-08-28
Valuta
Återbetalningsbeloppet är i svenska kronor. Avkastningen påverkas dock av
valutakursförändringen mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan (USD/SEK).
Om den amerikanska dollarn stärks jämfört med den svenska kronan påverkas avkastningen
positivt och en försvagning av den amerikanska dollarn påverkar avkastningen negativt.
Underliggande tillgångar
Inriktning
Namn
Vikt
Startindex
Utveckling
Läkemedel
Läkemedel
Läkemedel
Läkemedel
Läkemedel
Läkemedel
Läkemedel
Läkemedel
Läkemedel
Läkemedel
Astrazeneca PLC
Eisai Co Ltd
Fresenius Medical
GlaxoSmithKline PLC
Johnson & Johnson
Medtronic Plc
Novartis AG-Reg
Pfizer Inc
Roche Holding AG div-right
Sanofi
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
533,00
7 714,00
68,54
1 331,00
96,22
73,52
94,35
33,26
267,00
88,56
7,32%
-19,56%
22,80%
22,88%
37,49%
20,72%
-15,42%
0,99%
-8,54%
-5,42%
Detta dokument är enbart en månadsrapport för en placering där teckningsperioden redan har stängts. Dokumentet utgör således
inte någon investeringsanalys eller annan rekommendation gällande investeringar. Dokumentet har därför inte utformats enligt
kraven i de lagar, författningar och rekommendation som gäller för investeringsanalyser och investeringsrekommendationer.
Skandiabanken reserverar sig för felskrivningar på denna och alla tillhörande sidor. För fullständig information hänvisas till
beskrivningen av placeringen i prospektet samt slutgiltiga villkor.
Utveckling underliggande tillgångar
Utvecklingen av underliggande tillgångar sedan placeringens start:
Korg
10,00 %
7,50 %
5,00 %
2,50 %
0,00 %
-2,50 %
-5,00 %
-7,50 %
2015-09-01
2015-11-01
2016-01-01
2016-03-01
2016-05-01
2016-07-01
2016-09-01
2016-11-01
Underliggande utveckling
Namn
Startindex
Aktuell kurs
Utveckling
533,00
572,00
7,32 %
7 714,00
6 205,00
-19,56 %
68,54
84,17
22,8 %
1 331,00
1 635,50
22,88 %
Johnson & Johnson
96,22
132,29
37,49 %
Medtronic Plc
73,52
88,75
20,72 %
Novartis AG-Reg
94,35
79,80
-15,42 %
Pfizer Inc
33,26
33,59
0,99 %
267,00
244,20
-8,54 %
88,56
83,76
-5,42 %
Astrazeneca PLC
Eisai Co Ltd
Fresenius Medical
GlaxoSmithKline PLC
Roche Holding AG div-right
Sanofi
Genomsnitt
6,33 %
Valutakursutveckling
Valutakurs Start:
8,491
Valutakurs Slut:
8,432
Utvecklingen beräknas som (Slutkurs-Startkurs) / Startkurs
-0,691 %
2017-01-01
2017-03-01
2017-05-01
Utveckling placering
Utvecklingen av produktens marknadsvärde och teoretiska slutvärde sedan placeringens start:
Teoretiskt slutvärde
Marknadsvärde
115,00
112,50
110,00
107,50
105,00
102,50
100,00
97,50
95,00
2015-11-01
2016-01-01
2016-03-01
2016-05-01
2016-07-01
2016-09-01
2016-11-01
2017-01-01
2017-03-01
2017-05-01
Teoretiskt slutvärde
*
**
Teoretiskt slutvärde* beräknas enligt formeln:
100 % + (Valutakurs Slut / Valutakurs Start) × Deltagandegrad × MAX (0;
Utveckling Genomsnitt)
Vilket motsvarar:
100 % + (8,43 / 8,49) × 100 % × MAX (0; 6,33 %) = 106,28 %
Teoretisk produktavkastning** beräknas enligt formeln:
(Teoretiskt slutvärde - Emissionskurs) / Emissionskurs
Vilket motsvarar:
(106,28 % - 110 %) / 110 % = -3,38 %
Det teoretiska slutvärdet visar det värde som placeringen kommer att ha på återbetalningsdagen under förutsättning att underliggande tillgång(ar) som gäller för placeringen
är oförändrad(e) jämfört med dagens nivå.
Den teoretiska produktavkastningen visar den avkastning som placeringen kommer att ha gett på återbetalningsdagen under förutsättning att den/de underliggande marknad
(er) som gäller för placeringen är oförändrad(e) jämfört med dagens nivå. Detta förutsätter att placeringen ägts sedan start. Beräkningar är gjorda exklusive courtage.
Denna placering är kapitalskyddad och återbetalar nominellt belopp i de fall utvecklingen i underliggande marknad(er) är negativ. Under löptiden kan värdet
på placeringen både öka och minska. Återbetalningsbeloppet betalas ut under förutsättning att emittenten kan fullfölja sina förpliktelser på
återbetalningsdagen. För mer information om emittentrisk och övriga risker, se prospekt och slutgiltiga villkor.
Viktig information
Detta dokument utgör inte någon investeringsanalys eller annan rekommendation gällande
investeringar. Dokumentet har därför inte utformats enligt kraven i de lagar och författningar och
branchföreskrifter som gäller för investeringsanalyser och investeringsrekommendationer.
Skandiabanken reserverar sig för felskrivningar på denna och alla tillhörande sidor. De värden som
publiceras angående utvecklingen av Skandiabankens strukturerade produkter kan komma att
ändras tills dess att de är bekräftade vid den strukturerade produktens förfall. Inga beslut om köp
och/eller försäljning bör därför fattas enbart på grundval av dessa värden. För fullständig
information hänvisar vi till beskrivningen av placeringen i broschyr, prospekt samt slutgiltiga villkor.
Download