Orange larm sjuksköterska 2

Rutin
Process: Hälso- och sjukvård
Område: Trauma
Giltig fr.o.m: 2017-01-09
Giltig t.o.m: 2019-01-09
Faktaägare: Marie Söderberg, sjuksköterska akutmottagningen Växjö
Fastställd av: Stephan Quittenbaum, tf ordförande medicinska kommittén
Revisions nr: 1
Identifierare: 72177
Orange larm sjuksköterska 2 - akutmottagningen
Växjö
Gäller för: Akutmottagningen Växjö, Anestesikliniken, Kirurgkliniken Växjö,
Ortopedkliniken Växjö
Faktaägare: Marie Söderberg, sjuksköterska Akutmottagningen Växjö
Conny Adman, sjuksköterska Ambulansverksamheten
Malin Möller, avdelningschef Akutvårdsavdelningen
Utgångsplats: Patientens högra sida
Förberedelser




Ta del av larmrapporten från LAS.
Ta på namnskylt, skyddskläder, handskar och eventuellt visir.
Sätt på övervakningsutrustningen.
Ta fram traumatransfer och förbered för användande.
Rapport från ambulans, max 30 sekunder


Anamnes – skademekanismer/skadetyp, vidtagna åtgärder.
Kirurgläkaren tar beslut om förflyttning från bår till undersökningsbrits.
Primärt omhändertagande på akutrummet
(Kirurg utför primary survey enligt ABCD och därefter E)






Klipp kläder från halsen och nedåt.
Koppla upp patienten på övervakningsutrustningen med blodtryck var 5:e
minut.
Ansvara för att två grova PVK sätts vid behov.
Koppla varm vätska enligt generella direktiv.
Ge läkemedel och klara infusioner på ordination från kirurgläkaren.
Ta blodprover enligt PM.
Sekundärt omhändertagande
(Kirurgläkare utför secondary survey)

Medverka vid stockvändning. Här ska spineboard tas bort. Se till att
patienten får torrt och rent under sig.
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
Utskriftsdatum: 2017-02-21
Page 1 of 2
Sida 1 av 2
Giltig fr.o.m: 2017-01-09
Giltig t.o.m: 2019-01-09
Identifierare: 72177
Orange larm sjuksköterska 2 - akutmottagningen Växjö
Fortsatt behandling/förflyttning/transport



Se till att patienten ligger korrekt på traumatransfer, har PVK och är
avklädd inklusive smycken inför eventuell DT/röntgen.
Medfölja vid transport till röntgen och annan enhet.
Hjälp till vid iordningställandet av akutrummet.
Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela
faktaägare.
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
Utskriftsdatum: 2017-02-21
Page 2 of 2
Sida 2 av 2