Sammanfattning

advertisement
RIKTLINJE
Fastställandedatum
Barium-id
Sida
2016-05-31
27543
1 (3)
Klinik/Enhet/Verksamhet/Process
Gäller fr.o.m.
Gäller t.o.m.
Utgåva
Ögonmottagning Borås
2016-05-31
2018-05-31
1
Fastställarens funktion
Gäller inom
Verksamhetschef
Klinik för hud-STD infektion vårdhygien och ögonsjukdomar
Retina - Toxoplasmos i ögonen
Sammanfattning
Behandling av okulär toxoplasmos.
Bakgrund
Toxoplasmos utgör 50 % av alla posteriora uveiter och 10 % av alla uveiter.
Kongenital toxoplasmos ger sämre immunitet än en förvärvad infektion hos
en som är immunokompetent.
Reaktivering av kronisk toxoplasmos sker i typiska fall i puberteten, under
graviditet, vid stress, okulärt trauma eller vid försämrat immunläge.
Differentialdiagnoser: toxocara (ovanligt, ofta ungdomar), TBC, syfilis,
sarkoidos, multifokal chorioidit, akut retina nekros, serpingiör chorioidit,
CMV, candida, histoplasmos, SRN.
Serologi: IgG (ELISA och IFL, ev. även outspätt serum) samt IgM.
Förutsättningar
Behandlingsindikation
Det finns inget bevis för att antibiotikabehandling mot akut okulär
toxoplasmos har effekt, men den kliniska erfarenheten säger att det kan ha en
bromsande effekt. Samtidigt är sjukdomen oftast självavgränsande hos
immunkompetenta. Således bör behandling övervägas vid akut
retinochorioidit hos immunkompetenta vid visushotande lesioner vid makula,
nära stora kärlarkader, nära papillen eller vid mycket uttalad
glaskroppsinfiltration eller snabbt recidiverande förlopp.
Andra indikationer för behandling är:
Dokumentbenämning
Retina - Toxoplasmos i ögonen

Immunosupprimerade patienter (behandling såväl akut som
profylaktiskt mot recidiv)

Primärinfektion under graviditeten

Kongenital infektion hos nyfödda

Akut förvärvad infektion toxoplasmos med organkomplikationer

Förvärvad infektion i samband med blodtransfusion

Vid organtransplantation till seronegativa mottagare från seropositiva
donatorer
RIKTLINJE
Fastställandedatum
Barium-id
Sida
2016-05-31
27543
2 (3)
Klinik/Enhet/Verksamhet/Process
Gäller fr.o.m.
Gäller t.o.m.
Utgåva
Ögonmottagning Borås
2016-05-31
2018-05-31
1
Fastställarens funktion
Gäller inom
Verksamhetschef
Klinik för hud-STD infektion vårdhygien och ögonsjukdomar
Genomförande
Behandling av okulär toxoplasmos hos vuxna: både vid primärinfektion och
vid reaktivering i ovannämnda fall:
1. Pyrimetamin trippelbehandling (förstahandsval):

Pyrimetamin (Daraprim®, licenspreparat): 50 (-100) mg i 2 dygn
eller 200 mg första dygnet, därefter 25-50 mg/dag (<60 kg), 50-75
mg/dag (>60 kg) i 1-3 veckor beroende på den kliniska bilden
OBS: teratogent och benmärgsdeprimerande: kontrollera blodvärden 1-2
ggr/vecka beroende på dosering

Folinsyra: tabl 7,5 mg. Calciumfolinat 15 mg , ½ tabl, 2 ggr/vecka

Sulfadiazin (licenspreparat T. Sulfadiazin-Heyl ®): 1g 3-4 ggr/dag.
OBS: allergirisk, informera patienten

Kortikosteroider: 30-60 mg/dag, inleds 3-7 dagar efter påbörjad
behandling, successiv nertrappning
2. Clindamycin trippelbehandling:

Clindamycin (Dalacin®): 300 mg 4x dgl

Sulfadiazin: se ovan

Kortikosteroider: se ovan
3. Vid sulfaallergi kan man kombinera pyrimetamin med clindamycin.
4. Clindamycin (Dalacin®) 300 mg 4x dgl utan kombination med andra
antibiotika:

(Dalacin®) 300 mg 4x dgl,

Kortikosteroider som ovan
5. Atovakvon:

Atovakvon (Wellvone®) 750 mg x3

Kortikosteroider: se ovan
6. Azitromycin:
Dokumentbenämning
Retina - Toxoplasmos i ögonen

Azitromax® 1g dgl

Kortikosteroider se ovan
RIKTLINJE
Fastställandedatum
Barium-id
Sida
2016-05-31
27543
3 (3)
Klinik/Enhet/Verksamhet/Process
Gäller fr.o.m.
Gäller t.o.m.
Utgåva
Ögonmottagning Borås
2016-05-31
2018-05-31
1
Fastställarens funktion
Gäller inom
Verksamhetschef
Klinik för hud-STD infektion vårdhygien och ögonsjukdomar
7. Spiramycin:

Spiramycin (Rovamycin®, licenspreparat, Rhône-Poulenc) 0,8 g x3

Kortikosteroider: se ovan
Behandlingstid 2-4 veckor beroende på härdens aktivitet. Försök avsluta
sulfaterapin efter 10-14 dagar för att undvika allergi.
Infektion under graviditeten
 Behandlingen under graviditeten är problematiskt då alla ovanstående
läkemedel gäller som teratogent

För aktuell information se: http://www.medscinet.se/infpreg
Behandling av immunsupprimerade patienter
 Ofta ses en reaktivering inom bara några månader

Bör därför diskutera profylaxbehandling (tillsammans med
infektionsläkare och andra behandlande läkare).

Oftast används Clindamycin (pyrimetamin innebär risk för
benmärgsdepression, många har sulfaallergi)
Behandling av barn
Trippelbehandling med pyrimetamin, sulfadiazin och folsyra i samråd med
barnläkare.
Dokumentation
Fundusfoto tas alltid före behandlingsinsättning och efter avslutad
behandling.
Dokumentinformation
För innehållet svarar
Anna Toftgård, läkarchef, HIVÖ/Ögon, Södra Älvsborgs Sjukhus
Fastställt av
Rolf Jungnelius, verksamhetschef
Nyckelord
Toxoplasmos, behandling, ögon
Dokumentbenämning
Retina - Toxoplasmos i ögonen
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards