Neutrofil-lymfocytkvot i Meliors lab-modul

RIKTLINJE
Fastställandedatum
Barium-id
Sida
2017-07-10
21855
1 (3)
Klinik/Enhet/Verksamhet/Process
Gäller fr.o.m.
Gäller t.o.m.
Utgåva
Medicinsk beredningsgrupp SÄS
2017-07-10
2019-07-10
2
Fastställarens funktion
Gäller inom
Chefläkare
Södra Älvsborgs Sjukhus
Neutrofil-lymfocytkvot i Meliors lab-modul
Sammanfattning
Användning av kvoten mellan antalet neutrofila blodkroppar och antalet
lymfocyter för att värdera sannolikheten för allvarlig bakteriell infektion hos
vuxna patienter.
Innehållsförteckning
Sammanfattning ........................................................................................... 1
Bakgrund ...................................................................................................... 1
Förutsättningar ............................................................................................. 2
Genomförande ............................................................................................. 2
Värdering ................................................................................................. 2
Referensvärden ....................................................................................... 2
Fallgropar ................................................................................................ 2
Uppföljning ............................................................................................... 2
Dokumentinformation ................................................................................... 3
Referensförteckning ..................................................................................... 3
Bakgrund
Att tidigt identifiera patienter med allvarlig bakteriell infektion är av största
vikt för rätt handläggning och snar antibiotikabehandling. För att åstadkomma detta har vi många verktyg, inte minst anamnes och status.
Svårigheten ligger i att patienter med svår sepsis ibland söker och/eller
bedöms så tidigt i förloppet att varken status eller blodprover ger besked om
sjukdomens allvarlighetsgrad. CRP stiger till en hög nivå ofta först efter ett
dygns sjukdom och SR kan dröja flera dagar. Förändring i antal och
fördelning av vita blodkroppar ses däremot mycket tidigt i det septiska
förloppet och når max/min-värden inom 4 timmar efter insjuknandet. LPK
och neutrofila stiger, men bara i cirka 50 % av fallen. Lymfocyternas antal
minskar.
Genom att dividera antalet neutrofila med antalet lymfocyter får man en kvot
som är användbar för att värdera sannolikheten för allvarlig bakteriell infektion hos patienter med akuta insjuknanden. Om kvoten är större än 10 ger det
stöd för att orsaken är infektion medan det är ovanligt att exempelvis hjärtinfarkt eller lungemboli ger sådana värden. Även uttalad lymfocytopeni,
lymfocyter <0,5, talar starkt för allvarligt septisk infektion.
Dokumentbenämning
Neutrofil-lymfocytkvot i Meliors lab-modul
RIKTLINJE
Fastställandedatum
Barium-id
Sida
2017-07-10
21855
2 (3)
Klinik/Enhet/Verksamhet/Process
Gäller fr.o.m.
Gäller t.o.m.
Utgåva
Medicinsk beredningsgrupp SÄS
2017-07-10
2019-07-10
2
Fastställarens funktion
Gäller inom
Chefläkare
Södra Älvsborgs Sjukhus
Förutsättningar
Neutrofila och lymfocyter finns redan i laboratorielistan när ett fullständigt
hematologstatus beställs.
En rad i hematologidelen av laboratorielistan i Melior, där neutrofillymfocytkvot är uträknad finns sedan 2015-09-01.
Genomförande
Värdering
Det är angeläget att framhålla att provsvaret ska användas som en pusselbit i
värderingen och inte ensamt fria eller fälla när en allvarlig bakteriell infektion övervägs.
Referensvärden
2-4
(160 friska svenska blodgivare)
>10
misstänkt septisk infektion
>20
stark misstanke om septisk infektion.
Fallgropar
Risk för feltolkning vid exempelvis hematologiska sjukdomar, cytostatikabehandling eller malnutrition som kan leda till lymfocytopeni. Om den akuta
infektionen leder till neutropeni kan det också leda till att neutrofil-lymfocytkvoten inte blir patologisk.
Uppföljning
Under hösten 2017 genomförs en utvärdering av metoden i form av ett
vetenskapligt ST-projekt på infektionskliniken.
Dokumentbenämning
Neutrofil-lymfocytkvot i Meliors lab-modul
RIKTLINJE
Fastställandedatum
Barium-id
Sida
2017-07-10
21855
3 (3)
Klinik/Enhet/Verksamhet/Process
Gäller fr.o.m.
Gäller t.o.m.
Utgåva
Medicinsk beredningsgrupp SÄS
2017-07-10
2019-07-10
2
Fastställarens funktion
Gäller inom
Chefläkare
Södra Älvsborgs Sjukhus
Dokumentinformation
Sakkunniga
Anders Lundqvist, överläkare, HIVÖ, SÄS
Ingvar Jakobsson, överläkare, klin kem lab, SÄS
Remissinstanser
Lars Ljungström, överläkare, infektionskliniken, Skövde
Fastställt av
Jerker Isacson, chefsläkare, SÄS
Nyckelord
Vita blodkroppar, infektioner, bakteriella infektioner, laboratorieprover,
blodanalyser, sepsis, lymfocyter, neutrofila
Referensförteckning
1. de Jager et al PLoS One 2012; The neutrophil-lymphocyte count ratio in
patients with community-acquired pneumonia.
2. Valdemar Landgren, Läkarprogrammet, Göteborgs Universitet, 2014;
The neutrophil-lymphocyte ratio in non-septic emergency patients.
3. Lars Ljungström, International symposium on intensive care and emergency medicine 2015, Poster; The neutrophil lymphocyte count performs
as well as procalcitonin as a biomarker for severe sepsis and bacteremia
in the emergency department.
4. Jilma B et al. Am J Respir Crit Care Med 1999; Regulation of adhesion
molecules during human endotoxinemia.
5. Wyllie D et al. J Clin Pathol 2004. Relation between lymphopenia and
bacteraemia in UK adults
Dokumentbenämning
Neutrofil-lymfocytkvot i Meliors lab-modul