Risker med kvarts (silikos)

advertisement
Kvartsdamm
Lars Björkeström, Arbetsmiljörådgivare BI Väst
Skövde 2015-04-10
Kvartsdamm
1. Allmänt om damm
2. Allmänt om och risker med kvartsdamm
3. Var finns kvartsdamm
4. Hur skyddar du dig mot kvartsdamm
5. Krav på arbetsgivaren
Damm
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Järn
Aluminium
Barium
Talk
Kalk
PVC
Mineralull
Asbest
Kvarts
Organiskt damm (ex. trädamm)
Härdplastdamm
Grafitdamm
Bomullsdamm
Damm
• Partiklarnas storlek (ju mindre partiklar desto längre
ner i lungorna når de (< 5µm)).
• Partiklarnas art (farligast är kvarts och asbest, se även
upp med kol, kalk och aluminium).
• Mängden man utsätts för står i direkt proportion till
skadorna som kan uppstå.
• Kan leda till silikos (stendammslunga), KOL samt olika
typer av cancer.
Hur påverkar dammet ?
Fakta om kvarts
• Kvarts är ett mineral av kristallstruktur bestående av
kiseldioxid, SiO2.
• Det ingår i bergarter som sandsten, kvartsit, flinta,
granit, skiffer och gnejs.
Risker med kvarts (silikos)
• Partiklarna (< 5µm) från kvartsdamm kan komma
ned i lungblåsorna. Kroppen kan inte göra sig av
med dem, de kapslas in i ärrvävnad.
• Sjukdomsbilden präglas av inflammation och
ärrbildning i form av knutformade skador i
lungvävnaden.
Risker med kvarts (silikos)
• Man ser en ökning av bindvävnad, s.k. fibros. Lungorna
blir stelare och utbytet av syrgas blir försvårat.
• Silikos utvecklas oftast efter en latenstid mellan 10 och 30
år och ger i första hand symptom i form av andfåddhet.
Vid hög exponering kan symtomen komma snabbare.
• Om kvartshalten i dammet överstiger 50 procent är risken
för silikos stor även vid liten exponering. Är kvartshalten
under 10 procent behövs en långvarig exponering.
Risker med kvarts (silikos)
• Svår silikos kan vara dödlig och innebär även en ökad risk
för cancer (lunga, matstrupe, magsäck) och ökad
känslighet för tuberkulos.
• Silikos går inte att bota, men sjukdomsförloppet kan
stoppas om kvartsexponeringen upphör.
Dödlighet i silikos i Sverige
Falltid för kvartsdamm
• 100 mm
12 sekunder
• 10 mm
2 minuter
_______________________________________________________
•5
mm
8 minuter
•1
mm
3,5 timmar
• 0,5 mm
14 timmar
• 0,1 mm
357 timmar
Tänk på att du inte kan se det farligaste dammet
Var finns kvartsdamm
• Brytning, krossning, sortering och malning av sten inom
gruv- och stenindustrin.
• Betongarbete (slipning, borrning och bilning) inom
byggnadsindustrin.
• Gjutning av kvartssand inom stålverk och gjuterier.
• Tillverkning och bearbetning av glas, porslin, keramik, tegel.
Var finns kvartsdamm
• Sopning av gator
• Sandblästring
• Emaljeringsarbeten
• Rivningsarbeten
• Dammande grusvägar
• Stenläggning
Hur skyddar du dig mot kvartsdamm
• Det bästa sättet att förhindra silikos är att på
arbetsplatsen identifiera aktiviteter som
producerar kristallint kvartsdamm och sedan att
eliminera eller kontrollera dammet. (PLANERA)
• Glaskulor kan ersätta kvartssand när man
blästrar. (ARBETSMETOD)
Hur skyddar du dig mot kvartsdamm
• Kan man inte ersätta kvarts med annat material så måste
skyddsåtgärder vidtas i form av t.ex.
– vattenbesprutning
– dammbindande kemikalier (ex. kalciumklorid, magnesiumklorid)
– ventilationsåtgärder (t.ex. punktutsug)
– lämplig personlig skyddsutrustning (andningsmask halvmask med
P3 filter)
– luftrenare
– isolerande manöverhytter med frisklufts tillförsel (UTRUSTNING)
Skydd & förebygg damm
Minimera dammet !
1. Plocka upp det grövsta dammet
2. Använd sedan en skyffel. OBS! Aldrig sopkvast
3. Använd dammsugare till det fina dammet (använd inte för
lång slang)
Hygien
• Tvätta händerna före måltider, toabesök samt
före rökning och snusning
• Måltider och kaffe ska intas i de lokaler som är
avsedda för detta
• Duscha efter jobbet
• Byt arbetskläder ofta och blanda dem inte med
privata kläder
• Ordning och reda
18
Krav på arbetsgivaren
• Arbetsgivaren ska planera, så att exponeringen av
kvartsdamm blir så låg som möjligt under hela
arbetsprocessen (dock alltid under det hygieniska
gränsvärdet)
• Antalet personer som kan exponeras för kvartshaltigt
damm ska begränsas så långt som möjligt
• Arbetsgivaren är även skyldig att ordna
läkarundersökningar för personal som utsätts för
kvartsdamm över halva gränsvärdet
Krav på arbetsgivaren
• Arbetsgivaren ska undersöka arbetsförhållandena och
bedöma risken för exponering för kvartshaltigt damm på
arbetsstället innan ett arbete som innebär hantering av
kvartshaltigt material påbörjas
Krav på arbetsgivaren
Arbetsgivarens riskbedömning ska ligga till grund för valet av
åtgärder som minskar risker för exponering. Åtgärderna ska
leda till att exponeringen blir så låg som möjligt och att ingen
på arbetsstället utsätts för halter av respirabelt kvartsdamm
eller respirabelt kristobalitdamm över de hygieniska
gränsvärdena.
Åtgärder ska väljas i följande prioritetsordning:
1. Eliminera risken.
2. Begränsa risken.
3. Skydda arbetstagarna mot risken.
Download