strandängarna, tyresö strand - markanvisningstävling 2006

advertisement
STRANDÄNGARNA, TYRESÖ STRAND - MARKANVISNINGSTÄVLING 2006-06-05
SITUATIONSPLAN, SKALA 1:2000
A
A
SEKTION A-A, SKALA 1:2000
2
Vatten
Vatten söderifrån leds vidare i öppet vattendrag genom den sankare
västra delen av tomten. Dagvattenhanteringen integreras i naturmiljön genom uppdämningar och översilningsytor. Vattnet blir ett
signifikant element i området där man kan följa dess flöde från
bergsbäck till utlopp i havet. I vattendragets väg skapas här och där
vattenspeglar när flödet är stort medan ängsmarken dominerar när
flödet är litet.
Vassen öppnas upp så att det går att ta sig in med kanot mellan de
sjönära husen.
Den nuvarande bussvändplatsen utvidgas till ett entrétorg. Vid infart
till bad och båtanläggning föreslås en entrébyggnad som kan
innehålla en mindre servicebutik.
Båtbryggor och badplats anordnas så som föreslås i programmet. I
skiljet mellan bad och båt föreslås ny bebyggelse med olika funktioner samlade: klubbhus, båtuthyrning, vindsurfing och marinservice, segelmakeri. (ett övre plan kan eventuellt innehålla bostäder,
så att anläggningen blir befolkad året runt)
Längst ut på udden, delvis på pelare i vattnet, ligger en café och
restaurang med utsikt över vattnet och med bryggplatser för båtgäster samt ’ångbåtsbrygga’.
Restaurangen tänkes öppen hela året och tjäna såväl som målpunkt
som utgångspunkt för möten med naturen.
Naturområdet
Allmänhetens möjligheter att röra sig fritt och komma nära vattnet
förbättras. Gångstråk på träbryggor med anslutande fiske-, bad- och
kanotbryggor ger olika slag av vattenkontakt. Bryggorna dras
genom vassen som öppnas upp på strategiska platser. Till exempel
skapas en större vattenyta i anslutning till den stora ängen mitt i
området som bibehålles och utvecklas till gemensam större plats för
fest och vardag. Genom gångstråken fås direkt kontakt med de olika
naturtyperna längs vattnet såsom vass, klippor, strandskogar, våtmarker, sumpskogar, äng. Här och där skapas små platser att
stanna upp på. Broar leder över vattendrag.
Söder om Strandallén och i kontrast till ’strandskeppen’ ligger fyra
jordnära byar: Östra och Västra Äppellunden, Stora Ekbyn och
Trädgårdsbyn som inramas av befintliga grönska och naturelement. I
en femte by, Bergsbyn, i områdets södra och högre belägna del,
klättrar husen upp utmed bergssidan.
I strandområdet norr om allén skjuter nya hus ut i landskapet och
nuddar nästan vattnet i strandlinjen. Som strandade, svävande
skepp, förankrade mot land vid sina pirar. Dockade parvis, två och
två. Alla lägenheter ligger ovan mark så att naturmarken förblir
allmän.
Bebyggelsen
Planmönstret har formats av befintliga naturinslag som kullar, stora
ekar, äppelträdgårdaroch våtmarker. Dessa inslag ger karaktär och
hjälper till att dela upp bebyggelsen i socialt fattbara enheter. Bebyggelseenheter med varierad karaktär och som är lämpliga för etapputbyggnad.
Varje enhet görs självförsörjande vad gäller trafik och parkering.
Den nya bebyggelsen formas efter det utmärkta läget med sjöutsikt i
norr och sol från söder.
Alla lägenheter nås med hiss eller ligger på mark.
Nästan alla lägenheter har uteplats/balkong mot såväl vattnet som
solen i söder.
Området har stora kvaliteter och skönhetsvärden. Dessa värden
förädlas och tas om hand ytterligare. Strandlandskapets öppenhet
och vildhet nära vattnet med vassar och fågelliv är en tillgång som
tillvaratas. Även den lummiga karaktären på tomterna söder om
Strandallén bibehålles.
Den stora skalan med höga berg och branta skogssluttningar inramar och bildar bakgrund till den föreslagna bebyggelsen som når
upp till 4 våningars höjd.
Strandängarna kommer att bli ett populärt utflyktsmål och ett eftertraktat ställe att bo på.
Förslaget, med sina nästan 300 bostäder, har som mål att skapa
många och bra lägenheter i bästa läge nära vattnet. Samtidigt som
den vattennära kontakten och hålls öppen och utvecklas för alla.
STRANDÄNGARNA TYRESÖ
Download