Föredragningslista, Årsmöte 2014-02-16
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Mötets öppnande.
Val av ordförande för mötet
Val av sekreterare för mötet
Val av protokolljusterare och rösträknare, 2st
Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst.
Upprättande och fastställande av röstlängd.
Godkännande av föredragningslista.
Styrelsens verksamhetsberättelse för 2013.
Styrelsens ekonomiska rapport.
Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under
det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Vision 2014/2015.
Fastställande av medlemsavgift för 2015.
Val av ordförande.
1 år
Val av ledamöter 5st.varav 1st fyllnadsval på1år. 2 år
Val av suppleanter 2st. med inbördes turordning 1 år
Val av revisorer 2st jämte suppleater.
1 år
Val av valberedning 4 st. varav en ska utses till
ordförande i valberedningen
1 år
Beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev andra
möten där föreningen har rätt att representera med
ombud)
Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna
motioner.
Övriga frågor
Årsmöte 2014-02-16 Klubbstugan i Vissefjärda