Dagordning för årsmöte 2016 1. Fastställande av röstlängd för mötet

advertisement
Dagordning för årsmöte 2016
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötets tillbörliga utlysande.
5. Fastställande av dagordning.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret (2015)
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste
räkenskapsåret (2015).
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter för 2016.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhets/räkenskapsåret.
11. Revidering av policydokument
12. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner.
13. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av 1 år;
b) föreningens sekreterare och kassör för en tid av 1 år
c) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 1år;
d) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år;
e) 2 revisorer jämte suppleanter för en tid av 1 år. (I detta val får inte styrelsens ledamöter
delta)
f) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till ordförande
(sammankallande);
g) beslut om val av ombud till SSDF-möten (och ev andra möten där föreningen har rätt att
representeras med ombud);
14. Övriga frågor.
Download