Dagordning Vårmöte 2016

advertisement
Dagordning, Vårmötet 2016
Dagordning Vårmöte 2016
Plats:
Tid:
Luleå Energi Arena, stora konferenslokalen
Lördag 16 april 2016, kl.13.00
1. Vårmötets öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Prövning att mötet kallats enligt stadgarna
4. Val av protokolljusterare tillika rösträknare (2 st)
5. Kontroll av röstlängd
6. Godkännande av dagordningen
7. Aktuell information från styrelsen NBBF och TK
8. Behandling av inkomna motioner och propositioner
9. Övriga frågor
a) Spelform för seriespel.
10. Mötets avslutande
Download