Stämma ordinarie - Kallelse med dagordning enl stadgar

advertisement
Kallelse ordinarie föreningsstämma 2017
Brf Laken kallar samtliga medlemmar till ordinarie
föreningsstämma.
Datum/tid: 2017-04-27 kl 19:00-21:00
Plats: Stimmet skola i Tyresö
Kaffe/te/vatten och smörgås serveras från kl 18:30
Dagordning - förslag
Föreningsstämmans öppnande
Val av stämmoordförande
Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
Godkännande av röstlängd
Godkännande av dagordning
Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet
Val av minst två rösträknare
Fråga om kallelse skett i behörig ordning
Genomgång av styrelsens årsredovisning
Genomgång av revisorernas berättelse
Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen
13 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
14 Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för
styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda
som valts av föreningsstämman
15 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
16 Val av styrelsens styrelseledamöter
17 Presentation av HSB-ledamot
18 Beslut om antal revisorer och suppleant
19 Val av revisor/er och suppleant
20 Beslut om antal ledamöter i valberedningen
21 Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande
22 Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar
anmälda ärenden som angivits i kallelsen
22.1. Motioner
22.2. Ändring av vissa § i stadgarna
22.3. Styrelsen informerar om gemensam el och
bostadsrättstillägg/hemförsäkring
23 Föreningsstämmans avslutande
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Välkommen
Styrelsen
Årsredovisning, revisionsberättelse och övriga stämmohandlingar kommer
att lämnas ut i samtliga brevlådor senast 1 vecka före stämman.
Sida 1 av 1
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards