Kallelse 2012-05-30

advertisement
HSB Brf Engelsmannen
2012-05-10
KALLELSE
FÖRENINGSSTÄMMA
Medlemmarna i HSB Brf Engelsmannen kallas till ordinarie föreningsstämma.
Tid:
onsdag 30 maj kl. 19.00
Plats:
Blackebergsskolan
DAGORDNING
1.
Val av stämmoordförande
2.
Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
3.
Godkännande av röstlängd
4.
Fastställande av dagordningen
5.
Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet samt val av
rösträknare
6.
Fråga om kallelse behörigen skett
7.
Styrelsens årsredovisning
8.
Revisorernas berättelse
9.
Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
10. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
12. Fråga om arvoden för styrelseledamöter och revisorer för mandatperioden till nästa
ordinarie stämma samt principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter
13. Val av styrelseledamöter och suppleanter
14. Val av revisor/er och suppleant
15. Val av valberedning
16. Erforderligt val av representation i HSB
17. Övriga i kallelsen anmälda ärenden
Välkommen!
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards