Kallelse stämma 2016 (1)

advertisement
2016-11-16
1 (2)
KALLELSE TILL ORDINARIE
FÖRENINGSSTÄMMA
HSB bostadsrättsförening Flatön i Göteborg kallar härmed samtliga medlemmar till ordinarie
föreningsstämma.
Datum/tid: Den 30 november 2016 kl.18.30
Plats: Taubeskolan
ANMÄLAN TILL STÄMMAN
Anmälan görs till Helen Karlsson på telefon 010-442 20 04 eller mejl [email protected]
senast den 25/11. Ange hur många personer som kommer och lägenhetsnummer.
Det bjuds på fika.
DAGORDNING - FÖRSLAG
1.
Föreningsstämmans öppnande
2.
Val av stämmoordförande
3.
Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
4.
Godkännande av röstlängd
5.
Godkännande av dagordning
6.
Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet
7.
Val av minst två rösträknare
8.
Fråga om kallelse skett i behörig ordning
9.
Genomgång av styrelsens årsredovisning
10. Genomgång av revisorernas berättelse
11. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
12. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
14. Valberedningens redogörelse
15. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens
ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av
föreningsstämman
2 (2)
16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
17. Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter
18. Presentation av HSB-ledamot
19. Beslut om antal revisorer och suppleant
20. Val av revisor/er och suppleant
21. Fastställande av valberedningsinstruktion
22. Beslut om antal ledamöter i valberedningen
23. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande
24. Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB
25. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden
som angivits i kallelsen
Förslag från styrelsen att:
25.1
- införa störningsjour;
- starta upp grannsamverkan; samt
- upprätta arbetsgrupper.
- Information om sopsystemet.
Förslag från medlem att:
25.2
Genomgång av motioner
26. Föreningsstämmans avslutande
Material enligt nedan kommer att delas ut i era brevlådor under nästa vecka.
Välkommen!
Styrelsen
Bilagor till kallelsen:

Dagordning

Årsredovisning

Valberedningens förslag till val av styrelseordförande, styrelse och revisorer samt
arvodesförslag

En redogörelse för de motioner som har kommit in och styrelsens yttrande över dem

Övrig formalia kring föreningsstämma (till exempel beslutsprocess, fullmakter,
rösträkning mm)
Download