Protokoll fört vid konstituerande stämma i en

advertisement
Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i bostadsrättsföreningen namn, den datum i
ortsnamn.
§1
Föreningsstämman öppnades av styrelsens ordförande
§2
Till ordförande vid föreningsstämman valdes
stämmans protokoll valdes
.
Ordföranden vid föreningsstämman anmälde
.
och att tillsammans med ordföranden justera
att föra stämmans protokoll.
§3
En förteckning över representerade medlemmar upprättades enligt bilaga 1. Förteckningen
godkändes som röstlängd.
§4
Föreningsstämman konstaterades vara sammankallad i behörig ordning.
§5
Styrelsens årsredovisning (förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning) föredrogs.
Föreningsstämman beslutade att godkänna årsredovisningen.
§6
Revisionsberättelsen föredrogs.
Stämman beslutade att lägga revisorernas berättelse till handlingarna.
§7
Föreningsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen.
§8
Föreningsstämman beslutade att årets vinst och den sammanlagda vinsten skulle balanseras i ny
räkning.
§9
Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet.
§ 10
Föreningsstämman beslutade att följande arvoden ska utgå för tiden t.o.m. nästa ordinarie
föreningsstämma: xxx
Bolagsverket 2015-03-24
§ 11
För tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma beslutades att välja
styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter. Föreningsstämman valde
styrelseledamöter och
till styrelsesuppleanter.
§ 12
Till revisor valdes
och till revisorssuppleant valdes
nästa ordinarie föreningsstämma.
till
, båda för tiden fram till slutet av
§ 13
Styrelsens förslag till nya stadgar föredrogs för föreningsstämman. Föreningsstämman beslutade
efter diskussion att enhälligt anta styrelsens förslag till nya stadgar enligt bilaga 2.
Ordföranden påminde om att beslutet om stadgeändringen blir giltigt bara om det antas på två efter
varandra följande föreningsstämmor, och att det på den andra stämman är minst två tredjedelar av de
röstande, eller den högre majoritet som krävs enligt 9 kap. 23§ Bostadsrättslagen, som röstar för
förslaget.
Beslutet ska därför tas upp till förnyad prövning vid nästa föreningsstämma. En kallelse till en extra
föreningsstämma kommer att skickas ut.
§ 14
Föreningsstämman avslutades.
Protokollförare
Ordförande vid föreningsstämman
skriv namnförtydligande
skriv namnförtydligande
Justerare
Bolagsverket 2015-03-24
skriv namnförtydligande
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards