Årsmöte i Svenska IceOptimist Sällskapet 2014

advertisement
Årsmöte i Svenska IceOptimist Sällskapet 2014
Tid
Plats
Lördag 15 november 2014, kl 10-12
Scandic Hotel, Västerås
Dagordning
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2. Val av protokolljusterare.
3. Godkännande av dagordningen
4. Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 1 juli 2013 – 30 juni 2014
5. Förvaltningsberättelse med balans- och resultaträkning för verksamhetsåret
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för perioden 1 juli 2013 – 30 juni 2014
7. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för
det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av 1 år;
b) 2 ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;
c) 2 ledamöter i styrelsen för en tid av 1 år
9. Val av 1 revisor för en tid av ett år
10. Övriga frågor
Download