Revisionsberättelse - Röda Korsets Ungdomsförbund

advertisement
Revisionsberättelse
Malmö 10/2- 2015
Till föreningsårsmötet i Röda Korsets ungdomsförbund, Malmö
I min egenskap av verksamhetsrevisor för Röda Korsets
Ungdomsförbund Malmö har jag granskat styrelsens arbete för
verksamhetsåret 2014. Mitt uppdrag har varit att kontrollera så att
styrelsen handlat förenligt med förbundets stadgar och följt
verksamhetsinriktningen enligt förbundets beslut.
I min granskning har jag tagit del av protokoll från styrelsemöten,
haft en kontinuerlig kontakt med medlemmar samt deltagit på ett
styrelsemöte.
Min bedömning är således att styrelsen på ett engagerat och seriöst
samt stadgeenligt sätt arbetat med de uppgifter som ligger i deras
ansvar.
Jag rekommenderar därför årsmötet att ge styrelsen ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2014.
Malmö 9/2, 2015
----------------------------Ajla Rustempasic
Verksamhetsrevisor
Download