Käkkirurgiska sektionens styrelse arbetar med följande uppgifter

advertisement
13 05 15
Styrelsens ansvar och uppgifter.
Den är motorn och den drivande kraften bakom verksamheten. Stadgarna
anger vilka arbetsuppgifter och befogenheter som styrelsen har.
I dagsläget är vi endast fem styrelsemedlemmar, vi saknar två suppleanter, två
interna revisorer och två revisorssuppleanter som det skall vara enligt
stadgarna.
Käkkirurgiska sektionens styrelse består idag av ordförande, kassör, sekreterare
och två ledamöter.
Ordförandes uppgifter är bland annat:
 Svara för kallelser till styrelsemöten
 Leda och strukturera mötena
 Skriva dagordningen
 Representera sektionen
 Fungera som firmatecknare
Kassörens uppgifter:
Ansvara för medlemsregister och utskick av medlemsavgifter.
Kassören ansvarar för att den ekonomiska verksamheten redovisas enligt
gällande regler. Eftersom vi saknar interna revisorer har vi anlitat en extern
bokföringsfirma.
Sekreterarens uppgift är att föra protokoll vid styrelse- och medlemsmöte.
Se till att styrelseprotokoll, verksamhetsberättelser och andra handlingar
förvaras på lämpligt sätt.
Vi som har varit med i styrelsen sedan 2006 har haft styrelsemöten 2-3 ggr om
året. Vi har träffats 1-2 gånger i Stockholm fredagkväll och ätit tillsammans. Vi
har haft styrelsemöte på lördagen, för att sedan åka hem lördag eftermiddag.
Ett längre möte har vi haft i början på hösten, då hos nuvarande ordförande i
Skåne.
Styrelsen är med och stöttar den klinik som arrangerar kurserna. Komma med
råd och tips vad gäller utställare ev föreläsare. Det finns också en kursnyckel
som hjälpmedel att följa.
Det finns alla möjligheter att förändra något om man vill det.
Medlemsavgifter och ev överskott från kurserna är det som har gjort att vi har
kunnat köpa dator och dylikt, träffas för styrelsemöte.
Download