Årsberättelse Göteborg 2014-2015

advertisement
 Årsberättelse Göteborg 2014-2015
Innehållsförteckning
1. Sammanfattning
2. Medlemmar
3. Styrelsen
3.1 Förtroendevalda
3.2 Styrelsens arbete
4 Verksamheter
4.1 Läxhjälp
4.2 Frukostklubben
4.3 Internationella Gruppen
4.4 Jourhavande Kompis
4.5 Transit
4.6 Nerlagda verksamheter
5. Avslutande ord
2
2
2
3
2-5
5
5
6
7
7
7
7
7
1 1. Sammanfattning
I styrelsen har det skett ett byte av ordförande under hösten då den tidigare ordföranden
entledigades från sitt uppdrag av personliga skäl. Detta gjordes utan ett extra insatt FÅM, då det
ansågs vara så sent på hösten. Vi har både fått tillskott av verksamheter och andra grupper som
har slutat helt med sin aktivitet av brist på intresse och frivilliga. Fondsökning är något som det
jobbats mycket med under året då det inom styrelsens diskuterats mycket om vad, vem, hur
fondsökningar görs och vi framförallt haft svårigheter med frukostklubbens ekonomi och sponsors
avhopp.
Under året har vi medverkat på FN-dagen som firas på Hulebäcksgymnasiet, CISVs sommarläger
i Mölnlycke samt Bokmässan och West Pride-tåget genom Göteborg. Vi har haft
ideologiutbildningar, gått på medlemsvård i form av musikal, utformat nyhetsbrev och så klart
både debatterat och röstat på Riksårsmötet.
Sammanfattningsvis kan en säga att det har varit ett väldigt omtumlande år med mycket skratt, lite
svett och några tårar. Vi ifrån styrelsens sida vill tacka alla våra frivilliga, de som deltagit i våra
verksamheter, alla medlemmar, personal! Det hade inte gått utan er.
2. Medlemmar
Vi har under 2014 haft totalt 447 medlemmar, varav
211 stycken rörelsemedlemmar. Detta innebär att vi
kommer att få välja 6 st ombud till riksårsmötet, samt 2
st ersättare, vilket görs på föreningsårsmötet.
Alla de som är medlemmar i Röda Korsets
Ungdomsförbund tar ställning för humanitet, mänskliga
rättigheter och att alla barn och unga i världen ska
kunna känna sig trygga.
Här är Sofia och Elin, två av våra nya medlemmar i
Röda Korsets Ungdomsförbund Göteborg som
rekryterades på Bokmässan.
3. Styrelsen
3.1 Förtroendevalda
På FÅM 2014 valdes 4st nya styrelseledamöter och 1 kassör in i Röda Korsets Ungdomsförbund
Göteborg, och de bestod av den sittande ordförande Oscar Andersson, nyvalda vice ordförande
Linnéa Didrick, ledamöterna Åsa Corneliusson, Julia Hagström, Cornelia Aronsson Rindby och
kassören Isak Olofsson.
Däremot har det skett förändringar under årets gång och av personliga skäl entledigades Oscar
Andersson från sitt uppdrag under hösten och den 16 november valdes Linnéa Didrick som
tillförordnad ordförande.
Kassören Isak Olofsson var även han tvungen att sluta p.g.a. flytt, men han fann en ersättare,
Niklas Karlsson, som kunde åta sig hans uppdrag fram till FÅM. Allt detta gjordes utan ett extra
insatt FÅM då det ansågs vara så pass sent på hösten för att ett FÅM skulle vara nödvändigt.
2 3.2 Styrelsens arbete
Året inleddes med att alla i styrelsen fick verksamheter som en skulle agera kontaktperson för,
vilka en sedan skapade en kommunikation med. Alla verksamhetsledare bjöds in till en träff där
den nya styrelsen kunde presentera sig.
Vi åkte iväg på en styrelseutbildning som gav oss verktyg för att utföra uppdraget som
förtroendevald lättare. Vi pratade bl.a om mål, olika svårigheter som kan uppstå samt om hur en
styrelse arbetar.
I början av året fick föreningen in en förfrågan om hjälp från eleverna på Angereds gymnasium
som själva driver en träna svenska-grupp. Julia och Åsa besökte gruppen och eleverna på skolan
vilket ledde till efterföljande möte med de ansvariga eleverna. Dock ansåg styrelsen inte att
föreningen kunde sponsra gruppen ekonomiskt såsom gruppen önskade och det blev därför inget
samarbete med gruppen.
Under våren blev styrelsen kontaktade av CISV för ett eventuellt samarbete föreningarna emellan,
under ett av CISVs sommarläger i Mölnlycke med 30 ungdomar från hela världen. Uppdraget föll
på Åsa, Lotta Schneider och Malin Enerås, verksamhetsledare för Internationella gruppen.
Tillsammans utvecklade vi rollspelet till att inbegripa lägerledarna för CISV som bl.a. fick agera
fängelsevakter, smugglare m.m. Samarbetet var mycket lyckat, vi hade bra diskussioner med
ungdomarna efter spelet. Samtalet blev ett helt annat med ungdomarna som kom från olika
länder, än vad det brukar bli med svenska elever, som vi vanligtvis besöker med På Flykt. Ett stort
tack vill styrelsen rikta till Lotta och Malin som med stor kreativitet tog rollspelet till en helt ny nivå.
Som avslutning på vårterminen 2014 planerade styrelsen inför en
dag i Slottsskogen med fika och brännboll. Aktiviteten
annonserades ut i förväg men pga av för få anmälda beslöt sig
styrelsen istället för att medverka i Pridetåget i Göteborg.
Medverkande var samtliga i styrelsen och även Sofie Persson från
Jourhavande kompis.
Av gruppen som blev utvalda
att få åka som representanter
för Röda Korsets
Ungdomsförbund till
Almedalen var 3 frivilliga från Göteborg, Åsa Corneliusson,
Arash Karimzadeh och Bienvenu Samine. Representanterna
åkte dit som spelledare för På Flykt men hann även knyta
många nya kontakter och marknadsföra
Göteborgsföreningen och våra verksamheter.
Samtliga styrelsemedlemmar och Sofie Persson, verksamhetsledare för jourhavande kompis åkte
som ombud på RÅM i början av sommaren. Med oss hade vi även en ersättare, Emilia
Corneliusson. Internationella gruppen skickade in en motion om att Röda Korsets
Ungdomsförbund borde ta fram en APP som kan få fler ungdomar att lära sig om Röda Korsets
Ungdomsförbund, nätverka inom organisationen, komma i kontakt med lokala föreningar, samt
3 lära sig om viktiga globala frågor som påverkar vår värld idag. Denna motion nekades på mötet,
med syftet att utveckla idén och komma med en budget, planering o.s.v tills nästa RÅM.
Tillsammans med Röda Korset i Göteborg var
vi representerade på Bokmässans
Internationella Torg under september månad.
Vi var en arbetsgrupp på 4-5 personer som
på frivillig basis planerade inför bokmässan.
Arbetsgruppen startades runt juni 2014 och
hade kontakt via en facebook grupp och
genom regelbundna träffar. Under själva
bokmässan fick vi hjälp av ca 10 frivilliga från
både Röda Korsets Ungdomsförbund och
Kretsen i Göteborg med att i montern och
representera organisationerna.
Även om vi inte gick plus rent ekonomiskt på
att vara delaktiga på bokmässan så tror vi att
det är en ståndpunkt som är tydlig och att vi
visar upp oss för människor som annars
kanske aldrig hört om oss. Här fick vi in både
nya medlemmar och nya frivilliga, en del som
gick ideologiutbildningen som hölls strax efter
Bokmässan.
I mitten av bilden är Svenska Freds &
Skiljedomsföreningens generalsekreterare
Christoffer Burnett-Cargill som besökte oss i
vår monter på Bokmässan
Genom Bokmässan fick vi inbjudan till FN-dagen på Hulebäcksgymnasiet i Mölnlycke där vi
spelade På Flykt, vilket vi hoppas på kan bli något som vi får komma på varje år. De var mycket
positiva till detta och inte bara för På Flykt utan också att vi är välkomna att föreläsa, vilket skulle
passa vår Internationella Grupp väl.
Styrelsen beslutade att vi med fem läxhjälpsverksamheter behöver en person som har i uppdrag
att engagera sig i arbetet med att planera för dessa verksamheter på ett långsiktigt plan. För att
undvika bortfall av frivilliga och nedläggning av de så välbesökta läxhjälpsverksamheterna kom
sent i höstas, projektledaren Sofia Haby att se till att planering, rekrytering och marknadsföring
för samtliga verksamheter flyter på bra. Sofia kommer att arbeta nära styrelsen och samtidigt vara
till hjälp för samtliga verksamhetsledare i Göteborg.
Som avslutning på höstterminen beslutade styrelsen sig för att anordna en medlemskväll. Styrelsen
bjöd därför in till en helkväll på Göteborgs Opera där vi såg Kristina från Duvemåla. Ansvarig för
planering och genomförande var Cornelia Aronsson Rindby. 10 frivilliga deltog samt styrelsen.
Initiativet var mycket uppskattat av samtliga deltagande och förhoppningen är att detta är något
som styrelsen ska kunna genomföra en gång per termin.
Det har varit ett 30 tal som gått våra ideologiutbildningar under 3 olika tillfällen under året. Dessa
har hållits av styrelseledamöter. En del har kommit av rent intresse för organisationen, men många
har varit nya frivilliga i verksamheterna runtom i Göteborg.
4 Vi har under året arbetat mycket på att även synas
utåt. Vi tror att vi genom att visa upp det fantastiska
arbete som vi tillsammans med våra frivilliga gör kan
lyckas nå och engagera ännu fler! Vi har därför
startat upp ett instagramkonto och även ökat
aktiviteten på föreningens facebook sida från att vi
tog över från förra styrelsen. Vi upplever att detta har
mottagits väl och ser gärna att detta blir något som
bibehålls i framtida styrelsearbeten.
Vi beslutade i början av året att styrelsens arbete
skulle bli mer transparant och att både frivilliga och
medlemmar enkelt skulle kunna följa med i vårt
arbete. Under året har vi därför även fortsatt den
tidigare styrelsens arbete med nyhetsbrev en gång
Vår första instagrambild
per månad. I nyhetsbreven har vi skrivit om viktiga
datum för utbildningar och träffar, information om
vad som är på gång i styrelsen m.m. Breven har publicerats på föreningens olika kanaler för att
nå ut till såväl frivilliga som övriga intresserade av Göteborgsföreningens arbete. Vi har
publicerat breven på vår faceboksida, verksamhetsledarnas facebook grupp samt mejl at ut
breven till verksamhetsledare.
Under början av året 2014 satte styrelsen upp mål som vi ville uppnå. Vi kan säga att vi i stort sett
gått plus minus noll med dessa mål. Vi har prickat av 1 punkt med stort plus, och de andra två
punkterna är under utveckling.
•
•
•
Rekrytera minst 100 nya medlemmar
Även om vi rekryterade bra på Bokmässan blev det tråkigt nog inte 100 st.
Starta upp en ny verksamhet
Det såg ljust ut i början med förhoppningar om en ny läxhjälpsgrupp i Angered, men
detta projekt blev det tyvärr inget av. Däremot startade vi upp en ny läxhjälpsverksamhet
på Stadsbiblioteket och vi har fått överta två läxhjälpsgrupper grupper från Kretsen i
Göteborg.
Få bättre ordning på hemsidan, eventkalender samt informationssökning
om RKUF Göteborg
Vi har börjat med att få lite bättre ordning på hemsidan, vi har bl.a. skrivit ut tydligare
förklaringar om vad verksamheterna gör och uppdaterat med några foton. Dock ser vi att
det finns klara förbättringsmöjligheter här till 2015.
4. Verksamheter
4.1 Läxhjälp
Läxhjälpsverksamheten har under året som gått exploderat i Göteborg. Vi är mycket stolta över
att kunna presentera våra 5 verksamheter.
Läxhjälpen Bergsjön - Kontakten med verksamhetsledare Sandy Hall har under året varit
mycket god. Läxhjälpen har fortfarande kvar upplägget med hälften av tiden till läxhjälp och
5 andra hälften till språkcafé. Under året har verksamheten haft en ström av både nya frivilliga och
besökare. Verksamheten är mycket uppskattad av både besökare och frivilliga.
Läxhjälpen Biskopsgården - Kontakten med
verksamhetsledare Jesper Gunnarsson och Anna Björck har
under året som gått varit mycket god. Verksamhetsledarna har
själva tagit initiativ till utbildningskvällar med pedagogik i
fokus. Jesper och Anna har under året som gått gjort ett
toppenjobb och även denna verksamhet har sett en ökning av
både frivilliga och besökare vilket vi tolkar som att den är
mycket uppskattad. De använder sig av en griffeltavla för att
göra en turordning för de barn och ungdomar som behöver
hjälp.
Läxhjälpen Norra Biskopsgården - Norra Biskopsgården övertogs under hösten av
styrelsen från röda kors kretsen. Verksamhetsledare är Niklas Karlsson. Den korta kontakt som
styrelsen haft med verksamheten Norra Biskopsgården har varit mycket god och till våren är flera
utbildningsträffar inplanerade.
Läxhjälpen Stadsbiblioteket - Verksamheten fungerade under hösten mycket bra och alla de
frivilliga i gruppen var de första som fick genomgå läxhjälpsutbildnigen som är framtagen av
Röda Korsets Ungdomsförbund tillsammans med studieförbundet Sensus. Dock valde de tidigare
verksamhetsledarna att avsäga sig ansvaret till våren 2015, vilket bidrog till att styrelsen fick
mycket jobb med att hitta en ny verksamhetsledare inför terminsstarten till våren. Ny
verksamhetsledare är nu Cecilia Hellberg och tack vare mycket hjälp från Camilla Linde lyckades
verksamheten dra igång som planerat utan uppehåll. Åsa hade inför uppstarten möte och
infokväll med nya verksamhetsledare och de frivilliga om deras kommande uppdrag. Åsa var
även med vid deras första läxhjälpstillfälle för att se till att allt kom igång, såsom kontakt med
biblioteket, annonsering osv.
Läxhjälpen Gårdsten - Även denna verksamhet har föreningen tagit över av röda kors kretsen
under hösten 2014. Verksamheten är väldigt självgående och kontakten med styrelsen fungerar
bra. Verksamhetsledare är Tomas Bedo.
4.2 Frukostklubben
Frukostklubbens verksamhetsledare Arash
Karimzadeh var den 15 maj 2014 med i
GP (GöteborgsPosten) om sitt engagemang
för att ge skolungdomar en bra start på
dagen. Detta var väldigt givande då Röda
Korsets Ungdomsförbund fick ut sitt
budskap till många läsare av GP, samt att
frukostklubben i sej fick uppmärksamhet!!
Tyvärr har dock verksamhetens ekonomiska
situation inte varit helt stadig och de
förlorade deras fruktsponsor under
sommaren och blev då tvungna att köpa
6 frukt själva vilket styrelsen haft svårt att bidra med då verksamhetens budget pendlat en del. Svår
kommunikation i styrelsen angående vad som gäller med fonsökning osv har bidragit till den
ekonomiska situationen inte har lyckats lösas under året. Vi hoppas på att 2015 ska bli lättare då
fondsökningar till verksamheten nu har sökts!
4.3 Internationella Gruppen
Denna grupp startade i januari 2014 och har lagt mycket tid på att få igång verksamheten, söka
fonder, rekrytera och utbilda frivilliga, ta fram material för föreläsningar m.m. De har trotts allt
varit ute i skolor och på läger och träffat ungdomar för att informera om globala frågor.
Huvudfokus har varit hållbar utveckling där verksamheten bl.a gör interaktiva övningar med
ungdomarna. Gruppen anordnade även en intern workshop för frivilliga i Röda Korsets
Ungdomsförbund där en representant från Röda Korset informerade om deras globalprojekt i
Uganda. Denna kväll blev mycket lyckad och det blev bra diskussioner efteråt.
4.4 Jourhavande Kompis
Verksamheten har varit relativt självgående. De har köpt nya datorer under året med hjälp av
fondpengar som de själva sökt. Verksamhetsledaren Sofie Persson var med som ombud på RÅM,
och gruppen hade 5 st representanter närvarande på MOVE.
4.5 Transit
Verksamheten har under året rullat på med nya frivilliga och nya lokaler. Verksamhetsledarna
Artemis Svenningson och Hannah Ånhammar är mycket självständiga och sköter verksamheten i
stort sett utan hjälp från styrelsen.
4.6 Nerlagda verksamheter
Under året har vi tyvärr fått lägga ner tre verksamheter varav två var kompisgrupper och ett
språkcafé. Under våren var samtliga grupper igång, och styrelsens idé var att slå ihop de två
kompisgrupperna till en, men efter sommaren dalade intresset hos de frivilliga och
verksamhetsledarna var inte kontaktbara. Här kunde kanske styrelsen gjort mer för att hålla kvar
verksamheten med rekrytering eller liknande. Däremot har styrelsen under hösten fått kontakt med
ett nytt boende i Örgryte och planerar att få igång en kompisgrupp under våren 2015.
Vårt språkcafé som höll till på Lindholmen togs över i höstas av gruppen TAMAM. Efter flera
försökt från styrelsens sida att hitta frivilliga kom TAMAM med ett antal via deras förening och
sedan beslutade styrelsen att de kunde ta över den gruppen då inga av Röda Korsets
Ungdomsförbunds frivilliga var kvar.
5. Några avslutande ord från styrelsen
Vi har även under hösten formulerat ett överlämningsdokument, med lösenord, telefonnummer
och mejladresser så att nästkommande styrelse snabbt kan komma igång med sitt arbete. Detta
var något vi saknade från föregående styrelse och ser gärna att detta dokument sparas.
Meningen är att det ska vara lätt att fylla i information eller ta bort irrelevanta uppgifter som berör
Röda Korsets Ungdomsförbund i Göteborg.
7 Vi vill rikta ett stort tack till Camilla Linde och Julia Källqvist på Göteborgskontoret för all hjälp och
stöd under året som gått. Vi vill även tacka Ali Salehi för stöd i ekonomifrågor.
Stort tack går till alla våra frivilliga, utan erat fantastiska och entusiastiska engagemang hade vi
inte varit någonting. Alla ni som varje vecka kämpar med att hjälpa till med läxläsning, besöker
nyanlända, chattar med ensamma ungdomar i behov av stöd, serverar frukostmackor till hungriga
skolbarn och åker ut och informerar skolungdomar om globala frågor, det är ni som är Röda
Korsets Ungdomsförbund Göteborg och alla ni gör ett grymt jobb!
Linnéa Didrick Ordförande Julia Hagström Vice Ordförande Cornelia Aronsson Rindby Ledamöter Åsa Corneliusson Ledamöter Niklas Karlsson Kassör 8 
Download