Uppsala rödakorskrets kortfattad

advertisement
Tack vare Second Hand-försäljningen och bössinsamlingen har vi under 2016
kunnat ge stöd till följande globala insatser.
Katastrofhjälpen
Syrien
På flykt
Akutinsamlingar; Haiti och Mosul
Globala projekt:
Världens Barn
1 212 820 SEK
159 350 SEK
126 614 SEK
200 000 SEK
508 933 SEK
50 527 SEK
Kontakta oss:
Röda Korsets Second Hand
Engagera dig som frivillig, köp eller skänk varor
Öppettider: tis-fre 11-18, lör 11-16
Gåvomottagningen: Mån 9-16, tis-fre 9-18, lör 11.16
Tel: 018-12 40 73 Email: [email protected]
Adress: Danmarksgatan 20 B
Träffpunkten
Verksamhet riktad till migranter
Öppettider: mån 10-17, tis-fre 10-15
Tel: 018- 71 21 01 Email: [email protected]
Adress: Trädgårdsgatan 16 C (ingång från gården)
Foto: Staffan Claesson
Information och insamling
Om du vill engagera dig i en eller flera av våra verksamheter
Öppettider: mån och ons 14-17
Tel: 018-14 32 17 Email: [email protected]
Adress: Trädgårdsgatan 16 C
Hemsida: www.redcross.se/uppsala
Uppsalakretsen
rkuppsala
Uppsala rödakorskrets
kortfattad verksamhetsberättelse 2016
Uppsala Rödakorskrets med sina 2733 medlemmar och 637 frivilliga har drivit 18
verksamheter i Uppsala. Verksamheterna har riktat sig till äldre, migranter och
barn.
Röda Korsets Second Hand i Uppsala är Sveriges
största rödakorsbutik med ca 170 frivilliga och ca 1000
besökare per dag. Under 2016 har överskottet från vår
second hand gått till lokala och globala insatser.
Träffpunkten har bland annat bedrivit språkträning,
erbjudit stödsamtal vid kris och gett stöd vid
myndighetskontakter. Träffpunkten har under 2016
nått ca 85 personer per dag. Under året har
verksamheten skrivit in 412 nya besökare varav 193
ensamkommande barn. Verksamheten har haft 104
aktiva frivilliga.
Välkomnare har anordnat kvällsträffar för nyanlända
migranter där fokus har varit social samvaro och
samhällsorientering. Totalt 350 personer har nåtts av
verksamheten med stöd av 27 frivilliga.
Barn- och föräldragruppen vänder sig till barn och
deras föräldrar/vårdnadshavare med trauman av krig
och flykt. Under 2016 har 78 personer tagit del av
verksamheten med hjälp av 36 frivilliga.
Verksamhet på asyl- och utreseboenden (två
verksamheter) bedrivit sociala träffar med
språkträning för vuxna samt specifika träffar riktade
till barn med samma eller liknandeinnehåll för barnoch föräldragruppen. Antalet frivilliga i
verksamheterna har varit ca 35.
Efterforskning och familjeåterförening
(tidigare: flyktinggruppen) har hjälpt
migranter med att återförenas med sina
anhöriga.
Mentorskap (NY) för ökat delaktighet i
samhället genom engagemang i
föreningslivet. Gruppen är en av kretsen
nystartade verksamheter.
Skänk en gåva till swishnumret: 123 511 29 58
Under 2016 har verksamheten hjälpt 35 familjer
med stöd av 18 frivilliga.
Besök och medföljning är en verksamhet där frivilliga
cyklar eller följer med äldre till olika aktiviteter eller
besöker äldre hemma eller på vårdboenden. Under
2016 har 26 personer fått regelbundna hembesök, 40
avdelningar på vårdboenden har besökts, vid 240
tillfällen har frivilliga följt äldre till olika aktiviteter
samt cyklat med 70 personer. Totalt har 1536
personer nåtts av verksamheten med hjälp av 79
frivilliga.
Anhörigstöd riktar sig dels till äldre som vårdar en
livskamrat eller vuxna barn som vårdar en förälder
med långvarig sjukdom och/eller funktionshinder,
dels till anhöriga som stödjer en vuxen/ett barn med
psykisk ohälsa. Totalt har vi nått 1697 anhöriga samt
utbildat minst 300 personer från externa föreningar
för att kunna starta nya grupper. Verksamheten har
haft 17 frivilliga under 2016
Fixarna riktar sig till äldre och personer med
funktionsvariationer som behöver hjälp med
enklare insatser i hemmet. Ca 500 uppdrag har
utförts av 9 frivilliga under 2016.
Trygghetsringning innebär att frivilliga
varje dag ringer till ensamma äldre som
önskar telefonkontakt. 32 personer har
blivit uppringda regelbundet under 2016
med hjälp av 15 frivilliga.
Rödakorsvärdar finns på Akademiska sjukhuset för
att hjälpa människor tillrätta och/eller vara
samtalspartner när väntan blir lång. Ungefär 100 000
personer har tagit del av verksamheten under 2016
med hjälp av 51 frivilliga.
Vuxna i skolan finns vid sex skolor som vuxenstöd
för de elever som behöver extra stöd. 160 elever har
tagit del av verksamheten under 2016 med hjälp av
16 frivilliga.
Häktesbesök innebär att frivilliga lyssnar och talar
med intagna för att bryta deras isolering. 27 personer
har besökts av nio frivilliga under 2016.
Information och insamling riktar sig till allmänheten
med information om Röda Korsets lokala och globala
arbete. Gruppen ansvarar för frivilligrekrytering och
även för bössinsamlingar. Verksamheten har
intervjuat 177 nya frivilligkandidater, samlat in 163
672 kr och deltagit på informations event. Totalt 31
frivilliga.
Folkrättsinformatörer och utbildare sprider kunskap
om Röda Korset, humanitära värderingar och
människor på flykt till allmänheten, och frivilliga
särskilt i skolor. Totalt har 92 personer nåtts av
verksamheten med totalt 6 frivilliga informatörer.
Kris och Beredskap (NY) är en verksamhet som
erbjuder dels första hjälpen vid olika event och dels
krisstöd Verksamheten omfamnar frivilliga från
beredskapskretsen som lades ner i november.
Uppsala rödakorskrets har även bidragit med stöd till
Röda Korsets Ungdomsförbund, RKUF. Mer info
www.rkuf.se/uppsala
Download