Renässans för grundvärden!

advertisement
Förbundsordförandebrev från Leif Hallberg - 3 april 2013
Till Seniorförbundets alla medlemmar och sympatisörer
Renässans för grundvärden!
Bästa KD-Senior,
ETIK ÄR EN BRISTVARA I VÅR TID. Både insikten om behovet av etik som en kompass för
samhällsutvecklingen och den klara uppfattningen om vilken etik som bäst tjänar det mänskliga
livet och samhället (det kristna kulturarvets grundläggande idéer vill jag påstå). Men också de
ständiga hänvisningarna till kristdemokratisk etik i det dagliga och praktiska politiska arbetet.
Det händer alltför sällan att samhällsdebattens försångare påtalar allas vårt behov av etik. Ändå är
detta något som stora väljargrupper efterlyser när frågan förs på tal människor emellan och när
den ”moderna” människans förvirring om rätt och fel i det mänskliga samspelet blir skriande tydlig.
Surrogatmödraskap och ”rätten” till barn. Oskäligt stora direktörsbonusar. Mobbning i skolor och
på arbetsplatser. Falskdeklarerade livsmedel i våra matbutiker. Fusk med studiemedel och
sjukersättningar. Vapenexporten som ger svenska jobb men alltför ofta andra människors lidande
och död. Den utbredda ålderismen i vårt samhälle, en oanständig men påtaglig verklighet för alla
dem som gång på gång drabbas av den. Nonchalant, respektlöst och ovärdigt bemötande av
medmänniskor som inte har kraft att själva försvara sina intressen: barn, äldre med vårdbehov,
hemlösa, ensamkommande flyktingbarn, psykiskt sköra och många andra utsatta grupper.
Exemplen kan mångfaldigas, och du kan säkert själv bidra med fler. resurs
Som du märker är jag fångad av idén om det mänskliga livets och samhällets oförnekliga behov av
en god etik. Det händer att det dagliga politiska arbetet förlorar sig i teknikaliteter, politikerspråk,
siffror och statistik. Jag tror att vi kristdemokrater skulle få ännu större gehör för våra politiska
idéer om vi ständigt och tydligt kopplade dem till våra grundvärderingar:
•
Till friheten och rätten att förverkliga våra liv, inte bara med hänsyn till våra egna intressen
utan också till våra medmänniskors.
•
Till gott förvaltarskap både i hanteringen av våra egna fysiska, sociala och ekonomiska resurser
och hela samhällets medel och i omsorgen om naturen omkring oss, djur och växtlighet och hela
vår livsmiljö.
•
Till solidariteten med dem som livet gett mindre, som är svagare och mer utsatta än vi.
Pröva detta nästa gång när du tar till pennan för ett debattinlägg eller när du samtalar med väljare
vid valstugan!
VALÅRET 2014 NÄRMAR SIG, den här gången med fyra val. Först valet till Europaparlamentet i
slutet av maj nästa år och sedan i september val till riksdag, landsting/region och kommun. I alla
-2-
fyra valen är det givetvis viktigt att vi kristdemokrater gör bra ifrån oss för att kunna ha ett gott
inflytande på politiken även under kommande mandatperiod.
Jag hoppas att alla våra seniordistrikt och lokala seniorföreningar nu ligger på i partiorganisationen
för att seniorer ska komma på valbar plats och för att seniorers prioriteringar ska komma tydligt
fram i partiets valbudskap. Vi ska givetvis också centralt inom Seniorförbundet ”ladda” inför det
kommande valåret.
NÄR VI FÖRSVAGAS AV ÅLDERDOM, blir sjuka eller har en funktionsnedsättning ska samhället
finnas där för stöd, vård och omsorg. Ofta är då även en eller flera anhöriga inblandade. Därom
påminner nu Socialstyrelsen, som vill inspirera kommunerna att utveckla sina olika sätt att se,
bemöta och stödja de anhöriga som vårdar en närstående. Inte en dag för tidigt!
Socialstyrelsen ger nu också ut en vägledning för anhörigstödet:
http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2013februari/inspirationtillkommunernaattutvecklaanhor
igstod
PERSONALBRISTEN I ÄLDREOMSORGEN, både i den offentliga bedrivna oh den privata, lider av
bristande personaltäthet, visar en undersökning som fackförbundet Kommunal gjort. Resultatet
enligt Kommunal: stress för både de vårdbehövande äldre och för de anställda. Frågan förblir viktig
att bevaka också för oss i Seniorförbundet.
INFÖR KRISTDEMOKRATERNAS RIKSTING i september i år har förbundsstyrelsen lämnat in fem
motioner, och vi kommer under den närmaste tiden att presentera dem på förbundets hemsida.
Tala i god med dina partikamrater, särskilt med rikstingsombuden, om Seniorförbundets motioner:
•
Ta fler politiska initiativ för ett aktivt åldrande!
•
Öka kunskapen om ålderism och sätt in effektiva motåtgärder!
•
Inför läkare i den primärkommunala sjukvården vid de särskilda boendena!
•
Utveckla forskning och kunskapsutveckling kring äldres behov av samhällets vårdinsatser!
•
Lämna inte äldrebefolkningen utanför IT-samhället!
OM BARA ETT PAR VECKOR SAMLAS vi i Seniorförbundet till Seniorting 2013. Samtidigt ska vi
uppmärksamma förbundets 20-årsjubileum. Jag ser fram emot att där och då få träffa så många som
möjligt av er.
Program och inbjudan till Seniortinget har sänts ut av vår förbundssekreterare Antonella Pirrone
till alla våra distrikt och föreningar (finns även på förbundets hemsida). Det är nu mycket hög tid
för de seniortingsombud som utsetts att se till att anmäla sig till förbundskansliet.
TILL SIST – du som ännu inte hittat fram till Seniorförbundets nya elektroniska hemsida, här är
adressen än en gång: http://www.kdsenior.se/ Välkommen och glöm inte att där kan du också själv
medverka!
Med tillönskan om vårens snara ankomst
och med tack för dina insatser i vårt
kristdemokratiska seniorarbete,
Leif Hallberg
Download