Utbyte av läkemedel på apotek

advertisement
Utbyte av läkemedel på apotek
- regler och samband
Modul 1
Maj 2010
Till denna modul hör ytterligare två utbildningsmoduler
- Utbyte av läkemedel på apotek – de olika aktörernas roller
- Utbyte av läkemedel på apotek – kundsituationer
Apotekspersonal har nyckelroll
på den nya marknaden
• Riksdagen har beslutat om en ny
apoteksmarknad
• Mycket är som tidigare
• Mycket är nytt
Förändringarna leder till effektivare
läkemedelsanvändning
Regeringens mål:
• Ökad tillgänglighet till apotek
• Ökad service på apotek
…utan att läkemedelskostnaderna stiger
för patient och samhälle
Målet förverkligas i mötet med
apotekskunden
Kunden ställer frågor om förändringarna
på apoteksmarknaden:
• "Varför finns det nya apotek?"
• "Får jag rätt läkemedel? "
• "Är priserna olika på olika apotek? "
TLV sätter spelreglerna för
apoteksmarknaden
I TLV:s uppdrag finns en stor utmaning
att hitta lösning till:
Höjd handelsmarginal för apotek utan
att läkemedelskostnaderna stiger för
patient och samhälle
Höjd handelsmarginal kostar
460 miljoner kronor
Höjd handelsmarginal finansieras genom
• Prissänkning på originalläkemedel vars
patent löpt ut
• Vidareutveckling av regler för det
generiska utbytet
• Ökad tillgänglighet till det utbytbara
läkemedel med marknadens lägsta pris
Det generiska utbytet frigör
miljarder varje år
Reglerna för det generiska utbytet har
vidareutvecklats och skärpts:
Apoteken ska expediera ”periodens vara”
som har marknadens lägsta pris
TLV informerar om
periodens vara
Periodens vara
• Har marknadens lägsta pris och är
tillgängligt för beställning
• Gäller en månad i taget
• Ska expedieras på alla apotek i Sverige
Om periodens vara tar slut finns
alternativ
Läkemedelsföretagen kan få problem med
leveranserna
• TLV informerar på förhand om vilka
alternativa generika apoteken kan erbjuda
• Apotekskunden ska kunna få sitt
läkemedel även när periodens vara är slut
Undantag från reglerna om
utbyte till periodens vara
• Läkaren motsätter sig utbyte av
medicinska skäl
• Kunden motsätter sig utbyte
–Vill ha förskriven vara
–Vill ha annat utbytbart läkemedel
I vissa situationer får kunden
betala extra för sitt läkemedel
Hantering på apotek
Kostnad för apotekskund
Byte till periodens vara (normalfallet) Kostnaden ingår i
högkostnadsskyddet
Ej byte till periodens vara av
medicinska skäl (läkare har markerat
på receptet)
Kostnaden ingår i
högkostnadsskyddet
Kunden motsätter sig utbyte, vill ha
förskrivet läkemedel
Mellanskillnaden mellan förskrivet
läkemedel och periodens vara ingår
INTE i högkostnadsskyddet
Kunden vill varken ha periodens eller
förskriven vara
Kunden betalar HELA kostnaden för
läkemedlet, kostnaden ingår INTE i
högkostnadsskyddet.
Stabilare och lägre
läkemedelspriser
De nya reglerna för utbyte av läkemedel
ger
• Låga läkemedelspriser för samhället
• Låga läkemedelspriser för apotekskund
• Nya förutsättningar att planera inköp
och lager för apotek
Diskussion
• Vad innebär de vidareutvecklade
utbytesreglerna för kunden?
• På vilket sätt kan du i din roll på
apoteket stötta kunden i detta?
• Vad kan jag göra för att bidra till att det
dagliga arbetet på apoteket flyter på så
bra som möjligt?
Handelsmarginalen höjs med
"generikatian"
Generikatian:
• Kompensation för apotekens merarbete
med det generiska utbytet
• Styrmedel för att främja nyetablering av
apotek
Diskussion
Ett av regeringens mål är att läkemedelskostnaderna inte ska stiga som en följd av
omregleringen.
Hur kan detta vara förenligt med att
samtidigt införa "generikatia"?
Åtgärder TLV vidtagit för att
lyckas med apoteksuppdraget
• Vidareutvecklat modellen för generisk
substitution
• Genomfört prissänkningar på originalläkemedel med generisk konkurrens
• Infört fast tilläggsersättning,
"generikatian", för arbetet med det
generiska utbytet
Utbildning regler för utbyte av läkemedel på apotek
D t hä tbild i
Det här utbildningsmaterialet vänder sig till personal på apotek och som möter apotekskunder.
t i l t ä d i till
l å
t k h
öt
t kk d
Materialet omfattar tre delar:
Teori: Utbyte av läkemedel på apotek ‐ regler och samband Teori: Utbyte av läkemedel på apotek ‐ aktörernas roller
Praktikfall för diskussion: Utbyte av läkemedel på apotek ‐ kundsituationer Samtliga delar innehåller PowerPoint‐bilder som ger mötesledaren och mötesdeltagarna en guidning genom materialet. I anteckningssidorna finns talmanus och vägledning för diskussioner. Förslag på upplägg
Utbildningsmaterialet syftar till att ge mötesledaren tillräckligt stöd för att kunna genomföra utbildningen med sina kollegor/medarbetare eller motsvarande. Teoridelarna lämpar sig även för egen inläsning, medan övningsmaterialet med fördel diskuteras i grupp.
I övningsdelen finns frågor att diskutera kring. En del av frågorna är avsedda att stimulera till reflektion och samtal. Till dem finns inget givet svar. Andra frågor är ”kunskapsfrågor” med svar som är nedtecknade på anteckningssidan.
Materialet omfattar tre delar. Varje del kan ta omkring 30 minuter att gå igenom. Handledaren avgör hur utbildningen ska läggas upp; om allt ska presenteras och gås igenom på en gång eller om det ska delas upp på flera tillfällen.
T i
Teoriavsnittet bör alltid kompletteras med övningar. I övningsdelen får deltagarna möjlighet att själva itt t bö lltid k
l tt
dö i
I ö i d l få d lt
öjli h t tt jäl
agera, träna och förbereda sig inför kommande kundsituationer samt att reflektera över sitt agerande.
1
Apotekspersonal har en nyckelroll på den nya apoteksmarknaden
Den svenska apoteksmarknaden är under förändring. Riksdagen har beslutat att öppna upp apoteksmarknaden för konkurrens för att ge apotekskunden ökad tillgänglighet och service på apotekens tjänster och utbud.
Mycket är som tidigare – till exempel apotekspersonalens hanteringen av det generiska utbytet som frigör flera miljarder skattekronor årligen vilket leder till en effektivare läkemedelsanvändning.
Men mycket är också nytt –
k
kå
till exempel vidareutvecklingen av reglerna för det generiska ll
l
kl
l
f
k
utbytet. Sedan den 15 juli 2009 måste apoteken byta till det läkemedel som har marknadens lägsta pris. Ändringen ska bidra ytterligare till en effektiv läkemedelsanvändning och samtidigt finansiera en stor del av apoteksmarknadens omreglering. Omregleringen av apoteksmarknaden har medfört ny lagstiftning och nya arbetssätt för alla involverade aktörer. De nya delarna har presenterats i högt tempo och det innebär y
p
g
p
utmaningar och nya situationer för alla berörda, inte minst på apoteket. I mötet med kunden sätts de nya förutsättningarna på många sätt på sin spets. Där blir de konkreta och verklighet. 2
Målet är ökad tillgänglighet och service på apotek samt lägre läkemedelspriser
Målet med reformen är att det ska etableras fler apotek i Sverige. Detta leder i sin tur till ökad tillgänglighet och service för kunderna – men det ryms mycket i begreppet ”ökad tillgänglighet”, inte enbart ”fler apotek”. Regeringens mål är att kostnaderna för omregleringen ska hämtas inom befintlig kostnadsram. Tandvårds‐ och läkemedelförmånsverkets, TLV, uppdrag i samband med g
g
j g
omregleringen var bland annat att identifiera möjligheter att minska kostnaderna för läkemedel.
TLV vidtog då ett antal åtgärder, bland annat vidareutvecklades reglerna för det generiska utbytet. Detta utbildningsmaterial belyser dessa regler samt övriga åtgärder som TLV vidtog.
3
Regeringens mål med omregleringen förverkligas i mötet med kunden
Omregleringen ställer inledningsvis fler och höga krav på apotekspersonal eftersom denna omfattande förändring leder till att kunden hamnar i nya situationer på apotek. En del kunder tycker det är positivt och ser möjligheter i detta. Andra kunder känner oro över förändringen, är kanske osäkra på om de får rätt läkemedel och på om priserna är desamma på de olika apoteken. g
g
g
g
De frågor som kunden kan ställa med anledning av omregleringen kan handla om allt mellan varför det finns nya apotek på marknaden, om högkostnadsskyddet är detsamma på de olika apoteken till varför de får olika läkemedel från gång till gång – trots att receptet är detsamma. De undrar säkert också varför de måste betala hela kostnaden själv om de vill ha ett annat läkemedel än det som apoteket erbjuder eller det som är förskrivet. p p
y
Det är du som arbetar på apotek som måste möta kunden i denna nya situation och förklara för honom eller henne att omregleringen inte påverkar möjligheterna att få rätt läkemedel. 4
TLV:s uppdrag är att sätta spelreglerna för etablering av apotek på den nya apoteksmarknaden
TLV:s uppdrag med anledning av apoteksmarknadens omreglering är att skapa och bibehålla förutsättningar för en attraktiv marknad så att apoteksaktörer vill etablera verksamhet i Sverige. TLV sätter med andra ord spelreglerna för apoteksverksamhet i Sverige. Uppdraget är att ge förutsättningar för apotek ‐ stora som små ‐ att driva apoteksverksamhet Sverige med god lönsamhet, men utan ökade läkemedelskostnader för vare sig apotekskunden eller landstinget. De spelregler som TLV beslutar över är ‐ apotekens handelsmarginal, som TLV i samråd med Socialdepartementet, beslutade att höja. Höjningen ger apoteken en högre ersättning för att expediera receptbelagda läkemedel.
‐ reglerna för utbyte av läkemedel med generisk konkurrens. Dessa regler ändrades, som nämnts, med anledning av apoteksmarknadens omreglering. TLV ska följa upp att apotek följer reglerna för det generiska utbytet
‐ ersättningen som Apotekens Servicebolag ska ha för de tjänster de säljer till de olika apoteksaktörerna.
5
Finansiering av den ökade handelsmarginalen
Fö tt d
För att den svenska apoteksmarknaden skulle vara attraktiv för apoteksaktörer att starta k
t k
k d
k ll
tt kti fö
t k ktö
tt t t
apoteksverksamhet på, höjdes apotekens handelsmarginal den 1 november 2009. Handelsmarginalen är den ersättning som apotek får för att expediera receptbelagda läkemedel inom förmånen. Den höjdes från omkring 16% till 18% vid expediering av dessa läkemedel – eller sammanlagt från 4 miljarder till 4,5 miljarder kronor per år.
Förutsättningen för att höja handelsmarginalen var att det gick att sänka kostnaderna för läkemedel i motsvarande mån. TLV identifierade att det fanns möjligheter att göra besparingar genom att:
besparingar genom att:
‐ sänka priserna på originalläkemedel med generisk konkurrens. Under våren 2009, bedrev TLV, i nära dialog med Läkemedelsindustriföreningen, ett arbete för att sänka priserna på originalläkemedel där det finns generisk konkurrens. Priserna på originalläkemedel sänktes till lägsta generikapris , dock maximalt 65 procent. Ett exempel på detta är Fosamax mot benskörhet vars pris sänktes med cirka 60 procent. Ett annat är Plendil mot högt blodtryck var pris sänktes med omkring 40 procent.
Priserna trädde i kraft den 1 juli 2009.
Priserna trädde i kraft den 1 juli 2009.
‐ vidareutveckla reglerna för utbyte av läkemedel med generisk konkurrens. Apoteken ska alltid erbjuda kunden den utbytbara vara som har marknadens lägsta pris. Detta är en skillnad jämfört med tidigare då kravet på apoteken endast var att expediera den vara med lägst pris som fanns i lager på det enskilda apoteket.
‐ förbättra tillgängligheten till det billigaste utbytbara läkemedel. Genom att TLV informerar på förhand om vilket utbytbara läkemedel som företagen ska leverera och som apoteken ska sälja ökar tillgängligheten till det utbytbara läkemedel som har marknadens lägsta pris.
k
ll
l h
ll d
b b
l k
d l
h
k d
l
6
Periodens vara ska alltid erbjudas vid utbyte på apotek
S d 2002 h
Sedan 2002 har apoteken tillämpat generisk substitution. Detta har frigjort flera t k tillä
t
i k b tit ti
D tt h f i j t fl
miljarder kronor varje år, pengar som kan användas till andra angelägna områden. Det har visat sig att systemet har brister och samtidigt stor potential till utveckling. De nya reglerna för det generiska utbytet är en del av finansiering av den nya handelsmarginalen. Produkter med de lägsta priserna har utgjort 50‐60 procent av försäljningen varje månad. Andelen borde varit väsentligt högre. Det var inte ovanligt att generikaföretag
ik fö t en månad erbjöd lägsta pris för en produkt för att nästa månad kraftigt å d bjöd lä t
i fö
d kt fö tt ä t å d k fti t
höja priset (se information på www.tlv.se/apoteksomregleringen). Vanligen behöll de 50 procent av försäljningsvolymen nästa månad trots kraftig prisökning. Detta innebar att skattebetalarna betalade mer än nödvändigt för sina läkemedel. För att påverka detta vidareutvecklade TLV lagen om generiskt utbyte och införde ”periodens vara” som apoteken ska expediera i första hand vid utbyte. Det är den fö
förpackning som har marknadens lägsta pris och som är tillgängligt för beställning. k i
h
k d
lä t
i
h
ä till ä li t fö b täll i
7
Alla kunder blir erbjudna läkemedel med marknadens lägsta pris TLV informerar om vilka läkemedel som är periodens vara. De företag som önskar leverera periodens vara lämnar in prisansökan till TLV. Det företag vars produkt sedan ska leverera periodens vara förväntas leverera varan under hela prisperioden till Sveriges alla apotek och garanteras således en stor försäljningsvolym. Det innebär i praktiken att företagen tävlar om att bjuda under varandra för att bli utvalt att få leverera periodens vara. Därmed pressas läkemedelspriserna nedåt. TLV räknar ut pris per tablett eller motsvarande samt bedömer om läkemedlet är
TLV räknar ut pris per tablett eller motsvarande samt bedömer om läkemedlet är tillgängligt. Dessa två faktorer är av avgörande betydelse när periodens vara utses. Periodens vara utgör således billigaste tillgängliga läkemedel i jämförbara förpackningsstorlekar i sin utbytesgrupp.
Periodens vara gäller under en månad, därefter meddelar TLV en ny vara för nästa period. Med start den 3 maj 2010 informerar TLV om vilka två varor apoteken kan expediera om periodens vara tar slut. Detta är en tillfällig förändring som syftar till att apotekskunden ska kunna få sitt läkemedel även om periodens vara inte är tillgänglig för å
beställning. Förändringen gäller längst fram till och med prisperioden december 2010 och TLV kommer att följa utvecklingen genom tillsyn.
Om periodens vara tar slut under pågående försäljningsperiod beslutar TLV om en ersättningsprodukt för resterande tid. Det aktuella företaget kan inte bli aktuellt för att leverera periodens vara den påföljande försäljningsperioden. 8
Om periodens vara tar slut finns alternativ
Från och med den 3 maj 2010 får apotek information om vilken vara de kan expediera om periodens vara tar slut. Syftet är att apotekskunden ska kunna få sitt läkemedel även om läkemedelsföretag har leveransproblem och periodens vara inte går att beställa.
Varje månad informerar TLV om vilka varor som är periodens vara. Denna information finns på www.tlv.se/utbyte
Med start den 3 maj 2010 informerar TLV om ytterligare två varor i varje förpackningsstorleksgrupp som efter periodens vara har de lägsta priserna.
Detta innebär att om periodens vara är slut och inte längre är tillgänglig för beställning, har apotek information om vilken vara som kan expedieras i stället.
De två varor som, förutom periodens vara, är markerade ska användas i turordning. Det utbytbara läkemedel som apoteken ska expediera ska alltid vara det som apoteken kan beställa och som har lägst pris.
9
Undantag från reglerna kan göras av läkare eller av apotekskund Liksom tidigare är det alltid kunden som bestämmer vilket läkemedel han eller hon vill ha expedierat på apoteket och apotekspersonal ska upplysa kunden om rätten att mot betalning kunna välja ett alternativ till periodens vara. Om kunden väljer periodens vara ingår alltid hela kostnaden i högkostnadsskyddet. Väljer kunden något annat läkemedel går det givetvis bra. Ofta innebär detta dock en extra kostnad för kunden. Det finns undantag från huvudregeln att byta till periodens vara. Om läkare bedömer att kunden av medicinska skäl inte ska ha något annat än det som står på receptet ska läkemedlet inte bytas ut. Medicinska skäl kan till exempel vara allergi mot fyllnads‐ eller färgämnet i en tablett. Förskrivande läkare har då tydligt skrivit "får ej bytas" på receptet. Om läkemedlet omfattas av läkemedelsförmånen ingår hela kostnaden i högkostnadsskyddet.
Utbyte får inte heller ske om kunden motsätter sig detta. Om kunden vill ha det y
g
förskrivna läkemedel får han eller hon betala mellanskillnaden mellan det förskrivna läkemedlets försäljningspris och priset på periodens vara, alltså priset på det billigaste utbytbara läkemedlet. Kostnaden som motsvarar periodens vara omfattas av högkostnadsskyddet.
Om kunden varken vill ha föreskrivet läkemedel eller periodens vara kan utbyte ske till ett annat utbytbart läkemedel. Kunden får då betala hela läkemedelskostnaden själv. Kostnaden täcks inte av högkostnadsskyddet
Kostnaden täcks inte av högkostnadsskyddet.
10
I vissa situationer får apotekskunden betala extra för sitt utbytbara läkemedel. På apotek föreslår apotekspersonal kunden att byta till periodens vara. Om kunden accepterar detta ingår hela kostnaden för läkemedlet i högkostnadsskyddet.
Byte till andra varor än periodens vara
• Om förskrivaren av medicinska skäl motsätter sig utbyte ingår hela kostnaden för läkemedlet i högkostnadsskyddet. Förskrivaren måste markera detta på receptet.
Om kunden inte vill ha periodens vara utan det förskrivna läkemedlet får kunden betala
• Om kunden inte vill ha periodens vara utan det förskrivna läkemedlet får kunden betala mellanskillnaden mellan periodens vara och det förskrivna läkemedlet.
• Om kunden inte vill ha varken periodens vara eller det förskrivna läkemedlet utan istället ett annat läkemedel med samma substans, ingår inte kostnaden i högkostnadsskyddet. Kunden får stå för hela kostnaden själv.
• Om det förskrivna läkemedlet inte ingår i högkostnadsskyddet får kunden betala hela kostnaden själv
kostnaden själv.
11
Stabilare och lägre läkemedelspriser
De nya reglerna för utbyte av läkemedel med generisk konkurrens samt periodens vara är ett led i att främja konkurrens och därigenom prispress på läkemedel. Införandet av periodens vara innebär att kunden ska få det läkemedel som har det lägsta priset i en utbytesgrupp. Samtidigt hushåller vi tack vare dessa regler med de gemensamma resurserna så att vi få ut mesta möjliga hälsa för skattepengar som går till subvention av läkemedel.
Priserna för periodens vara gäller för närvarande 1 månad i taget. Genom att apoteken Priserna
för periodens vara gäller för närvarande 1 månad i taget Genom att apoteken
med större säkerhet vet vad de kommer att expediera under denna period är tanken att det ska underlätta vid inköp och lagerhållning. Om apoteken har föregående periods vara kvar i lager har de möjlighet att sälja dessa under de första 15 dagarna under den påföljande försäljningsperioden. Det innebär att apoteken kan ha varor att erbjuda: föregående periods vara och periodens vara. Kvarstår laget efter dag 15 har apoteken möjlighet att fortsätta sälja föregående periods vara –
men då till inköpspris – AIP.
12
Uppslag för diskussion och samtal
Diskutera vad de vidareutvecklade utbytesreglerna innebär för kunden utifrån nedanstående perspektiv:
• Fördelar • Valfrihet
• Ekonomisk påverkan
• Skillnader från tidigare system och hur det till exempel påverkar kunderna
Skillnader från tidigare system och hur det till exempel påverkar kunderna
Diskutera på vilket sätt apoteket kan stötta kunderna i detta:
• Vad kan du i din roll göra? Ändrade rutiner? • Apotekens övergripande roll vid läkemedelsbehandling och det farmacevtiska ansvaret
• Apotekens övergripande roll vid det generiska utbytet – vad säger man om periodens vara är slut?
13
Höjd ersättning till apoteken
Handelsmarginalen är den ersättning ett öppenvårdsapotek får för att expediera ett förskrivet läkemedel eller vara.
För läkemedel och varor som ingår i läkemedelsförmånerna beräknas handelsmarginalen genom fastställda formler, se www.tlv.se/apotek
Eftersom TLV nu lägger stor vikt vid att apoteken genomför generiska utbyten, får apoteken en särskild ersättning för detta merarbete. Ersättningen är på 10 kronor, utöver tidigare handelsmarginal, och kallas ”generikatian
h
l
l h k ll ”
k
”
”.
Generikatian utgår vid all expediering av läkemedel med generisk konkurrens. Detta tillägg inbegriper således original‐, generikaläkemedel samt parallellimporterade läkemedel, så snart de ingår i en utbytesgrupp med generisk konkurrens.
Handelsmarginalen är ett viktigt styrmedel för att skapa förutsättningar för fler aktörer att vilja öppna apotek i Sverige. 14
Uppslag för diskussion och samtal
Koppla nedanstående diskussionspunkter till frågan på bilden
• Varför infördes "generikatian”?
• Vad vill TLV uppnå med den ökade handelsmarginalen?
• På vilket sätt finansieras den ökade handelsmarginalen?
Ökad priskonkurrens mellan företag som tävlar om att få sälja periodens vara Ök
d ik k
ll fö t
tä l
tt få älj
i d
förväntas leda till att:
• Prisnivån på läkemedel med generisk konkurrens sjunker över tid
• Priset på utbytbara läkemedel kommer vara på en lägre nivå än innan omregleringen trots att ”generikatian” tillkommer.
15
16
Download